airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Byggefelterne er udlagt til erhvervsbyggeri i max. 2 etager.

Arealerne vil blive tildelt de ansøgere, der kan dokumentere dels en teknisk parathed dels en økonomiske parathed. Dokumentation skal foreligge ved ansøgningsfristens udløb. Såfremt flere ansøgere til samme byggefelt opfylder kravene på samme niveau, vil det medføre lodtrækning om arealet.

Ansøgninger indkommet senest fredag den 22. september kl. 14 anses for indkommet rettidigt.

Bestemmelser for byggefelterne fremgår af Kommuneplantillæg nr. 42 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq, som kan hentes på www.qeqqata.gl


Qeqqata Kommunia annoncerer hermed ledige byggefelter til erhvervsformål i delområde 800-B8.2 ved det gamle heliport i Sisimiut 

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 24, Erhvervsområde 800-B8.2 i Sisimiut.
15 ledige byggefelter er udlagt til erhvervsbebyggelse i detailområde 800-B8.2, hvor der kan etableres værksteder, butikker til pladskrævende varegrupper, tankstation og lign., og ved Gl. heliport kan der etableres byggeri i 1 etage eller 8 m., medens der langs vejen nord for Gl. Heliport kan etablere byggeri i 2 etager eller 10 m. Du skal være opmærksom på at i Erhvervsområdet langs ikke navngivet vej nord for Gl. Heliport. samt erhvervsområde, Gl. heliport, må der ikke være udendørs oplag. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i vejbyggelinjen eller parallelt hermed.
Byggefelterne er opdelt i bogstaverne AA - O
Byggemodningsandelen er fastsat til kr. 182,12,- pr. kvm.
Byggemodningsandelen udgør fra AA – O

AA 1164 m² kr. 211.983, 00
A 1032 m² kr. 187.944,00
BB 1219 m² kr. 222.000,00
B 1480 m² kr. 269.532,00
CC 1365 m² kr. 248.589,00
C 1631 m² kr. 297.032,00
F 999 m² 181.934,00
G 674 m² 122.373,00
H 774 n² 140.958,00
I 772 m² 140.297,00
J 756 m² 137.680,00
K 773 m² 140.776,00
L 951 m² 173.192,00
M 750 m² 136.587,00
O 593 m² 107.995,00


Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 1, hvor Kommuneplantillæg 24 er gældende for delområde 800-B8.2 De øvrige byggefelter i delområde B8 udbydes ikke i denne annoncering.
Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren samt Kommuneplantillæg 24 med supplerende kortmateriale m.v. kan indhentes hos Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.
De annoncerede byggefelter forventes frigivet 01. oktober 2019.
Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:
• Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
• Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.
Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Guutaap Aqq. 5, 3911Sisimiut. Ansøgningsskema kan hentes på www.nunagis.gl
Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggeområder. Ansøgninger indkommet senest tirsdag den 14. oktober 2019 kl. 15:00 anses for indkommet rettidigt.
Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggeområder, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.
Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.
Såfremt der efter ansøgningsfristens udløb fortsat er ledige arealer kan der søges om arealtildeling ved henvendelse til Qeqqata Kommune.
Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til den digitale Kommuneplan http://qeqqata.odeum.com/ for arealadministration samt kommuneplantillæg nr. 24 Erhvervsområde øst Sisimiut.


Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl