airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Småskalaordning

Generelt 

Inatsisartut ønsker at støtte op om udviklingen af mindre erhvervsaktiviteter på lokalt plan baseret på udnyttelse af grønlandske smykkesten og andre mineraler. Derfor er der fastsat detaljerede regler for at drive mineralefterforskning og – udnyttelse i mindre skala.

Småskalaordningen retter sig mod personer med fast tilknytning til Grønland. En småskalatilladelse giver ret til, inden for bestemte områder, at foretage forskellige typer mineralaktiviteter fra indsamling og brydning til forarbejdning og salg af smykkesten og andre mineraler.

Tilladelsestyper
Der findes 2 typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:
• Småskalatilladelse med eneret
• Småskalatilladelse uden eneret

Se detaljererede forskelle herunder.

Bemærk
Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen eller har generelle spørgsmål til småskalaordningen, er du velkommen til at kontakte Råstofstyrelsen pr. e-mail mlsa@nanoq.gl

Betingelser 

En småskalatilladelse kan kun gives til fysiske personer, ikke til virksomheder.

For at få en småskalatilladelse, skal du have boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år. Du kan søge om dispensation fra denne regel, hvis du kun midlertidigt har været væk fra Grønland, f.eks. på uddannelsesophold.

Du må maksimalt have 5 småskalatilladelser inden for et kalenderår. Dette inkluderer både småskalatilladelser med og uden eneret. Det vil sige, at du f.eks. kan have 2 småskalatilladelser uden eneret og 3 småskalatilladelser med eneret.

Småskalatilladelse uden eneret 

En småskalatilladelse uden eneret er beregnet på den enkle indsamling af mineraler, hvor der kun anvendes simpelt håndholdt værktøj og udstyr. Denne type aktivitet vil typisk blive udført som et supplement til traditionel lokalbaseret erhvervsudøvelse med fangst og fiskeri.

Hvad gælder for en småskalatilladelse uden eneret:

• Tilladelsesperioden er 3 år
• Tilladelsen kan kun meddeles til fysiske personer, ikke selskaber
• Tilladelsen kan meddeles til maksimalt 5 personer
• Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor en af de 5 kommuner i Grønland
• Du må ikke indsamle og udnytte mineraler i områder, der er eller bliver belagt med eneretstilladelser til mineralaktiviteter
• Du kan blive pålagt at betale udnyttelsesafgift (royalty) hvis en sådan indføres og skal underlægge dig ethvert kontrolsystem for mineraler, som sættes i kraft i Grønland
• Arbejdet med at efterforske og udnytte mineraler må kun udføres personligt af dig som rettighedshaver og medlemmer af din husstand
• Arbejdet må kun udføres ved anvendelse af mindre håndholdte ikke-mekaniske hjælpemidler, såsom hammer, mejsel, brækstang og hakke. Ønsker du at anvende mekanisk udstyr skal du udfylde de relevante felter i ansøgningsskemaet.
• Alle aktiviteter skal udføres i henhold til reglerne for feltarbejde.
• Der vil kun være krav om miljøvurdering ved store aktiviteter, som antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering foretages af råstofmyndigheden.
• Efter ansøgning kan du få godkendelse til at arrangere guidede mineralture.
• Der er ingen krav hvor mange efterforsknings- eller udnyttelsesaktiviteter, der skal udføres.
• Du skal indsende en årlig rapport om de udførte efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter.

Småskalatilladelse med eneret 

En småskalatilladelse med eneret er tiltænkt den lidt mere modne og teknisk udviklede mineralaktivitet, hvor der mere målrettet planlægges en udnyttelse af en bestemt afgrænset, kommerciel udnyttelig forekomst på baggrund af en viden om eller en indikeret formodning om tilstedeværelsen af en sådan forekomst.

