UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Ekstra ordinært økonomiudvalgsmøde ex01 2018

STED

Via videokonference

STARTTIDSPUNKT

07-03-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-03-2018 10:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet
3. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

2. Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet

Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet

Punkt 02 Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet

Journalnr. 06.02.01

 

Baggrund

På baggrund af private erhvervsdrivendes henvendelse vedrørende anmodning om fremlejning til butiksformål dele af bygningen til B-733A (gamle vuggestue Nuka), som i dag benyttes af foreninger, har borgmesteren ønsket at der skal tages en principbeslutning om hvilket formål B-733A skal benyttes fremover.

 

Borgmesteren ønsker at der skal tages stilling til om bygningen B-733A som er midlertidig kun har til formål for benyttelse af forenings- og skoleområdet, om den forsat skal have i kraft. Borgmesteren mener at det er på tide at det tages stilling hertil, om hvilket principper kommune skal have for bygningen fremover.

 

Regelgrundlag

Kommunen er selv ansvarlig for udvikling af sine egne aktiver. Der findes ingen lov eller bekendtgørelser der regulerer en kommunes mulighed for at sælge aktiver.

 

Faktiske forhold

Under daværende Sisimiut Kommune har daværende Børn- og Kulturudvalgsformand besluttet den 3. februar 2004 at bygningen B-733A efter vuggestue Nuka fraflytning skulle benyttes alene til forenings- og skoleformål. Daværende borgmester havde så den 16. februar 2004 behandlet og godkendt sagen. Siden dengang har lejekontrakterne været midlertidig lejerkontrakter, samt bygningen alene har til formål for forenings- og skoleformål, efter administrationens indstilling, og ikke til erhvervsformål.


Sagen blev forelagt til Økonomiudvalget den 9. marts 2004 til orientering, samt Kommunalbestyrelsen orienteres herom den 27. april 2004.

 

I dag huses i B-733A; stueplan: Ikioqatigiiffik, Neriuffik, Røde Kors. 1. sal: Sisimiut TV og SAPP. På stueplan er der to rums som er ledig. Der er forskellige størrelser på disse rum. Ligeledes forskellige husleje, som også gives tilskud til driftsstøtte op til 80 % af huslejen.

 

For budgetåret 2018 er der budgetteret huslejetilskud på konto 159.000 kr. Samlede husleje indtægter er også budgetteret for 2018, som andrager i alt 182.000 kr. under konto 24-02-10-71-01.

 

Det betales ifm. huslejen til Vand, el, varm, opvarmning, bygning.

 

Der er et forholdsvis stor koldlager på stueplanens østlig ende, som tidligere benyttes som barnevognsrum. Men i dag benytte denne ikke.

 

Kun et område, hvor Sisimiut TV lejet ind, er der installeret elmåler, som er vestlige ende på bygnings 1. sal.

 

Der har været henvendelse fra privat erhvervsforetagende om mulighed for at lejet sig ind i dele af bygningen B-733A, hvori pågældende rum ønskes at sælge sine varer.

 

Qeqqata Kommunia har i det kommende tid planer om at fraflytte børnehaven SISI (B-733B) som er nabobygning til B-733A, da der bygges ny børnehave i Akia. Når børnehave SISI flytter ud vil der være dobbelt så stort bygning til rådighed for kommunen på området. På nuværende tidspunkt vides ikke hvilket formål hele bygningen (B-733A og B-733B) fremover skal benyttes til.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

For budgetåret 2018 er der budgetteret huslejetilskud på konto 59-01-11 i alt 159.000 kr. Samlede husleje indtægter er også budgetteret for 2018, som andrager i alt 182.000 kr. under konto 24-02-10-71-01.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at midlertidig status for bygning til B-733A bør ændres og at der bør drøftes hvilket formål bygningen skal have fremover.

 

Administrationen vurder at huslejebetaling forsætter som hidtil.


Administrationen vurderer at det er godt at Qeqqata Kommunia stiller lokaler til rådighed for foreningen til almen formål. Jf. Inatsisartutlov om kultur og fritidsvirksomhed skal kommunerne stille fysiske rammer til rådighed, således foreninger kan have fysiske rammer at kunne have et sted, og som har behov for det.

 

Administrationen vurderer, at der bør tages stilling til hvilket aktiviteter lokalerne bør benyttes til, eller om lokalerne i bygningen kan også udlejes til erhvervsdrivende.

 

Administrationen vurderer også at såfremt, der besluttes at lokalerne i B-733A kan benyttes af erhvervsdrivende bør disse forelægges offentligt, således alle kan have mulighed for at kunne leje sig ind.

 

Indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse, at Økonomiudvalget:

  1. B-733A også kan lejes af erhvervsdrivende hvor udlejning sker via offentligt annoncering

  2. at B-733A fortsætter som hvor kun foreninger kan leje sig ind

  3. at Økonomiudvalget beslutning sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

 

Bilag

Ingen

3. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 03 Eventuelt