Partshøring – Eksempler på afgørelser

Partshøring – Eksempler på afgørelser 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.


Partshøring
Nogle gange sker der ting på eller uden for din arbejdsplads, som kan have konsekvenser for din ansættelse. Det kan f.eks. være, hvis du gentagne gange bliver væk fra arbejde uden at give din arbejdsgiver besked eller hvis du overtræder arbejdspladsens regler f.eks. omkring alkohol. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for din arbejdsgiver, at høre din version af, hvad der er sket og hvorfor det er sket. Det kaldes partshøring.

Hensigten med at lave en partshøring er at få afdækket alle sider af en sag og dermed give arbejdsgiveren et grundlag at vurdere og afgøre sagen ud fra.

Ved partshøringen vil du blive indkaldt til en samtale. Det vil fremgå af indkaldelsens dagsorden, hvad formålet med partshøringen er.

Du har ret til at medtage en bisidder til mødet, og dette tilrådes. En bisidder for en ansat kan være en tillidsmand, men i princippet kan alle være bisidder ved mødet.

Du har herefter en tidsfrist til at afgive din forklaring af sagen. Det kan du både gøre mundtligt og skriftligt til din arbejdsgiver.


Afgørelse
Når tidsfristen er udløbet, vurderer din arbejdsgiver sagen ud fra de oplysninger, som er kommet frem. Overholder du ikke tidsfristen, kan din arbejdsgiver altså ikke tage højde for din version af sagen i sin vurdering heraf.

Når din arbejdsgiver har afgjort sagen, får du en skriftlig afgørelse.


Afgørelser
Din arbejdsgiver kan træffe mange forskellige afgørelser på baggrund af en partshøring. Det kan f.eks. være:

  • At du skal have en advarsel
  • At du skal opsiges
  • At du skal bortvises
  • At der ikke foretages yderligere i sagen


Advarsel
Får du en advarsel, sker der ikke mere lige nu. Men gentager du den hændelse, der har ført til at du har fået en advarsel, kan det få negative konsekvenser for din ansættelse.


Opsigelse
Bliver du sagt op, ophører din ansættelse i overensstemmelse med overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslets længde afhænger af

  • hvor lang tid du har været ansat i stillingen
  • og din overenskomst


Som regel er din opsigelsesvarsel mellem 3 til 6 måneder.


Bortvisning
Bliver du bortvist, ophører din ansættelse med øjeblikkelig virkning.


Bemærk
Din arbejdsgiver kan ikke træffe en afgørelse, der kan få en negativ ansættelsesmæssig konsekvens for dig, uden at partshøre dig.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl