UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 07

STED

Via videokonference

STARTTIDSPUNKT

12-12-2017 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

12-12-2017 16:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. november 2017
3. Omplaceringer for konto 1 og 37
4. Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Sisimiut
5. Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Maniitsoq
6. Tillægsbevilling ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut
7. Indstilling om ændring i anvendelsen af puljen til indkøb af maskiner i Sisimiut
8. Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq
9. Pulje til miljøforbedringer
10. Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021
11. Prioritering af byggesæt i 2018
12. Indstilling om politisk godkendelse af affaldsplanen
13. Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier ved Sisimiut
14. Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2017
15. Orientering om bortfald af tilsagn af miljøstøtte
16. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden




2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. november 2017

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance pr. 30.11.2017 grl0eaa3290-ec1d-431f-9234-abdba48f4194.pdf
pkt 02 bilag 1 - balance pr. 30.11.20178b8f1926-f96a-4594-9a47-188df5bdbe14.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste 30-11-2017 redaktionelt ændretc5c28fc7-1eeb-48f8-ab22-fa220ffc114a.xlsx

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance pr. 30.11.2017 grl.pdf
pkt 02 bilag 1 - Balance pr. 30.11.2017.pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste 30-11-2017 redaktionelt ændret.xlsx


3. Omplaceringer for konto 1 og 37

Omplaceringer for konto 1 og 37

Journalnr. 06.02.04

 

Baggrund

Der er behov for omplacering inden for kontoområderne 37-01-00 (Kommunale erhvervsengamen-ter) og 1 (Administrationsområdet) bl.a. som følge af pristalsregulering for ACB-tilskud.

 

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

 

Faktiske forhold

Konto 37-01-00-35-01 Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd (Arctic Circle Busines) har en bevilling på 1.455.000 kr. og et forbrug på 1.751.000 kr. i overensstemmelse med kontraktsaftalen. Kontoen er således underbevilget med 296.000 kr.

En korrektionsberegning vedr. pristalsreguleringer for 2014 – 2017 viser, at der i nævnte periode er afregnet 52.463 kr. for lidt, hvilket beløb forventes afregnet inden årets udgang.

Der vil sammenlagt være behov for en omplacering vedr. 2017 for konto 37-01-00-35-01 på i alt 408.000 kr. Omplacering kan ske inden for konto 37 som vist nedenfor i tabel 1.

 

På konto 11-00-06-12-02 Advokat og revisionsbistand forventes der et merforbrug, primært som følge af øget revisorbistand i særlige forespørgselssager, samt at der på kontoen er bogført revisor-udgift, som rettelig er en 2016-udgift.

 

Konto 18-02-00-12-00 Forsikringspræmier har tidligere på året været omfattet af omplacering som følge af præmieforhøjelser. Omplaceringen har vist sig ikke at være fuldt dækkende for de faktiske udgifter, ligesom præmierefusion for udlejningsboliger via INI ikke har svaret til bevillingen.

 

Herudover er der behov for omplaceringer inden for konto 1, f.eks. vedr. kantinedrift.

Nedenfor viser tabel 1, hvilke konti der er omfattet af forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer.

 

Budget 2017 – Omplaceringer for konto 1 og 37.

Tabel 1

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

10-01-00-01-09

Månedsløn – forud

1.648

435

2.083

10-01-00-01-10

Månedsløn

2.473

310

2.783

10-01-00-01-11

Mødediæter 14-dags udbetaling

0

10

10

10-02-00-05-04

Kursusudgifter

101

-100

1

10-03-01-12-00

Fremmede tjenesteydelser

206

-200

6

10-16-00-05-04

Venskabsbyaktiviteter

86

-85

1

10-16-00-15-01

Gaver

73

-70

3

10-16-00-15-99

Diverse varekøb

66

60

126

10-16-00-16-01

Repræsentation / traktement mv.

30

-5

25

11-00-01-05-04

Kursusudgifter

281

-137

144

11-00-02-05-04

Kursusudgifter

187

-150

37

11-00-02-05-06

Sygedagpenge

0

2

2

11-00-06-12-02

Advokat og revisionsbistand

753

440

1193

11-00-06-12-07

Gebyrer, Bankservice

50

275

325

11-00-06-12-09

Konsulentbistand

167

-165

2

11-00-10-10-03

Porto

369

45

414

11-00-10-10-05

Faglitteratur

182

-140

42

11-00-10-10-06

Annoncer

521

-150

371

11-00-10-20-99

Øvrige anskaffelser

428

-300

128

11-00-10-21-50

Øvrige driftsmidler

0

100

100

11-00-10-22-02

Biler, båd m.m.

176

-50

126

11-00-10-82-01

Refusioner fra Selvstyret

0

-130

-130

11-00-19-05-03

Personaleudskiftning

953

-750

203

11-00-19-05-07

Boligtjenestetelefon

50

-50

0

11-00-19-05-99

Diverse personaleomkostninger

38

70

108

11-00-19-06-01

Div. udg., godtgørelser (vakantbolig)

6

450

456

11-00-29-05-03

Personaleudskiftning

504

-400

104

11-00-29-06-01

Diverse udgifter vakantboliger

0

150

150

11-00-30-05-03

Personaleudskiftning

0

10

10

11-00-30-06-01

Diverse udgifter, godtgørelser

0

20

20

11-00-30-10-05

Faglitteratur

0

5

5

11-00-30-12-05

Rengøringsselskab/reno/skorstensfejning

0

40

40

11-00-30-20-99

Øvrige anskaffelser

0

470

470

11-00-30-21-10

Vand

0

5

5

11-00-30-21-60

Brændstof Auto/bil

0

25

25

11-00-30-22-01

Reparation, vedligehold Servicecentret

0

70

70

11-00-30-22-01

Reparation, vedligehold Auto

0

65

65

12-01-10-12-00

Kantinedrift

301

277

578

12-01-10-79-03

INI´s andel af kantinedrift 50/50

0

228

228

12-01-20-12-00

Kantinedrift

215

-215

0

12-01-20-12-01

Kantinedrift v/Louisa Lange Lyberth

0

440

440

18-02-00-12-00

Forsikringspræmier

5.131

629

5.760

18-02-00-79-00

Forsikring fra INI A/S

-1.076

135

-941

18-04-00-05-01

EU-projekt

0

20

20

18-04-00-10-01

Varekøb til kontorbrug

33

-30

3

18-04-00-12-00

Konsulentbistand

28

10

38

18-04-00-12-10

Kommuneplan

347

-340

7

18-04-00-12-98

Diverse udgifter

0

100

100

18-04-00-20-00

Anskaffelse af materiel og inventar m.v

0

1

1

18-04-00-20-99

Øvrige anskaffelser

34

-30

4

18-06-00-35-00

Kontingent til KANUKOKA

1.799

-1.458

341

37-01-00-35-01

Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd ACB

1.455

408

1.863

37-01-01-35-47

Turisme

460

-100

360

37-01-12-10-06

Annoncer

222

-100

122

37-01-20-35-02

Tilskud til erhvervsudvikling

250

-150

100

 

I alt

18.547

0

18.547

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra andre konti indenfor administrationsområdet.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

 

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender,

 

-at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til tabel 1 for konto 1 og konto 37 gennemføres.





4. Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Sisimiut

Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

 

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 5.

 

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia ’s kasse- og regnskabsregulativ.

 

Faktiske forhold

Der er behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 

 

 

Budget

Omplac.

Ny Budget

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

 

 

 

 

 

5

UNDERVISNING OG KULTUR

 

 

 

50

DAGFORANSTALNINGER

 

 

 

 

FOR BØRN OG UNGE

44.989

429

45.418

51

SKOLEVÆSENET

80.294

-922

79.372

53

FRITIDSVIRKSOMHED

10.162

435

10.597

55

BIBLIOTEKSVÆSEN

1.397

0

1.397

56

MUSEUM

2.728

0

2.728

59

FORSKELLIGE

 

 

 

 

KULTURELLE & OPLYSNINGER

10.285

58

10.343

 

 

 

 

 

5

UNDERVISNING OG KULTUR

149.855

0

149.855

 

 

 

 

 

 

Ingen konsekvenser for Budget over konto 5 Sisimiut, der omplaceres kun i mellem konti, der er dog enkelte hvor man tager fra SKOLEVÆSENET TIL DAGFORANSTALTNINGER og fra SKOLEVÆSENET til FRITIDSVIRKSOMHED OG FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur godkender omplaceringerne for konto 5 Sisimiut på år 2017 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

 

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2017 godkendt indstillingen.

 

 

Indstilling

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at godkende omplaceringerne for konto 5 Sisimiut på år 2017



pkt 04 bilag 1 - budgetomplacering sis uskfu 20170bcb7267-ff9a-4131-bd06-bd047588e20f.pdf

Bilag

pkt 04 bilag 1 - Budgetomplacering Sis USKFU 2017.pdf


5. Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Maniitsoq

Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på 2017 Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

 

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq søger om omplacering inden for konto 5.

 

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

 

Faktiske forhold

Der behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 

 

 

Budget

Omplac.

Ny Budget

Konto

Kontonavn

(1.000 kr)

(1.000 kr)

(1.000 kr)

 

 

 

 

 

5

UNDERVISNING OG KULTUR

 

 

 

50

DAGFORANSTALNINGER

 

 

 

 

FOR BØRN OG UNGE

22.423

0

22.423

51

SKOLEVÆSENET

47.250

-564

46.686

53

FRITIDSVIRKSOMHED

5.349

161

5.510

55

BIBLIOTEKSVÆSEN

930

-60

870

56

MUSEUM

1.116

99

1.215

59

FORSKELLIGE

 

 

 

 

KULTURELLE & OPLYSNINGER

3.042

364

3.406

 

 

 

 

 

5

UNDERVISNING OG KULTUR

80.110

0

80.110

 

 

 

 

 

 

Ingen konsekvenser for Budget over konto 5 Maniitsoq, der omplaceres kun i mellem konti.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur godkender omplaceringerne for konto 5 Maniitsoq på år 2017 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

 

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at godkende omplaceringerne for konto 5 Maniitsoq på år 2017



pkt 05 bilag 1 - uusfk 4. december 2017 omplacering konto 5 maniitsoq gl og dk2fcc8d57-027c-45a3-b920-92ee0834cd5d.xlsx

Bilag

pkt 05 bilag 1 - UUSFK 4. december 2017 omplacering konto 5 Maniitsoq gl og dk.xlsx


6. Tillægsbevilling ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut

Tillægsbevilling ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut

Journalnr.06.02 kt 72-69-10

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde 03/2016 den 26.5.2016 godkendt at der etableres en ny kirkegård på Akia.

Kommunalbestyrelsen har på møde 04/2017 den 24.8.2017 godkendt kommuneplantillæg 32 for kirkegårdsområde på Qaarinneq, Sisimiut.

I kommunens budget 2017 er på konto 72-69-10 afsat 2,25 mio. kr. til ny kirkegård Sisimiut.

 

Regelgrundlag

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 72 (anlægsarbejder).

Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.

 

Faktiske forhold

Efter udbud af rådgivningsydelsen udføres projektering af lavestbydende rådgivende ingeniørfirma Rambøll. Projektforslag af 15.11.2017 er udarbejdet, bilag 1.

Der er i november foretaget 24 sonderinger af bundforholdene fra isen på vandhul i området. De viste der er ikke-bæredygtig bund (dynd) under vandhullet i den centrale del af kirkegårdsområdet. Dybde med ikke-bæredygtig bund var stedvis over 1,8m.

Udskiftning af den bløde bund er nødvendig, for at entreprenørmaskiner kan køre i området under anlægsarbejdet. For at grave placeret ovenpå blød bundsområdet ikke senere sætter sig, bliver det nødvendigt at sprænge drængrøft dybere ned og derved dræne området. For at holde fyldsand fra at skride ud mod det lavere terræn mod syd indtil etape 2 af kirkegård udføres, er det nødvendigt med en mindre tværgående sti/stensætning mod syd. Disse ekstraarbejder og især bundudskiftning til bæredygtige sprængsten har fordyret projektet.

 

Bæredygtige konsekvenser

Kommune imødekommer behov for kirkegårdsområder til begravelser, og der er ikke fundet landarealer med sand/løsjord i nærhed af byen uden for vandspærrezonen, hvor begravelser kan forgå uden tilførsel af indtogtede sandmaterialer.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Etablering af ny kirkegård er sket i samarbejde med det tidligere Menighedsråd. Projektforslaget er sendt til det nyvalgte Menighedsråd for deres evt. bemærkninger, svar herfra er ikke modtaget endnu.

Foreløbig er det kun C-overslagsbeløbet der angiver, at der mangler 2,6 mio. kr. til at udføre kirkegård etape 1 med P-pladser. Efter færdiggørelse af projektmateriale og licitation til april 2018, vil A-overslag kunne udarbejdes med mere præcis anlægspris. Forøgelse af beløbsramme vurderes dog under alle omstændigheder at blive nødvendig, og hvis afgørelse først skal træffes efter april 2018, risikerer der at gå for lang tid til næste udvalgsmøde, så igangsættelse først på sommeren ikke kan nås. Derved risikerer bestilling af sand og gravearbejde at komme så sent i gang, at færdiggørelse før efterår 2018 ikke kan nås.

Som alternativ til tillægsbevilling år 2018, kan resterende beløb indplaceres i budget 2019.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurder, at de øgede udgifter til udskiftning af blød bund og dræning under kirkegårdsområdet er nødvendige, både for arbejdets gennemførsel og for at undgå grave på området ikke senere sætter sig.

Den nye kirkegård vil med de foreslåede ca. 3500 m2 rumme ca. 350 begravelsespladser svarende til ca. 10 års forbrug. Reduktion af kirkegårdsområdet så anlægsarbejdet bliver mindre, vil kun mindske anlægsudgiften lidt, da blødbundsområdet ligger i hele den centrale del af kirkegårdsområdet etape 1, og udgifter til anlæg af P-plads skal afholdes fra starten. En mindre kirkegård vil rumme færre begravelsespladser og således tidligere udløse behov for udvidelse. Med den foreslåede størrelse vil udvidelse først blive påkrævet omkring år 2028.

Boligområde A30 på Akia skal nedsprænges grundet krav fra Trafikstyrelsen om max højde under indflyvningszonerne til lufthavnen, og overskydende sprængsten derfra forventes afhentet til bundudskiftningen.

Med en samlet anlægspris på 4,8 mio. kr. bliver prisen pr etableret gravsted 13.800 kr./stk..

 

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til Udvalget for Teknik- Råstoffer og Miljøs godkendelse,

 

-at der i budget 2018 indplaceres yderligere 2,6 mio. kr. på konto 72-69-10 til anlægsarbejdet.

 

Udvalget for Teknik- Råstoffer og Miljøs behandling af sagen den 5. december 2017

Stemte for indstillingen:

Sofie Dorthe Olsen

Karl Lyberth

 

Stemte blank:

Frederik Olsen

Malene Ingemann

Emilie Olsen

 

Der gives afslag for indstillingen, formanden ønsker, at sagen videresendes til afgørelse hos Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal afgøre sagen under dennes første møde i 2018.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik- Råstoffer og Miljø indstiller, at sagen skal afgøres i kommunalbestyrelsen



pkt 06 bilag 2 c-overslag ny kirkegård på qaarinneq, sisimiutc9bd6071-1676-47bf-963a-aedac956e6a1.pdf

Bilag

pkt 06 bilag 2 C-overslag ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut.pdf


7. Indstilling om ændring i anvendelsen af puljen til indkøb af maskiner i Sisimiut

Indstilling om ændring i anvendelsen af puljen til indkøb af maskiner i Sisimiut

Journalnr.

 

Baggrund

På baggrund af Teknik og Miljøudvalgets møde 08/2016 den 6. december 2016, om godkendelse af fordelingen af pulje for indkøb af maskiner er der budgetteret midler til indkøb af nye maskiner til Området for teknik og miljø i Maniitsoq og Sisimiut.

Den samlede pulje var på 6.5 mio. kr., hvoraf de 3.5 mio. kr. blev afsat til Sisimiut. Maskinerne er købt inden for de økonomiske rammer. Der er således et restbeløb for Sisimiut som ønskes anvendt, hvilket denne indstilling omhandler.

De resterende midler ønskes anvendt til følgende to projekter.

 1. Projekt om forbedringer ved forbrændingens modtagerstation for spildolie.

 2. Projekt om indretningen af pladsen for den nyligt indkøbte ballepresser, til presning af affaldsballer.

  Årsagen til at benytte midler til modtagerstationen for spildolie sker på baggrund af en henvendelse fra Royal Arctic Line om et behov for at kunne aflevere spildolie i Sisimiut.

  Royal Arctic Line har ikke nogen mulighed i dag for at aflevere det spildolie som rederiet på grund af sine havnemyndighedsforpligtigelser og rederivirksomhed indsamler. Derfor har rederiet forespurgt OTM Sisimiut om en ordning for aflevering. Det er endnu uvist hvilke mængder rederiet ønsker at aflevere.

  Indretningen af pladsen til presningen af baller skal gøres mere praktisk for at gøre arbejdet mere effektivt. Siden ibrugtagningen af ballepresseren har der manglet en overdækket plads hvor medarbejderne kan betjene ballepresseren, samt beskytte maskinen for vind og vejr.

   

Regelgrundlag

TRMU – udvalget er ansvarlig for konto 6, hvor under affaldshåndteringen og forbrændingsanlæg financierens og anlægsmidler på konto 7.

 

Faktiske forhold

Der er for budgetår 2017 afsat en pulje på 6.5 mio. kr. til indkøb af køretøjer og maskiner.

Puljen er indsat som en anlægsbevilling på konto 72. Puljen har været fordelt på Maniitsoq og bygder, samt Sisimiut og Bygder.

 

Følgende er bevilliget, indkøbt ved OTM Sisimiut, som blev godkendt på TMU 08/2016 den 6. december 2016. Dertil en opgørelse over restbeløbet:

 

 1. Ballepresser til forbrændingsanlægget. Der er tidligere ansøgt midler ved Selvstyret for fuldt finansiering, samt medfinansiering med politisk accept.

 1. Rustvogn til kistekørsel. Nuværende rustvogn er fra 1982 og er nedslidt.

 1. Minilæsser til vejafdelingen i Itilleq. Nuværende minilæsser er nedslidt.

 1. Sneslynge til vejafdelingen i Sisimiut.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fordelingen af de resterende midler på 733.000 kr. på de to projekter er følgende:

 

Spildolieplads:

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at de to projekter er færdiggjorte medio 2018.

Med de resterende bevilligede midler kan OTM Sisimiut frigøre midler til den øvrige drift ved dels at effektivisere behandlingen af affald samt sikre mindre affald i at blæse væk fra affaldspladsen.

I løbet af 2018 vurderes at en stor del af affaldet som vanligvis er oplagt i store bunker, er indpakket og klar til afbrænding.

Dette indkøb har allerede været til gavn for affaldshåndteringen positivt og sikre en mere effektiv forbrænding samt højne leverancesikkerheden på salget af fjernvarme til Nukissiorfiit.

 

For udvidelsen af spiloliepladsen og tankkapaciteten vurderes det at Sisimiut kan fortsætte den nuværende håndteringen af spildolie, som den mest effektive og miljømæssige korrekte måde i Grønland.

Håndteringen i Sisimiut sikre at spildolie udnyttes fuldt ud som en energi resurse, idet varmen fra afbrændingen omsættes 100% til fjernvarmenettet.

Den modtagne olie opbevares i tanke, som er installeret i tankgård. Dette hindre udsivning til naturen ved lækage. Spildolie opbevares i opvarmede tanke hvor vandet udskilles inden det renses og afbrændes. Udskilningen af vand sikre en effektiv forbrændingstemperatur samt en jævn drift. De opvarmede tanke sikre at olien kan pumpes til rensning og afbrænding uanset udetemperaturen. Afbrændingen sker ved høje temperaturer i spildoliebrænderen, således at skadelige stoffer reduceres mest muligt. Røggassen renses gennem elektrofilteret inden udledningen.

I forbindelse med denne installering vil OTM sikre at den nuværende miljøgodkendelse til at opbevare og afbrænde op til 250.000 liter spildolie, ændres således at en ny miljøgodkendelse kan sikre den yderligere mængde spildolie, lovligt kan modtageles fra Royal Arctic Line.

Projektet om modtagerstationen vil sikre bedre modtagerforhold, større opbevaringskapacitet og bedst mulig udnyttelse af spildolie.

 

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse

 

-at den foreslåede nye fordeling godkendes og igangsættes

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at den foreslåede nye fordeling godkendes og igangsættes





8. Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq

Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq

Journalnr

 

Baggrund

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare bygningerne i fremtiden. På denne baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen under sit møde den 27. oktober 2016, at afsætte 13 mio. kr. årligt til Renoveringspuljen. Renoveringspuljen kørte også videre efter budgetbehandling for 2018.

 

De afsatte 13 mio. kr. til formålet er fordelt efter bygningsmassen til 8.8 mio. kr. til administration af OTM Sisimiut og resten til OTM Maniitsoq.

Hvert år skal OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for 4 år til Teknik og Miljøudvalget. Desuden skal der på samme måde med andre anlægsopgaver under konto 7, fremlægges en status på området.

 

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f eks installering af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindreforbrug af el og varme for øje.

 

Regelgrundlag

Teknik og Miljøudvalget er ar ansvarlige for konto 7.

Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger.

 

Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en vane, at igangsætte opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne.

 

Generel vedligeholdelse skal foretages, medens tiden er, så vi dermed kan bevare dem til eftertiden. Dette skal være målsætningen. Nogle bygninger er i den forfatning, at de først skal saneres og bygges op på ny, såfremt det ikke er bæredygtigt at renovere dem.

 

De afsatte midler til vedligeholdelse for året 2017 er nu alle sammen igangsat, nogle af arbejderne pågår stadigvæk hvor nogle er afsluttede.

Et par stykker af arbejderne er af gode grunde er udsat til sommer 2018, f.eks. maling af B-1571 Nuunu i Itilleq og tilslutning til kloakledning fra B-1495 Nuniaffik. Det fleste af opgaverne vil blive afsluttet ultimo 2017. Arbejdet på B-903 Qilalugaq og B-844 Naja Aleqa vil pågå til og med februar 2018. Udskiftning af kedler i B-1142 Naalu og B-963 Værftet vil senest være færdige ultimo januar 2018, hvis leverancen ikke bliver forsinket på grund af fragtforbindelser.

 

Status for renoveringsopgaver for denne regnskabsår 2017 er at det fleste opgaver er færdige og nogle opgaver pågår.

Planlagte opgaver for Qupanuk, Utoqqaat Illuat har været billigere end forventet, derfor har vi brugt resterende penge til renoveringen af Paaqqinnittarfik Ungaannguaq, hvor belysningen, vinduer/døre er blevet udskiftet, og indvendig maling også vil blive udført når arbejdet med vinduerne er bliver færdig, vi laver også udhæng på taget for at beskytte facadebeklædningen samt vinduerne.

 

Vi har også udskiftet belysningen i idræts/svømmehallen i Kangerlussuaq, for at minimere udgifterne til El. Det samme er lavet i vores bygder, Itilleq og Sarfannguaq, hvor vi har udskiftet belysningen i vores servicebutikker.

 

Planen for i år. 2017 er også at udskifte oprindelige vinduer i Paaqqinnittarfik Naja-Aleqa, hvor vi også skal isolere gulvet fra kælderen, det vil betyde bedre indeklima, både for børn og ansatte, vi har også udskiftet gamle belysning i Naja- Aleqa.

Se bilag 1.

 

Bæredygtige konsekvenser.

Planlagte vedligeholdelse kan resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, eller at de kan bruges i længere tid, endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygnigner unødigt, såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger mm, som vil være billigere for samfundet.

 

I samarbejder med brugerne vil der blive foretaget vurderinger af behovet for vedligeholdelse af bygningerne, hvorved bygninger med mest behov vil blive prioriteret.

 

Økonomiske og administrativ konsekvens

Status rapporteringen for renoveringspulje 2017 er integreret i kvartalsvise økonomirapporter for konto 7 til TMRU. Bilag 1 viser en detaljeret status for selve renoveringspuljen for år 2017.

 

Administrationen indstiller, at OTM i Sisimiut fordeler de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2018-21 på 8.8 mio kr. årligt i henhold til opgaver, der er redegjort for i bilag 2.

 

Såfremt renoveringer af bygninger og anlæg skal være færdigrenoveret ultimo 2018, må renoveringerne opstartes hurtigst muligt. Ellers må man forvente, at kun en del af renoveringsopgaver løses.

 

En del af nævneværdige anlægsopgaver er Qimatulivik, hvor renoveringsarbejdet har ventet på nødvendig plangrundlag, og regnes med at blive iværksat i 2018 med en betydelig del af det samlede budget fra renoveringspuljen.

 

Det ses af bilag 1 at samlede årlige udgifter ligger inden for bevillinger på 8,8 mio kr. Efter udlicitering af enkelte projekter vil man først kunne se, om det vil være den korrekte udgift, der er budgetteret. OTM fik under behandlingen af renoveringspulje for 2017 bemyndigelse til at foretage ændringer på bevillinger til enkelte projekter inden for bevillingerne på 8,8 mio kr, såfremt alle opgaver eller næsten alle opgaver skal kunne udliciteres.

 

Administrationens vurdering

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret fra 2017 og flere år frem, også fortsætter. Dette sikrer, at tidligere godkendte projekter naturligvis fortsætter, og evt. ændringer ikke medfører spild af ressourcer på igangsatte projekter, der ikke fuldføres.

 

De ikke afsluttede projekter for 2017 afsluttes i 2018 og betales fra 2017 bevillingen. De projekter, der finansieres fra 2018 puljen planlægges snarest til opstart og udførelse i 2018.

 

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil OTM få tid til at kunne foretage en grundigt teknisk undersøgelse.

Formålet er, at bevillinger for de næstkommende år vil blive benyttet til at bevare anlæg og bygninger i længere tid.

 

Administrationens indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og senere til Økonomiudvalget:

 

 1. At fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut fra 2018 i henhold til bilag 2 godkendes.
 2. At OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af OTM Sisimiut.
 3. At status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2017 jf. bilag 1 tages til orientering.

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

 1. At fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut fra 2018 i henhold til bilag 2 godkendes.

 2. At OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af OTM Sisimiut.
 3. At status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2017 jf. bilag 1 tages til orientering.


pkt 08 bilag 1 projektforslag ny kirkegård på qaarinneq, sisimiut94c5ca8a-15e7-48f1-831b-fe0843ea9f6a.pdf
pkt 08 indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2018-211a9889bf-d2af-4c2a-81e3-7a7593622aef.pdf
pkt 08 oversigt over hvad der er bevilliget 201755b3039d-693e-431e-91e7-5c64b94c4145.pdf
pkt 08 renoveringspulje opfølgning65bdd5f9-e69e-4731-9ac8-932656c0157d.pdf

Bilag

pkt 08 bilag 1 Projektforslag ny kirkegård på Qaarinneq, Sisimiut.pdf
pkt 08 Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2018-21.pdf
pkt 08 Oversigt over hvad der er bevilliget 2017.pdf
pkt 08 Renoveringspulje opfølgning.pdf


9. Pulje til miljøforbedringer

Pulje til miljøforbedringer

Journalnr. 06.01.03

 

Baggrund

I anlægsbudgettet er på kt. 76 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til miljøforbedringer. Administrationen har forslag til, hvordan midlerne kan benyttes i 2018.

 

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand

 

Faktiske forhold

I 2016 og 2017 er puljen benyttet til oprydning af jern- og metalskrot i bygderne, primært bygderne under Sisimiut. Der er fjernet store mængder affald og jernskrot. Det vurderes at der årligt skal ydes en særlig indsats for at bygdernes storskrald og jernskrot håndteres og fragtes til byerne for færdighåndtering. Puljen på de 1 mio. kr. foreslås i 2018 anvendt således:

 

 1. Medfinansiering til miljøstøtte – Sisimiut 300.000
 2. Medfinansiering til miljøstøtte – Maniitsoq 300.000
 3. Afbrænding af byggeaffald – Maniitsoq 150.000
 4. Oprydning af skrot i bygder fortsat - Sisimiut 125.000
 5. Oprydning af skrot i bygder fortsat - Maniitsoq 125.000

 

Ad 1. og 2

Qeqqata Kommunia søger hvert år støtte hos Selvstyret ved Departementet for Miljø og Natur om tilsagn til forskellige projekter som knytter sig til miljøforbedringer, affaldshåndteringen mm. De projekter Selvstyret udvælger som egnet for støtte, betinges af at kommunerne som minimum selv bidrager med en egen finansiering på 25 % af projektets omkostninger. Med en budgetlagt ramme på optil 300.000 kr. som egenfinansiering, kan Maniitsoq og Sisimiut ansøge om midler til projekter på op til 1.200.000 kr. – og derfor modtage refusionsberettiget tilsagn på 900.000 kr. ved selvstyret.

Projekterne kan omfatte alle byer og bygder i kommunen. (ekskl. Kangerlussuaq).

 

Ad 3. I 2015 og 2016 blev med tilskud fra Selvstyret gennemført en omfattende oprydning af lossepladsen i Maniitsoq. Efterfølgende er der imidlertid udført sanering af flere boligblokke på Ole Petersenip Aqq. og Salliarnartaq, som har medført, at store mængder træaffald igen har ophobet sig på lossepladsen. Der er derfor brug for en ekstraordinær indsats for at få afbrændt træaffaldet i kommunens Air Burner.

 

Ad 4 og 5. Beløbet skal tilgodese at der er midler at benytte til særlige indsatser i bygderne. Der tale om materiel, lønninger eller fremmede tjenesteydelser til affaldshåndtering, således affaldet i bygderne håndteres og transporteres til byerne.

Det vurderes at der årligt skal gøres en særlig indsats for oprydning af storskrald, jernskrot og farligt affald m.fl. i bygderne.

 

 

 

 

Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes at ovenstående fordeling af puljen, er medvirkende til at affaldshåndteringen i hele kommunen fortsat optimeres og den miljømæssige belastning dermed mindskes.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fordelingen af midler skal ses som et retvisende niveau for de udgifter administrationen forventer at benytte. Såfremt fordelingen udmøntes som ovenstående, oprettes stedkodebestemte konti for hver enkelt projekt.

 

Administrationens vurdering

Det vurderes at en budgetteret medfinansiering til Selvstyrets miljøtilsagn kan sikre en fortsat udvikling af affaldshåndteringen i alle byer og bygder i Qeqqata Kommunia.

Desuden stilles der som krav til de ansøgninger som kommunen sender i forbindelse med støtte til projekter inden for miljø og affaldshåndtering, at kommunen har fremsendt en politisk godkendt affaldsplan, samt at projekterne er nævnt i affaldsplanen eller kan relatere sig til visionerne i affaldsplanen.

Fra medio 2017, medvirker Qeqqata Kommunia i et Selvstyrefinansieret pilotprojekt, om ”Transport af affald fra bygderne”. Projektet skal afklare muligheder og omkostninger for at bygderne kan sejle genereret affald ind til byerne og dermed nedtage de nedslidte og forurenende bygde – forbrændingsanlæg. Pilotprojektet omfatter for Qeqqata Kommunia, Kangaamiut og Sarfannguit. Pilotprojektet er et to årigt forløb. Projektet forventes at kunne implementeres i alle Qeqqata Kommunias bygder. Qeqqata Kommunias årlige afsatte pulje til miljøforbedringer forventes at bidrage til denne løbende implementering.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at puljen til miljøforbedringer i 2018 udmøntes efter ovenstående forslag.

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at puljen til miljøforbedringer i 2018 udmøntes efter ovenstående forslag





10. Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Journalnr. 60.10

 

Baggrund

Servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business (ACB) udløber til udgangen af 2017 uden yderligere varsel fra nogen af parternes side, og genforhandling fandt sted i november 2017 for perioden udover 2018 - 2021. Qeqqata Kommunia skal indgå en servicekontrakt med Arctic Circle Business.

 

Regelgrundlag

Tilskuddet følger Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. jf. § 3 stk. nr. 1: Kommuner kan efter de i denne lov nærmere fastsatte bestemmelser:

1)Yde tilskud til eller deltage med ansvarlig kapital i organisationer, selskaber eller andre sammenslutninger, som har til formål at fremme erhvervsudvikling i kommunen eller i flere kommuner gennem rådgivning om projektudvikling mv.

 

Faktiske forhold

Servicekontraktprisen for sidste halvdel af 2017 er inklusive regulering på 1.862.846 kr. Reguleringen følger Grønlands Statistik forbrugerprisindeks, og dette er i forhold til servicekontraktpris fra 2014, som var på 1.751.000 kr.

 

Kontraktperioden er fire årige aftale fra 2018 til udgangen af 2021. Servicekontrakten er uopsigelig for denne periode, og genforhandling skal finde sted i 2020 for eventuel forlængelse.

 

Servicekontrakten er en rammeaftale mellem Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business, som består af afsnit om personale, kontraktværdi, foreningens generelle forpligtelser, indsatsområder for erhverv og turisme, rammerne for udarbejdelse af en erhvervs- og turismeplan for Qeqqata Kommunia, samt krav til dokumentation og evaluering.

 

Målsætning for ACB’s arbejdsopgaver er at varetage på vegne af Qeqqata Kommunias skal til enhver tid understøtte den gældende udviklings- og erhvervspolitik for Qeqqata Kommunia, herunder om rådgivning til iværksætter-, virksomheder om nye muligheder og markeder med udgangspunkt i viden om lokale, regionale og internationale udviklingstendenser. Bistå regionens iværksættere i udvikling af tiltag, der bidrager med nye produkter både nationalt og eksportmarkedet. Herunder også have gode samarbejdsrelationer med Greenland Holding A/S om rådgivning. Markedsføring af Qeqqata Kommunia i samarbejde med Visit Greenland A/S og andre relevante partnere om markedsføring af regionen både national og internationalt, således Destionation Arctic Circle Regionen er attraktivt rejsemål. Og dette sker med i tæt samarbejde med Qeqqata Kommunias turismeaktører og deres markedsføring med viden og koordination om fælles turismemål for regionen.

 

ACB skal også i løbende være i dialog med både turismeaktører og virksomheder i Qeqqata Kommunia om behovene for fysisk infrastruktur, der kan fremme erhvervs- og turismeudviklingen.

 

Servicekontraktprisen regulere næste gang pr. 1. januar 2018, og betales forud i 2 rater pr. år, den 1. januar og den 1. juli.

 

Qeqqata Kommunia foruden ovennævnte betaling stiller sine egne kontorlokaler til rådighed for ACB sammen med almindelig forbrug af el, vand, varme, renovation og rengøring.

 

ACB er forpligtet til at udarbejde som nævnt oven udviklingsplaner, der sikre, at erhvervs- og turismeudvikling foregår parallelt med den generelle samfundsudvikling, samt kommunens projekt om bæredygtighed.

 

ACB afrapporterer også til Qeqqata Kommunia med referater og dagsorden fra bestyrelsesmøder, referater og dagsorden for generelforsamlinger, budget og regnskab. Derudover sender også ACB hvert kvartalt en rapport over de gennemførte aktiviteter og en redegørelse for anvendelse af servicebidraget.

 

ACB er forpligtet til at stille sekretariatsbistand til rådighed for Qeqqata Kommunia i forbindelse med løsning af nærmere aftalte ad hoc opgaver, og forpligtiget til at deltage i diverse samarbejdsudvalg og være koordinerende på det politiske niveau efter aftale med Qeqqata Kommunia.

 

ACB er forpligtet til at stille sekretariatsbistand til rådighed for ACR i forbindelse med løsning af opgaver af nærmere aftalte mellem parterne Qeqqata Kommunia, ACB og ACR.

 

ACB anmoder om at forhøje Qeqqata Kommunias tilskud til ACB, som følgende:

I alt 171.000 kr.

 

Den forventede servicekontraktpris pr. 1. januar 2018 er ca.: 1.862.846 kr. uden forbrugerprisindeks.

 

Bæredygtige konsekvenser

ACB er op mange måder med i bæredygtighedsprojekter som også er indarbejdet i udkast til servicekontrakt.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Servicekontrakten vil koste Qeqqata Kommunia pr. 1. juli 2017 1.862.846 kr. inklusiv forbrugerprisindeks.


Det vides ikke endnu, hvor meget servicekontrakt vil andrage sig 1. januar 2018, 1. januar 2019, samt 1. januar 2020 og 1. januar 2021, da aftalen indebærer servicekontraktprisregulering som følger den samfundsmæssigt forbrugerpriseindeks som meddeles af Grønlands Statistik.

 

Kommunalbestyrelsen har godkendt for 2018 budget på konto 37-01-00-35-01 Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd på kr. 1.469.000. Inklusive ønske om forhøjelse af servicekontraktpris vil i den nye aftale vil servicekontraktprisen andrage sig til at være i alt kr. 2.033.846.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at man laver en fire årige servicekontrakt med ACB for at man derved kan have en bedre og mere fleksibel erhvervs- og turismeudvikling i Qeqqata Kommunia.

 

Administrationen vurder at ACB’s anmodning om forhøjelse af servicekontraktprisen for at dække lovpligtig pensionsordning kan accepteres, økonomiudvalget bør dog drøfte anmodning om forhøjelse.

 

Kommunalbestyrelsen har budgetteret konto 37-01-00-35-01 Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd med i alt 1.455.000 kr. og budgetteringen har ikke fulgt den forbrugerprisindeks, hvorfor der er under budgetteret til udgangen af 2017, hvor der mangles i alt ca. 408.000 kr. for kontoen indtil videre.

 

Administrationen vurder, at når den endelig aftale er indgået mellem Qeqqata Kommunia og ACB må der ske en tilretning af budgettet med en omplaceringssag til Økonomiudvalget i kontoen 37-01-00-35-01, for at tilpasse bevilgede midler til budgettet.

 

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende.



pkt 10 bilag 1 - aftale mellem qeqqata kommunia og arctic circle business 2018-2021 dk0e96f3ae-d92e-4df5-a5e7-39a0327f8802.pdf

Bilag

pkt 10 bilag 1 - Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business 2018-2021 dk.pdf


11. Prioritering af byggesæt i 2018

Prioritering af byggesæt i 2018

Journalnr. 17.20

 

Baggrund

Fra 2017 blev de i finansloven afsatte midler til ”Boligprogram for Bygder og Yderdistrikter” som bloktilskud overdraget til administration af kommunerne. For Qeqqata Kommunia var det 5 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. i hvert af de følgende år. Kommunen skal fordele midlerne på private medbyggere, kommunale byggesæt og multifunktionshuse (servicehuse).

Selvstyret har udarbejdet en vejledning i administration af Boligprogrammet.

Kommunen har selv i anlægsbudgettet for 2018 afsat 6 mio. kr. til opførelse af kommunale byggesæt.

 

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

 

Faktiske forhold

De 5,2 mio. afsat i Boligprogrammet til Qeqqata Kommunia i 2018 kan bruges til 3 forskellige formål: Medbyggerordningen, Kommunale byggesæt og Multifunktionshuse.

Af hensyn til bestilling af byggesæt bør kommunen snarest have besluttet, hvordan midlerne skal fordeles. Byggesæt til medbyggerordning og kommunale byggesæt er af typen Illorput 2100 (bilag 2).

 

Medbyggerordningen.

Medbyggerordningen har indtil 2017 været administreret af INI på vegne af Selvstyret, men administreres nu af kommunerne. Ordningen omfatter bygderne og Maniitsoq, men ikke Sisimiut.

Medbyggere kan via ordningen få et rente- og afdragsfrit lån på mellem 5 og 95% af byggeudgifterne til opførelse af et medbyggerhus. Størrelsen af lånet afhænger af husstandsindkomsten samt af hvor stor en del af arbejdet, medbyggeren selv kan udføre. Størrelsen af lånet kan derfor teoretisk variere fra 0,1 til ca. 2,5 mio. kr., men realistisk vil et lån typisk ligge mellem 0,7 og 1,5 mio. Alle udgifter til lån efter medbyggerordningen går over Boligprogrammets midler.

De seneste år er der ikke opført medbyggerhuse i kommunen, da der ikke har været ansøgere, der har opfyldt kravene for at opnå lån.

 

Kommunale byggesæt

Efter ordningen kan kommunen opføre kommunale byggesæt i alle bygder samt i Maniitsoq, men ikke i Sisimiut. Gennem de senere år er der opført byggesæt i alle kommunens bygder, 11 i Kangerlussuaq, 4 i Kangaamiut, 3 i Atammik og 1 i hver af de øvrige bygder. I 2017 er igangsat yderligere 1 byggesæt i Kangaamiut og 3 i Kangerlussuaq.

Efter ordningen betales levering af byggesæt samt et mandtimetilskud på kr. 150.000 pr. byggesæt af Boligprogrammets midler, i alt ca. 1,25 mio. pr. byggesæt. Hvis alle Boligprogrammets midler anvendes til kommunale byggesæt vil der kunne leveres 4 byggesæt i 2017.

Alle øvrige omkostninger til opførelsen betales af kommunen, i alt ca. 1,5 mio. pr. byggesæt. De 6 mio. afsat i budgettet til opførelse passer altså med opførelse af 4 byggesæt.

 

 

Multifunktionshuse

Endelig kan midlerne til Boligprogrammet benyttes til opførelse af multifunktionshuse (servicehuse). Præsentationsmappe er vedlagt (bilag 3).

Alle kommunens bygder bortset fra Kangerlussuaq har servicehuse, så kommunen har ikke tidligere gjort brug af ordningen. Et forsamlingshus har i flere år været et budgetønske fra Kangerlussuaq, opførelse af et multifunktionshus efter Boligprogrammet kunne være en mulighed for at opfylde ønsket.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 

Medbyggerordningen.

Private huse opført efter medbyggerordningen indebærer ikke udgifter for kommunen, administrativt kan ordningen medføre en del arbejde med rådgivning og tilsyn af medbyggere.

 

Kommunale byggesæt.

Opførelse af kommunale byggesæt medfører en udgift for kommunen på ca. 1,4 – 1,7 mio. pr. byggesæt, typisk dyrest i de små bygder. Det har vist sig vanskeligt at udleje boligerne i de mindre bygder, hvis de ikke kan benyttes som lærerboliger, da huslejen bliver ret høj.

 

Multifunktionshuse.

Den fulde omkostning til opførelse af et multifunktionshus kan afholdes over midlerne til Boligprogrammet, så opførelse af et multifunktionshus indebærer ikke omkostninger for kommunen. Erfaringspriser på opførelse af multifunktionshuse andre steder lyder på ca. 6,2 mio. I Kangerlussuaq vil det sandsynligvis kunne gøres billigere, da der ikke vil være behov for at indrette badefaciliteter og måske heller ikke vaskeri.

 

Administrationens vurdering

For at give mulighed for opførelse af private medbyggerhuse i 2018 foreslås det at give frist indtil 15. februar til at søge om medbyggerlån. Når fristen er udløbet, og det vides, om der er kvalificerede ansøgere, kan Udvalget beslutte hvor mange medbyggerhuse og hvor mange kommunale byggesæt, der skal opføres, eller alternativt om der evt. skal opføres et multifunktionshus i Kangerlussuaq.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, at der gives frist indtil 15. februar til at søge om medbyggerlån.

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at der gives frist indtil 15. februar til at søge om medbyggerlån.



pkt 11 illorput 2100 præsentaionsmappe dk + grlfb5ea2de-7660-439c-ab2d-060c7d3d1e79.pdf
pkt 11 multifunktionshus præsentationsmappe dk + grlba6e98cc-977c-40c5-9a7a-6cbc5d998845.pdf
pkt 11 vejledning vedr. boligprogrammet for bygder og yderdistrikter dk64c50666-df3c-4f7f-ae0e-cfe26e5a1c63.pdf

Bilag

pkt 11 Illorput 2100 præsentaionsmappe dk + grl.pdf
pkt 11 Multifunktionshus præsentationsmappe dk + grl.pdf
pkt 11 Vejledning vedr. boligprogrammet for bygder og yderdistrikter dk.pdf


12. Indstilling om politisk godkendelse af affaldsplanen

Indstilling om politisk godkendelse af affaldsplanen

Journalnr.

 

Baggrund

Nærværende indstilling fremlægger den udarbejdede affaldsplan for Qeqqata Kommunia, med henblik på politisk godkendelse, inden den fremsendes til Selvstyret.

 

De kommunale affaldsplaner dækker de kommende 12 år. Perioden opdeles i en fireårig planperiode og derefter i en otteårig perspektivperiode.

 

Overordnet er det fastsat i Inatsisatutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, at kommunerne skal lave en affaldsplanlægning og kortlægning for at sammensætte disse i en kommunal affaldsplan. Kommunernes affaldsplan skal være i overensstemmelse med den nationale affaldssektorplan som er gældende i perioden 2010-2021.

 

Særligt for denne affaldsplan skal det nævnes, at der er sat fokus på væsentlig forbedring af eksisterende forhold og serviceydelser, samt fremsat tilvalg af yderligere kommunale serviceydelser inden for affaldshåndtering med stor fokus på realiserbarheden af målsætningerne ud fra de store økonomiske potentialer, som moderniseringen af affaldshåndteringen i Qeqqata Kommunia giver i forhold til status quo.

 

Affaldsplanen for Qeqqata Kommunia skal ses som et arbejdsredskab for kommende investerings og anlægsbehov samt egne planer på affaldsområdet. Godkendelse af affaldsplanen vil betyde, at man godkender planen, men de enkelte investerings projekter nævnt i affaldsplanen har deres eget liv, og skal stadigvæk budgetgodkendes fra gang til gang.

 

Det har været altafgørende for OTM at lave et så realistisk som muligt affaldsplan, og har derfor alliereret sig ved de vigtigste interessenter under udarbejdelsen af planen. Udkast til affaldsplanen blev ultimo august 2017 fremsendt til flere offentlige instanser, herunder Sundhedsvæsnet, Nukissiorfiit og Departementet for Natur og Miljø m.fl. Relevante bemærkninger fra disse instanser er indarbejdet efterfølgende i affaldsplanen. Metoden er uden tvivl medvirkende til, at interessenterne allerede nu har samme fokus på området. Blandt andet har Grønlands Selvstyre og Nukissiorfiits sendt en høringsmateriale vedr. sektorplan for energi og vandforsyning, hvor affald betragtes som store potentialer for modernisering af energiforsyningen, som behandles særskilt fra affaldsplanen. Derudover er der allerede opnået håndfaste initiativer med interessenterne, der muliggør økonomiske potentialer nævnt i denne affaldsplan.

 

Siden der er omfattende behov for mere miljørigtig varetagelse af affaldsområdet i hele Grønland, som kræver meget store investeringer i hele landet, er der gjort ekstra meget fokus på rentabiliteten af anlægsinvesteringerne via driftsøkonomiske muligheder. Dette skal gerne vise hvorfor Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia skal investere i henhold til affaldsplanens målsætninger, der varetager ikke alene kommunens borgere, men bedst mulig placering af landets begrænsede midler til formålet.

 

Affaldsplanen er udarbejdet sammen med rådgivningsfirmaet Rambøll, og indeholder afgørende principper om folkesundheden, beskyttelse af miljøet, økonomisk ansvarlighed samt affaldsbehandling i sig selv. Affaldsplanen viser nuværende udfordringer og status, men vigtigst af alt pege på hvordan hele affaldshåndteringen i hele kommunen bør gøres, med både kort- og langsigtede målsætninger.

 

Det skal pointeres at affaldsplanen skal politisk godkendes, før den fremsendes til Selvstyret som kommunalt godkendt affaldsplan.

 

Regelgrundlag

Kommunen har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhører.

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme.

-Kommunen skal selv vedligeholde sine aktiver.

-Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.

-Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

 

Faktiske forhold

Affaldsplanen handler om hele kommunen, og indeholder målsætninger om at højne folkesundheden, fjerne al affald fra eksisterende lossepladser ved at eliminere løbende ophobning af affald i byer og bygder, og ikke mindst en farbar vej til at få finansieret alle disse sunde målsætninger.

 

Affaldsplanen er opdelt i en overordnet status for kommunens affaldshåndtering, samt kortlægning og dataopsamling fra hvert bosted. Kortlægningen og dataopsamlingen skal danne grundlag for de fremadrettede aktiviteter, således kommunen altid har et overblik over typer og mængder af affald, samt status på håndteringsmetoden. Kortlægningen og dataopsamlingen er udarbejdet i skemaform og ses på bilagene 1-8.

 

I indeværende år har selvstyret igangsat et nationalt pilotprojekt 2017-2019 om ”transport af affald”. Qeqqata Kommunia deltager, hvor bygderne Sarfannguit og Kangaamiut er udpeget til projektet. Formålet er at sejle alt affald til miljøvenlig viderebehandling i byerne. Affaldsplanen har indarbejdet dette projekt med det formål at transportløsningen, for affaldet i samtlige af kommunens bygder, gøres permanet.

 

De kort og langsigtede mål tager meget naturligt udgangspunkt i nuværende status, nuværende udfordringer, samt helheds betragtningerne på at kunne højne folkesundheden, miljøforbedringerne, samt de mest effektive og økonomisk forsvarlige metoder for at opnå målsætningerne.

 1. kort- og langsigtede mål er udarbejdet i forhold til kapitel 5 om gennemgående principper. Principperne er følgende:

 

 

 

 

Ud fra disse principper er der i affaldsplanen beskrevet følgende kortsigtede mål. Detaljerede beskrivelser findes i affaldsplanen under afsnit 10.

Målene for ”den 4 – årige planperiode” er:

 

Ud fra samme principper, samt realiseringen af de kortsigtede mål er der i affaldsplanens afsnit 10.2 oplistet følgende langsigtede mål for Qeqqata Kommunia (perspektivperiode 2021 – 2028):

 

De langsigtede mål skal ses i forlængelse af de kortsigtede mål. Der opsættes nye kortsigtede mål efter den 4 – årig periode, hvorved også nye langsigtede mål indarbejdes. Således er kommunen med disse kort og langsigtede mål i affaldsplanen, på forkant med udviklingen inden for affaldsområdet.

 

Bæredygtige konsekvenser

Affaldsplanen beskriver principper om at højne folkesundheden og beskyttelse af miljøet.

Ud over affaldsplanens bæredygtige målsætninger er der fokus på økonomiske selvbærende løsninger, der også gavner landets øvrige sektorer.

 

Bl.a. er sundhedssektoren en af de mest omkostningstunge sektorer i Grønland. Affaldsplanen indeholder risikonedsættende principper mod folkesygdomme, hvor befolkningen i dag er udsat for farlige udledninger fra eksisterende forbrændingsanlæg. På denne måde er der også ikke målbare immaterielle og økonomiske gevinster ved implementering af planerne.

 

Mht. landets afhængighed af fossile brændstoffer har Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit fælles interesse i at begrænse importeret olie, og bruge bæredygtig energi, herunder affald til energiproduktion.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunia har allerede afsat halvdelen af de 74 mio. DKK i budgettet, som et nyt forbrændingsanlæg skønnedes at koste, under forudsætning af, at Grønlands Selvstyre finansierer halvdelen. Planlægning og projektering af affaldshåndteringen vil være under denne budget. Resten af ”økonomiske og administrative konsekvenser” handler især om driftsøkonomiske betragtninger, som implementeringen af affaldsplanens målsætninger vil medføre.

Affaldsplanens hovedformål er at hele affaldshåndteringen i Qeqqata Kommunia skal leve op til landets lovgivning, og investeringer herfor skal sikre målsætningerne nævnt i affaldsplanen, og landets og kommunens økonomiske ressourcer anvendes bedst muligt til at sikre målsætningerne.

 

Forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq spiller en stor rolle i affaldsplanen på henholdsvis langt- og kort sigt. Der er lagt op til afskibning af bygdeaffald i første omgang til Maniitsoq, og senere til Sisimiut når den nye forbrændingsanlæg er lavet, hvor forbrændingsanlægget i Maniitsoq derefter kan bruges til mindre sundheds- og naturforurenende affaldsfraktioner.

 

I henhold til Qeqqata Kommunias årlige reguleringer af takster på affaldsområdet, om jævn overgang til ”forurener betaler princippet” vedr. affaldshåndtering, er resulteret i større procentvise stigninger i kommunens takstblad igennem en længere årrække, dog er affaldshåndteringen stadig en betydelig udgift for kommunen hvert år. Udgifterne er ikke medvirkende til kommunens og landets økonomiske fremdrift, og selve affaldshåndteringen i dag er direkte sundheds- og miljøskadelig.

 

Affaldsplanen indeholder store økonomiske forhold omkring investeringerne og hvor stor en betydning et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut har. Det kan bl.a. læses i affaldsplanens Business Case, at affaldshåndteringen alene i Sisimiut i årene 2009-2015 sammenlagt har kostet kommunens skatteborgere 19 mio. DKK, eller i gennemsnit 2,7 mio. DKK årligt. Der blev også i samme kapitel gjort rede for, at affaldshåndteringen i Sisimiut kunne have været nogenlunde udgiftsneutral under hele perioden, hvis forbrændingsanlægget løbende havde været vedligeholdt.

 

De seneste to år har OTM Sisimiut og Nukissiorfiit inden for deres fælles områder intensiveret samarbejdet omkring effektivisering af varmeforsyningen af Sisimiut by med mest mulig grøn bæredygtig energi med henblik på generel driftsøkonomi for begge parter:

 

 1. På nuværende tidspunkt er der stærkt begrænset fjernvarmesalg om sommeren. Ikke alene pga. lavere varmeforbrug hos forbrugerne, men også pga. den lille fjernvarmeopland fra forbrændingsanlægget, der hurtigt bliver varm nok og lukker for salg (yderligere varme) fra forbrændingsanlægget. Efter udvidelse i år 2018 vil den udvidede fjernvarmenet behøve mere varme i ukendt omfang, og dermed mere salgspotentiale. Det samme gentager sig på længere sigt, hvis der leveres varme til størstedelen af byen.
 2. Der skal findes leverandør og den rette ovn til den nye forbrændingsanlæg, der balancerer mellem kommunens affaldsmængder. Således den rette mængde fjernvarme løbende kan produceres med minimums ”brændstofforbrug” i form af affald, dog uden at der ophobes affald i lossepladsen. Man kan sammenligne sagen som at vælge den rette bil med parametre som hvor langt den kører på literen, hvor den kan køre, hvor mange passagerer den kan tage med etc.
 3. Af ovenstående årsager må kapaciteten af den kommende forbrændingsanlæg have en størrelse, der balancerer mellem kommunens affaldsmængder nævnt i bilagene, og kort og langsigtede optimale varmeproduktions mængder til fjernvarmenettet.
 4. Affaldsmængden alene i Sisimiut er alt for stor i forhold til eksisterende forbrændingsanlægs kapacitet på 3.500 ton pr. år, og der kommer mere affald fra bygderne og evt. fra Kangerlussuaq ved etablering af en ny forbrændingsanlæg. Mængden af affald der afleveres i forbrændingsanlægget har store usikkerheder, da nødvendige udstyr til mængdeafregning ikke har været til disposition, og har været nedprioriteret ift. anskaffelse. Der er kun mængdeangivelser på forbrændt affald, og ikke på de affald, der deponeres udenfor pga. manglende kapacitet. Bilagene viser, at ovnens kapaciteten til dels var udnyttet enkelte år, men har også været halvt udnyttet andre år pga. nedbrud. Derudover kommer altså et ukendt stort mængde deponeret affald, som ikke når at blive forbrændt. Mængdeberegning er relevant i forbindelse med projektering.
 5. Hvis projekteringen af det nye forbrændingsanlæg skulle vise behov for yderligere behov for affald, udover sejlet affald fra Qeqqata Kommunias bygder, må der forhandles med øvrige kommuner om sejlads af affald til Sisimiut. Det forudsættes, at den ”fremmede kommune” selv står for forsendelsen, og Qeqqata Kommunia modtager og brænder affald. ”Den fremmede kommune” slipper for investering i et forbrændingsanlæg eller ophobning af affald, der uden salgsmulighed af forbrændingsvarme ville være en enorm udgift. Det forudsættes også, at fragtløsning vil komme til at koste en almindelig driftsbudget for den pågældende kommune. Derfor regnes der ikke med yderligere udgifter i denne affaldsplan for Qeqqata Kommunia, såfremt der skal hentes affald fra øvrige kommuner som brændstof til det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut.
 6. Pga. Kangerlussuaqs status i forhold til andre bygder samt udfordrende beliggenhed er nuværende overslag på affaldshåndtering og forsendelse sat ekstra højt i forhold til forsendelse fra øvrige bygder, og påvirker også økonomiprognosens udgifter ekstra meget. Affaldet skal samles en hel vintersæson, transporteres til en vanskelig havn, og udskibes når lejligheden byder sig om sommeren. Der er ingen jævnlige skibsforbindelser til og fra Kangerlussuaq.
 7. Aftale om salg af fjernvarme sker ud fra oliefortræningsprisen. Den omkostning for den mængde olie, Nukissiorfiit skulle have brugt til at producere samme mængde varme, som de modtager fra forbrændingsanlægget. Olieprisen hører derfor med til de faktorer, som kan påvirke Qeqqata Kommunias indtægter. Med andre ord påvirker svingende oliepriser salget på samme måde som stabiliteten af forbrændingsanlægget. Selvstyret/Nukissiorfiit regulerer deres egen salgspris til deres forbrugere.

Man kan så spørge om der er ”brændstof nok” i form af affald til den nye forbrændingsanlæg, når større del af byen og i sidste ende størstedelen af byen forsynes af varme fra forbrændingsanlægget.

Det sidste mange år har man jf. affaldsplanens bilag vedr. tilstandsvurdering af forbrændingsanlægget i Sisimiut haft erfaringsmæssig kapacitet på at forbrænde 12 ton affald pr. døgn. Og denne anlæg har altså formået at sælge fjernvarme til 4,5 mio. DKK på et enkelt år. Pga. stort ophobning af affald har man ikke ”sparet” affaldet om sommeren til afbrænding til vinteren, hvor der er behov for varme til fjernvarmenettet. Daglig produceret affald er større med ukendt omfang end kapaciteten, hvilket kan ses i deponeret affald. Affaldsproducerende leverandører til forbrændingsanlægget i Sisimiut fordobles ved fremtidig transportløsning fra kommunens bygder og en del af Maniitsoqs affald, som er mere egnede til at blive forbrændt i en miljøvenlig forbrændingsanlæg. Det nye forbrændingsanlæg kan også udføres med en stor miljørigtig beholder til affaldsdeponi, således afbrænding af affald sker i takt med fjernvarmebehovet. På denne måde afbrændes der ikke affald når fjernvarmenettet er mættet. Derudover kommer muligheden for at modtage affald fra andre kommuners enkelte byer og bygder, hvilket kan bringe affaldsmængden yderligere op i betydelig omfang.

 

Under alle omstændigheder ser projektet meget realistisk ud, uanset hvilken serviceniveau med tilhørende udgiftsniveau man vælger.

 

Ved implementering af affaldsplanens målsætninger og ud fra den økonomiske prognose som beskrevet i tidligere orientering, vil et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut bliver taget i brug, med en anslået projekteringstid på 1-2 år samt en opførselstid på 2-3 år.

Maniitsoqs forbrændingsanlæg er allerede klar til at modtage affald fra bygderne indtil da, således bygdernes affaldsproblemer kan elimineres på kortere sigt.

Administrationens vurdering

Hvert år bliver der foreslået et utal af anlægsprojekter, der har forskellige administrative og politiske formål. Mange af dem er økonomisk rene udgifter, men giver en brugsværdi, der ikke nødvendigvis kan gøres op i penge. Dog belaster disse investeringer kommunekassen, som medfører, at mulighederne for ikke overskudsgivende investeringer bliver mindre med tiden.

 

Nuværende udgifter på flere millioner kroner om året, og nuværende kritisable forhold med hele affaldshåndteringen i alle kommunens beboede steder, kan udbedres med store investeringer, som højst sandsynligt vil være 100% økonomisk selvbåren og dermed bæredygtigt. Der er således stort fremtidig potentiale for bæredygtig investering og driftsøkonomi, ligesom kommunens efterlevelse af sin målsætning om brug af grøn energi vil blive større.

 

Som nævnt skal affaldsplanen gælde for hele Qeqqata Kommunia. Selvstyrets anlægssektorplan for affaldsområdet har beskrivelser for nuværende by- og bygdeforbrændingsanlægs risiko effekter på alvorlige sygdomme blandt befolkningen. Derfor er der i affaldsplanen bl.a. målsætninger om at fjerne affaldet løbende fra bygderne, således sundhedsskadelig giftig røg elimineres, og forbrænding af alt affald kan ske i en sundheds- og miljøvenlig ny forbrændingsanlæg.

 

Qeqqata Kommunia har ønsket en ny forbrænding i Sisimiut over for Grønlands Selvstyre, hvor målet var at leve op til kapacitetskravene og EU’s miljøkrav med hensyn til udledning af gasser. Dette ønske spiller en afgørende rolle for hele kommunens varetagelse af affaldsområdet sammen med forbrændingsanlægget i Maniitsoq, på kort og langt sigt. Der er nu betydelig mere økonomisk incitament end nogensinde om at opføre ny forbrændingsanlæg, og dette kommunikeres ud til borgerne samt vigtige interessenter igennem denne affaldsplan.

 

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at affaldsplanen 2017-2020 godkendes

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at affaldsplanen 2017-2020 godkendes



pkt 12 bilag 1 - oversat skema til dataopplsamling dk7dd15129-08a9-4dbd-a731-abb73dea9879.pdf
pkt 12 bilag 2-8 - skematisk dataopsamling for samtlige byer og bosteder dk050a5040-07e9-41fc-9664-adb9824fbbde.pdf
pkt 12 bilag 9 - samarbejdsaftale mellem qeqqata kommmunia og nukissiorfiit dk371dbd87-7a27-4422-b1ea-ff05623c0932.pdf
pkt 12 bilag 10 - varmeengergiudvekslingsaftale mellem qeqqata kommunia og nukissiorfiit underskrevet dka795f213-4b4f-4240-8a11-7a96ccb9f56f.pdf
pkt 12 bilag 11 - rapport fra vølund - teknisk gennemgang af sisimiut forbrændingsanlæg 20159778d479-bc64-4539-bbd1-4f3c2716280e.pdf
pkt 12 bilag 11 b - rapport fra vølund - teknisk gennemgang af maniitsoq forbrændingsanlæg 2015e4c633d4-1b92-41be-9a2d-2468041b9574.pdf
pkt 12 qeqqata kommunias affaldsplan 2017-2020 dka1a90b94-8269-4624-b3a9-91c3ecb0df50.pdf

Bilag

pkt 12 bilag 1 - Oversat skema til dataopplsamling dk.pdf
pkt 12 bilag 2-8 - Skematisk dataopsamling for samtlige byer og bosteder dk.pdf
pkt 12 bilag 9 - Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommmunia og nukissiorfiit dk.pdf
pkt 12 bilag 10 - Varmeengergiudvekslingsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit underskrevet dk.pdf
pkt 12 bilag 11 - Rapport fra Vølund - Teknisk gennemgang af Sisimiut Forbrændingsanlæg 2015.pdf
pkt 12 bilag 11 b - Rapport fra Vølund - Teknisk gennemgang af Maniitsoq Forbrændingsanlæg 2015.pdf
pkt 12 Qeqqata Kommunias Affaldsplan 2017-2020 dk.pdf


13. Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier ved Sisimiut

Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier ved Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

 

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 51 er udarbejdet for at muliggøre Selvstyrets planer om at opføre nye kollegier i Sisimiut. Opførelsen af de nye kollegieboliger ved fodboldbanen i delområde 800-A14 er en del af en samlet indsats, hvor der forventes etableret i alt 204 kollegiepladser. De resterende kollegie boliger forventes opført i det nye kollegieområde syd for Umiivitsiaq bebyggelsen.

 

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

 

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for en nedrivning af eksisterende 6 kollegie bygninger og der opføres 3 nye bygninger med i alt 72 sengepladser i dobbeltrum- og 3 lærerboliger. Med planen gives der mulighed for at gennemføre en længe ønsket udskiftning af de gamle udtjente GTO-indkvarterings bygninger med moderne kollegier.

 

Byggeriet er udformet efter et fleksibelt standard koncept som normalt opføres i 3 etager. I dette tilfælde etableres bygningerne i 2 etager og lavt i terrænet for at minimere påvirkningerne af udsigten for de boliger der ligger vest for kollegiebebyggelsen. I kommuneplantillæggets bilag 3, er der redegjort for hvordan udsigten påvirker for de enkelte udsatte boliger.

 

Den eksisterende vejadgang fra Eqqaavimmut Aqq. fastholdes og udbygges ligesom parkeringen udbygges og der etableres en handicapvenlig stiadgang og opholdsarealer etableres.

 

Med fjernelsen af de eksisterende bygninger sker der også en påvirkning af vand- og kloakforsyningen til nogle af boligerne vest for den nye bebyggelse. Det kan vise sig at der vil være behov for at forny disse forsyningsledninger, hvorfor der er sikret en principiel ledningstracé gennem den nye bebyggelse.

 

Det er forventningen at byggeriet af de nye kollegier gennemføres i løbet af 2018.

 

Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 6. oktober 2017 til den 4 december 2017. I høringsperioden er der fremkommet 4 bemærkninger:

 

 1. Departementet for Finanser og Skatter ved Landsplanafdelingen.
  1. Det anføres at der ikke er noget til hinder for at Qeqqata Kommunia godkender kommuneplantillæg 51 endeligt

 

 1. Råstofdepartementet
  1. Ingen indsigelser eller bemærkninger.

 

 1. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.
  1. Ingen bemærkninger
 2. Nukissiorfiit.
  1. Anmoder Qeqqata Kommunia om at indskrive i kommuneplantillægget at der skal tages kontakt til Nukissiorfiit i forbindelse med projektering af nyt byggeri og at der skal indarbejdes krav om etablering af lade standere til el-biler ved nogle af de udlagte p-pladser.
  2. Administrationens bemærkninger:
   1. Det høre ikke hjemme i et kommuneplantillæg at indskrive lister over hvem rådgivere og bygherre skal huske at tale med i forbindelse med byggerier.

   2. Etableringen af lade standere kan det være en god idé at forberede. For eksisterer der overhovedet hybrid og el-biler i Sisimiut der kan have gavn af det. Det skal derfor anbefales at opstillingen af lade standere forberedes ved 2 pladser til kollegieområdet.

     

Bæredygtige konsekvenser

Den nye bebyggelse vil være væsentligt mere energiøkonomisk i forhold til de tidligere GTO indkvarteringsbygninger som oprindeligt er opført i 60’erne. En omlægning af forsyningsledningerne kan medføre at der sikres tilslutningsmulighed til kloakken for flere bygninger i de tilstødende kvarterer.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Dog vil der med en udvidelse af kloakledningsnette kunne opstå behov for at Qeqqata Kommunia i et begrænset omfang kommer til at stå i forskud med udgifter til ledningsanlæg uden for delområdet.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en acceptabel ramme for udbygning af kollegie området

 

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at kommuneplantillæg nr. 51 godkendes endeligt af økonomiudvalget og ved en borgmesterbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen og at dette bekendtgøres, at der i kommuneplantillægget indarbejdes et krav om forberedelse at opstilling af lade standere på 2 p-pladser.



pkt 13 bilag 1 - forslag til kommuneplantillæg nr. 51043ec8ea-e855-467a-8f65-12faa4b980e7.pdf

Bilag

pkt 13 bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 51.pdf


14. Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2017

Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2017

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Området for Familie

Paneeraq Grønvold

Sagsbehandler

15. oktober 2017

Int. daginst. Aanikasik

Ane Lyberth

Socialhjælper

1. december 2017

Int. daginst. Aanikasik

Holga Poulsen

Socialhjælper

1. december 2017

Angerlarsimaffik Neriusaaq

Magdaline Rosing

Sundhedshjælper

1. december 2017

Kommunekontoret Atammik

Albricht Berthelsen

Pedel

1. december 2017

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Familiecenter

Anguteeraq Broberg

Miljøarbejder

30. november 2017

Pilersitsivik

Jakob Gedionsen

Medhjælper

31. december 2017

 

 1. Rokeringer

Fra Arbejdsplads

Til

Navn

Stilling

Periode

Atuarfik Kilaaseeraq

Nalunnguarfiup Atuarfia

Kunuunnguaq Kleist

Lærer

1. januar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisimiut:

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Majoriaq

Johanne Olsen Ludvigsen

Lærer

1. oktober 2017

Området for Familie

Olivia Napatoq

Sagsbehandler

11. december 2017

Området for Økonomi

Susanne Andersen

Overassistent som barselsvikar

1. december 2017

Området for Teknik- og Miljø

Arnaq Filemonsen

Overassistent som vikar

1. december 2017

Nalunnguarfiup Atuarfia

Linda Knudsen

Lærer

1. december 2017

Minngortuunnguup Atuarfia

Anesofie Hedevang

Lærer

1. december 2017

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Fritidshjem Sikkersoq

Conny Hansen

Leder

31. december 2017

Servicecenter Kangerlussuaq

Vivi S. Grønvold

Servicecenterleder

10. november 2017

Int. daginst. Nuniaffik

Arnica Lykkegaard

Pædagog

31. december 2017

Minngortuunnguup Atuarfia

Ane Kristiansen

Lærer

31. december 2017

Familiecenter

Helene Kreutzmann

Socialrådgiver

31. december 2017

Området for Familie

Salomine N. Heilmann

Sagsbehandler

31. december 2017

 

 1. På orlov

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Periode

Entreprenør klassen

Hans Frederik Olsen

Formand

1. oktober 2017 – 31. marts 2017

Direktion

Christina Johnsen

Specialkonsulent

1. november 2017 – 1. november 2018

 

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra

til

Navn

Stilling

Periode

Området for Familie

Majoriaq

Tuperna A. Jakobsen

Projektmedarbejder

1. december 2017

Alderdomshjemmet QUPANUK

Minngortuunnguup Atuarfia

Jorki Lennert

Ernæringsassistent

1. november 2017

Alderdomshjemmet QUPANUK

Alderdomshjemmet QUPANUK

Jette Andersen

Fra køkkenleder til køkkenassistent

1. december 2017

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.





15. Orientering om bortfald af tilsagn af miljøstøtte

Orientering om bortfald af tilsagn af miljøstøtte

Journalnr.

 

Baggrund

Området for Teknik og miljø ansøgte i foråret 2017 Selvstyret om tilsagn til fire projekter inden for affaldshåndtering. I alt blev der ansøgt 980.352kr. som refusionsberettiget tilsagn til projekterne.

Betingelsen for tilsagnet var bl.a., at Qeqqata Kommunia kunne fremsende en politisk godkendt affalds plan.

 

Qeqqata Kommunia har ultimo september ansøgt Selvstyret om at overflytte tilsagnet til budgetår 2018, med den begrundelse at der på ansøgningstidspunktet ikke var fremsendt en affaldsplan, samt at årstiden for at anvende tilsagnet ansås som værende uhensigtsmæssigt.

 

Denne orientering omhandler, at Departementet har meddelt at tilsagnet ikke kan overflyttes til 2018 og derfor bortfalder, grundet manglende fremsendelse af en politisk godkendt affaldsplan i henhold til den udmeldte tidsplan. Kommunen har 6 ugers klagefrist, over for Selvstyrets meddelelse. Se bilag 1 om Bortfald af tilsagn.

 

Regelgrundlag

TRMU – udvalget er ansvarlig for konto 6, hvor under affaldshåndteringen og forbrændingsanlæg financierens og anlægsmidler på konto 7.

 

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia ansøger hvert år ved selvstyret om miljøstøtte til projekter inden for affaldshåndtering. I år er der givet tilsagn til følgende projekter:

 

 

 

Bæredygtige konsekvenser

Tilsagnene fra selvstyret sikrer midler til projekter inden for Qeqqata Kommunias affaldshåndtering og er medvirkende til at kommunen fortsat udvikles fremadrettet på affaldsområdet.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Et nej til ansøgte midler påvirker ikke kommunens driftsbudget. Afslaget betyder, at nuværende serviceydelser indenfor kommunal affaldshåndtering ikke bliver forhøjet, som det kunne have været i tilfælde af godkendelse til ansøgningerne.

 

Bortfald af et tilsagn af denne størrelse vurderes til sætte affaldshåndteringen i Sisimiut ét år tilbage i forhold til at tage de nødvendige tiltag i forhold til at kunne håndtere vores affald, uden at de er til større gene for borgerne, med arbejderne og miljøet.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vil, såfremt affaldsplanen godkendes under TRMU – mødet 08.17 den 5/12-2017 sende meddelelse til Selvstyret om at revurdere afgørelsen om bortfald af tilsagnet, idet der samtidig fremsendes en politisk godkendt affaldsplan.

Såfremt afgørelsen om bortfaldet står ved magt, genansøges der på ny i 2018.

 

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalget

 

-at orienteringen tages til efterretning

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2017 taget orienteringen til efterretning.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at orienteringen tages til efterretning



pkt 15 meddelelse fra selvstyret om bortfald af tilsagn dk8dc2b948-b3c8-453a-afde-e71e32a202e7.pdf

Bilag

pkt 15 Meddelelse fra Selvstyret om Bortfald af tilsagn dk.pdf


16. Eventuelt

Eventuelt