Hvad gælder for en småskalatilladelse med eneret:

• Tilladelsesperioden er 3 år
• Tilladelsen kan meddeles til maksimalt 5 personer
• Giver ret til efterforskning og udnyttelse indenfor et område på 1 km2, som du selv definerer (1000 x 1000 meter rette nord-syd-gående og øst-vest-gående grænser)
• Der er ingen krav til, hvor mange efterforsknings- eller udnyttelsesaktiviteter, der skal udføres
• Du kan blive pålagt at betale udnyttelsesafgift (royalty) hvis en sådan indføres og skal underlægge dig ethvert kontrolsystem for mineraler, som sættes i kraft i Grønland
• Tilladelsesområdet må ikke omfatte områder, der allerede er belagt med andre eneret-tilladelser til mineralaktiviteter
• Råstofstyrelsen kan godkende at rettighedshaveren beskæftiger op til 9 personer i tilladelsesområdet
• Du må bruge håndholdte hjælpemidler, herunder værktøj, redskaber, udstyr, beholdere og mindre maskiner. Redskaberne kan omfatte håndholdte boremaskiner, fræsemaskiner og brækstænger
• Hvis du ønsker at bruge andet end håndholdte redskaber, skal du udfylde de relevante felter i ansøgningsskemaet. Du kan f.eks. få tilladelse til at benytte større maskiner samt til at foretage boring og sprængning.
• Alle aktiviteter skal udføres i henhold til reglerne for feltarbejde.
• Der vil kun være krav om miljøvurdering ved store aktiviteter, som antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering foretages af råstofmyndigheden.
• Efter ansøgning kan du få godkendelse til at arrangere guidede mineralture. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Råstofstyrelsen.
• Du skal indsende en årlig rapport til Råstofstyrelsen om de udførte efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter
• Tilladelsesperioden, og dermed eneretten til området, kan forlænges med op til 10 år ad gangen, men den samlede tilladelsesperiode må ikke overstige 30 år. For at kunne få forlænget sin småskalatilladelse til et givent område udover de første 3 år, skal man inden for tilladelsesperioden have fundet kommercielle udnyttelige mineraler og begyndt at udnytte disse. Er det tilfældet, kan tilladelsen til det givne område forlænges med 10 år ad gangen. Den samlede tilladelsesperiode kan dog maksimalt være 30 år.

Hvad koster en tilladelse 

En småskalatilladelse uden eneret koster 500 kr. Betalingsmetode fremgår af ansøgningsskemaet.

En småskalatilladelse med eneret koster 1.000 kr. Betalingsmetode fremgår af ansøgningsskemaet.

Ansøgning 

Ansøgning om småskalatilladelse med eller uden eneret
Vil du søge om småskalatilladelse med eller uden eneret, skal du:
• udfylde den relevante ansøgningsblanket

Småskalatilladelse med eneret

Småskalatilladelse uden eneret

• indbetale et ansøgnings- og meddelelsesgebyr. Størrelsen på gebyret og kontonummer fremgår af ansøgningsblanketten

Du skal så vidt muligt udfylde den relevante ansøgningsblanket elektronisk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for:
• at du har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 5 år i form af en bopælsattest
• at du har været skattepligtig i Grønland i de forudgående 5 år i form af dokumentation fra Skattestyrelsen
• at du har indbetalt ansøgnings- og meddelelsesgebyret

Årsrapport
Når du har en småskalatilladelse, skal du indsende en årlig rapport, hvori du beskriver, hvilke aktiviteter du har lavet på din småskalatilladelse, om du har fået ny geologisk viden. Du skal også angive mængde og kvalitet af de brudte mineraler, eventuel forarbejdning, salg og eksport.

Du kan finde årsrapporten herunder:

Årsrapport

Alle ansøgning samt bilag skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til Råstofstyrelsen.

Procedurer 

Råstofstyrelsen behandler din ansøgning og holder dig løbende orienteret. Det forventes at ansøgningen kan behandles indenfor 3 måneder.

Ændring 

Du skal kontakte Råstofstyrelsen hurtigst muligt, hvis du ikke længere har fast bopæl eller er fast skattepligtig til Grønland.

Klage 

Afgørelser truffet af Naalakkersuisut kan ikke administrativt påklages. Hvis du er i tvivl om du er berettiget til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

Relaterede artikler

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Imaneq 1A - 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 68 00
Fax: (+299) 32 43 02
E-mail: ASN@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Råstofstyrelsen
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl