INI lejebolig – Ordensregler

INI lejebolig – Ordensregler 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at vedtage og håndhæve ordensreglerne.

Ordensregler er til for, at du og dine naboer skal tage hensyn til hinanden og behandle jeres lejeboliger på forsvarlig vis, så man kan begrænse antallet af skader. Du skal overholde ordensreglerne for din egen og dine naboers skyld. Laver du væsentlige brud på ordensreglerne, risikerer du at dit lejemål bliver ophævet.

Ordensreglerne for INI lejeboliger er:


Affald
Er der affaldsskakt i ejendommen, skal du enten pakke affald omhyggeligt ind i papir eller komme det i en pose, før du kaster det i skakten. I ejendomme uden affaldsskakt skal du anbringe affaldet i de opstillede faciliteter. Du må ikke henstille affald i trappeopgange eller på gulvet i skarnkasserum.


Fælles altangange og trapper
Du skal medvirke til at holde rent på altangange og trappeafsats ud for egen bolig. Du må ikke stille cykler, barnevogne, kælke og andet bohave på trapper, reposer eller altangange.


Antenner
Du må ikke sætte udvendige antenner op uden INIs skriftlige tilladelse. Du skal muligvis betale et depositum, der kan anvendes til at udbedre eventuelle skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætningen eller senere.


Bad, bruser, toiletter og vandhaner
Du må ikke kaste klude, vat eller lignende i vandskyllende toiletter. Du skal omgående give INI besked om utætte vandhaner, toiletcisterner og -kummer, eller utætheder i andre dele af vandinstallationen.


Forurening
Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård eller legeplads må ikke forurenes. Du må ikke tegne, ridse eller male på ejendommens mur eller træværk. Hvis du gør det, kan INI foretage nødvendig rengøring og udbedring for din regning.


Husdyr
Du må ikke holde hund eller kat uden INIs skriftlige tilladelse. Kun under særlige omstændigheder kan INI tillade at man holder hund eller kat i flerfamiliehuse. INI kan kræve et særligt depositum for hunde eller kattehold.


Værktøj og musik
Støjende værktøj, f.eks. boremaskiner, må af hensyn til naboer kun benyttes mellem kl. 8 og kl. 19. Støjende leg på trapper, altangange eller i kælder er ikke tilladt. Radio, fjernsyn, båndoptager, grammofon eller Cd-afspiller må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer. Støjende fester må ikke afholdes, medmindre naboerne har samtykket heri. Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.


Pulterrum
Du må ikke opbevare brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin og lak i pulterrum eller lignende rum. Du skal holde sådanne rum aflåst – også selv om de ikke benyttes.


Radiatorer
Du skal straks give INI besked om utætheder i radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget.


Skiltning
Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig tilladelse fra INI.


Tøjvask
Du har adgang til vaskerier på lige fod med andre brugere. Brug af vaskeri foregår efter de opslåede retningslinjer og er på eget ansvar. Er vaskeriets udstyr ikke i orden, skal du meddele til vaskeritilsynet eller INI. Tøjtørring på altaner må ikke være til gene for andre beboere.


Ændringer i boligen
Du må ikke opstille eller nedtage skillevægge. Du må kun foretage ændringer i boligen, når du har INIs skriftlige samtykke. Du skal selv betale for ændringerne. Ved lejemålets ophør kan INI kræve, at boligen genetableres til sin oprindelige stand, hvilket du selv skal betale for. Hvis du udfører ændringer i boligen uden tilladelse, kan du risikere at skulle betale erstatning.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl