UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 02 / 2018

STED

Via videokonference

STARTTIDSPUNKT

13-03-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-03-2018 15:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2018
3. Buskontrakt Kangerlussuaq
4. Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019
5. Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017
6. Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018
7. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2018

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance pr. feb. 2018ec146b00-d0fb-46ab-b4cf-04d14928b848.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste 28-02-2018 redaktionelt ændretb371750f-69c9-4682-adcc-7e6566ca8490.xlsx

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance pr. feb. 2018.pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste 28-02-2018 redaktionelt ændret.xlsx


3. Buskontrakt Kangerlussuaq

Buskontrakt Kangerlussuaq

Punkt 03 Buskontrakt Kangerlussuaq

Journalnr. 70.03.15 konto 27

Baggrund

Qeqqata Kommunia driver buskørsel i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq ved kontrakt med private entreprenører.

Buskontrakten i Kangerlussuaq udløb medio 2016 og skal fornys. Dette forhold er også påpeget af kommunens revisorer.

Som bilag er en oversigt over samtlige udliciterede opgave under OTM. Bilaget viser opgaverne, hvem kommunen har indgået kontrakt med, kontraktperioder og tidspunkt for nyt udbud.

Der skal i denne indstilling tages stilling til om nuværende entreprenør kan fortsætte entreprisen uændret indtil der indgås ny kontrakt, vurderet ud fra indkomne tilbud og iht. OTMs procedurer for udbud af busentrepriser.

I det der skal sikres størst mulig konkurrence mellem de bydende, er det nødvendigt at den nye buskontrakt opstartes umiddelbart efter sidste skibsankomst, som er planlagt ultimo september.

Herved opnås den længst mulige tidsperiode i indeværende år til udbuddet og kontraktindgåelse, således den vindende entreprenør har tiden til at indkøbe bus mm. inden opstart af kontrakten pr. 1 oktober.

Regelgrundlag

TRMU er ansvarlig for konto 27, hvorunder busdriften henhøre.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har siden medio 2010 haft kontrakt med Kang-Byg ApS om buskørsel i Kangerlussuaq, i en ialt 6 årig aftale. Det første drift år for nedsat betaling med brugt bus, og de efterfølgende fem år med nyanskaffet bus. Efter kontraktperiodens udløb er busdriften fortsat under samme vilkår som i kontraktperioden.

Busdriften i Kangerlussuaq drives under samme betingelser som busdriften i Sisimiut og Maniitsoq, mht. billetstrukturen og iht. takstbladet. I henhold til kontraktmaterialerne ved privatiseringen er det entreprenøren der modtager billetindtægterne, dette for at kommunen ikke skal bruge administrativ tid på afregninger, og for at motivere entreprenøren til at forøge billetindtægterne ved påpasselighed, god service o.l.

Grundet en lang vinterperiode uden skibsankomster, kræves det at udbuddet tilrettelægges således at den entreprenør som kommunen indgår aftale med, kan sikre levering af en bus og andet driftsmateriel, som det er forskrevet i ”Særlige Betingelser” for busdriften i Kangerlussuaq, herunder at bussen skal forhåndsgodkendes af Qeqqata Kommunia. Entreprenøren skal råde over en reservebus med samme kapacitet, eller alternativt at dokumentere hvordan en reservebus påtænkes indsat straks i tilfælde af nedbrud på den kørende bus.

Busentreprisen vil blive udbudt i marts, med indgåelse af kontrakt gældende fra 1. oktober 2018, efter sidst anløbne atlantskib. Ved udbuddet for en 5 årig kontrakt gives tilbud på busdrift efter den nuværende køreplan (se bilag)

Der til skal der i tilbuddet gives mulighed for at afgive tilbud på buskørsel ud fra en udvidelse af nuværende buskøreplan. Derved kan Kommunalbestyrelsen ifm. Budgetbehandlingerne for 2019 tage stilling til om at forlænge bustiderne, baseret på resultatet af licitationen.

Bæredygtige konsekvenser

Sikring af en tilpas lang udbudsperiode og efterfølgende etableringsperiode for at bydende kan aflevere de mest konkurrencedygtige tilbud.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på konto 27 årligt afsat 1,323 mio. kr. til betaling for busentreprisen i Kangerlussuaq.

Når resultatet af licitationen kendes kan budgettet for 2019 og fremover budgetteres korrekt.

Afhængig af lavestbydendes tilbud på den ordinære busdrift samt tilbud på en udvidet busplan, skal det vurderes om det økonomisk er hensigtsmæssigt i forhold til overslagsårene 2019-2024 for busdrift, samt om at benytte tilbuddene på de udvidede bustider.

Nuværende kontrakt er udformet med følgende præcisering vedr. entreprisebetaling:

Busdrift fra den 1/7-2010 – 1/7-2011: kr. 1.200.000 kr./år

Busdrift fra den 1/7-2011 – 1/7-2016: kr. 1.499.000 kr./år.

Ved udløb af buskontrakten pr. 1/7-2016 er den årlige entreprisebetaling for busdriften under uændrede forhold: kr. 1.499.000.

Budgetteringen ud fra entreprisesummen for den indgåede aftale 1/10 – 2018 – 1/10 2023 kan tilrettes fra budgetår 2019. Fra kontaktindgåelsen og frem til en eventuel udvidet busdrift, vil udbudsmaterialet tage udgangspunkt i nuværende bustider.

Udbuddet for den 5 årige kontraktperiode vil igangsættes i løbet af marts, hvorved de bydende har tilstrækkelig mulighed for at udarbejde konkurrencedygtige tilbud og at de bydende der i dag ikke råder over en bus, får tid til at finde og anskaffe sig en bus og andet materiel.

Administrationens vurdering

For at sikre størst mulig konkurrence mellem de bydende entreprenører er det hensigten at udbyde busdriften, således at lavest bydende og dermed den entreprenør Kommunen vil indgå kontrakt med, kan sikre bestilling og fragt af det nødvendige udstyr til brug i busdriften. Det vurderes at en forlængelse af nuværende kontrakt og et udbud i en 5 årig kontrakt fra oktober 2018 under de oplistede betingelser, vil sikre en buskontrakt, opnået med størst mulig konkurrence mellem de bydende og dermed til størst økonomisk fordel for kommunen og bedst mulig service for brugerne af bussen.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

- at der indgås aftale med nuværende entreprenør om busdrift frem til ny kontraktperiodes start den 1. oktober 2018

- at busdriften udbydes med virkning fra 1.oktober 2018, i en 5-årig periode efter ovenstående principper.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2018 indstillingen taget indstilling til efterretning.

Indstilling

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at der indgås aftale med nuværende entreprenør om busdrift frem til ny kontraktperiodes start den 1. oktober 2018

- at busdriften udbydes med virkning fra 1.oktober 2018, i en 5-årig periode efter ovenstående principper.

 

Bilag

 1. Udskrift af balance kt. 27-21-30 med overslagsår.
 2. Oversigt for OTMs udliciterede opgaver.
 3. Nuværende busplan for Kangerlussuaq
 4. Nuværende buskontrakt.


pkt 03 bilag 1 buskontrakt kangerlussuaq dk55113939-ceaf-4bee-b867-a4b8e9e20c37.pdf
pkt 03 bilag 2 buskontrakt kangerlerlussuaq dk88d61385-d54b-49cc-94d9-65a54e5b1446.pdf
pkt 03 bilag 3 buskontrakt kangerlerlussuaq dk9d0d2e24-cf7c-4ddd-a40b-d4c2d067b460.pdf
pkt 03 bilag 4 buskontrakt kangerlussuaq dk5d14aa04-a1ed-4904-9cf5-d042d8f17833.pdf

Bilag

pkt 03 bilag 1 Buskontrakt Kangerlussuaq dk.pdf
pkt 03 bilag 2 Buskontrakt Kangerlerlussuaq dk.pdf
pkt 03 bilag 3 Buskontrakt Kangerlerlussuaq dk.pdf
pkt 03 bilag 4 Buskontrakt Kangerlussuaq dk.pdf


4. Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019

Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019

Punkt 04 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019

Journalnr. 06.01.03

Baggrund

Grønlands Selvstyre har d. 20. februar 2018 fremsendt brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finanslov 2019. Qeqqata Kommunia skal i lighed med tidligere år senest d. 21. marts 2018 fremsende en samlet prioriteret liste med anlægsønsker for Qeqqata Kommunia til Selvstyret.

Regelgrundlag

Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive deres prioriterede anlægsønsker hertil.

Faktiske forhold

På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslister for Qeqqata Kommunia er nedenstående forslag til prioriterede liste for an­lægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2019 og overslagsårene udarbejdet.

 

Tus. Kr.

Boligudbygningsplan

2018

2019

2020

2021

2022

Prior

Projektnavn

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

1

Erstatningsboliger i Sisimiut (Paamaap Kuaa)

 

X

 

15.000

 

15.000

 

15.000

 

15.000

2

Erstatningsboliger i Maniitsoq (Ole Petersenip, Saalliarnartaq og Ivissuaateralaa)

 

X

 

15.000

 

15.000

 

15.000

 

15.000

3

Ældreboliger i hele kommunen

 

 

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

4

Dementboliger i Sisimiut og Maniitsoq

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Tus. Kr.

Teknik- og miljø udbygningsplan

2018

2019

2020

2021

2022

Prior

Projektnavn

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

1

Havn til krydstogtskibsudskiftning i Kangerlussuaq

 

 

 

20.000

 

20.000

 

 

 

 

2

Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq,

 

 

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

3

Renovering af (ny asfalt) Kangerlussuaq lufthavn

 

 

 

99.000

 

99.000

 

 

 

 

4

Ny havn i Kangaamiut

 

 

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

5

Havnerenovering i Sisimiut

 

 

 

18.000

 

 

 

 

 

 

6

Forbrændingsanlæg/affaldshåndtering Kangerlussuaq, normalisering

 

 

 

3.000

 

15.000

 

7.000

 

 

7

Forbrændingsanlæg Sisimiut Kapacitetsudvidelse

 

 

7.000

7.000

15.000

15.000

15.000

15.000

 

 

8

Tunnel til ny bydel i Maniitsoq

 

 

 

 

 

 

 

40.000

 

40.000

 

 

Tus. Kr.

Familieudbygningsplan

2018

2019

2020

2021

2022

Prior

Projektnavn

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

1

Handicapcenter i både Sisimiut og Maniitsoq

 

 

10.000

10.000

10.000

10.000

 

 

 

 

2

Familiecenter Maniitsoq, 425 m2

 

 

5.300

5.300

 

 

 

 

 

 

 

Tus. Kr.

Uddannelses-, kultur- og fritidsudbygningsplan

2018

2019

2020

2021

2022

Prior

Projektnavn

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

1

Renovering af selvejende idrætshaller i Sisimiut og Maniitsoq

 

 

 

??

 

??

 

 

 

 

2

Renovering og udbygning af skolehjem i Maniitsoq

 

 

 

6.200

 

 

 

 

 

 

3

Multihaller i bygder

1.500

750

9.000

4.500

1.500

750

9.000

4.500

1.500

750

4

Renovering / ny efterskole i Maniitsoq

 

 

 

??

 

 

 

 

 

 

 

Tus. Kr.

Byggemodningsplan El, Vand, Fjernvarme

2018

2019

2020

2021

2022

Prior

Projektnavn

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

Komm

GS

1

Byggemodning ved Spejdersø i Sisimiut

2.000

3.600

2.000

1.400

 

 

 

 

 

 

2

El, vand og fjernvarme til boligområde A17, Maniitsoq

12.000

7.500

 

 

6.000

5.000

 

 

 

 

3

Byggemodning vest for kollegier Eqqavimmut inkl. fjernvarme – Qiviarfik, Sisimiut

2.000

4.000

 

4.000

 

4.000

 

 

 

 

4

El til erhvervsområde B12 i Maniitsoq

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

 

5

El og vand i Akia i Sisimiut

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

3.000

6

Etablering af fjernvarmering og udvidelse mod bycentrum

 

4.000

500

 

2.000

8.000

 

 

 

 

7

Boliger A30 Akia El- og vand, Sisimiut

4.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

8

C15 Akia, El- og vand

691

2.000

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til boliger er dementboliger medtaget i år, mens tilskud til privatboligbyggeri og byggesæt i bygderne er overgået til kommunen og derfor fjernet i forhold til sidste år.

I forhold til teknik- og miljø er der en ændring vedr. forbrændingsanlægget. Som følge af kommunens nye affaldsplan bør forbrændingsanlæg i Sisimiut flyttes længere op på prioriteringslisten, med projektering senest fra 2019. Der er regnet med konservativ skøn på 74 mio. kroner for ny forbrændingsanlæg svarende til kommunens behov. Overslaget vil være højere ved evt. anlæggelse af landsdækkende forbrændingsanlæg, og kan belyses mere nøjagtigt under projekteringen.

I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er renovering af skolerne fjernet i forhold til sidste, da kommunerne har overtaget dette med Finanslov 2018. Samtidig er daginstitutionsudbygningsplanen helt fjernet, da det samtidig blev overdraget kommunerne. Multihallerne er blevet tilpasset ift. seneste kommunal budget, og Selvstyrets andel tilpasset til halvdelen af kommunale årsbudgetter.

I forhold til byggemodningsplanen er de enkelte projekter ændret som følge af ændringer af kommuneplantillæggene samt kommunale budgetter.

Vedr. fjernvarme er der tilføjet etablering af et sammenhængende fjernvarmering, så der kan komme driftsbesparelser til Nukissiorfiit og bedst mulig varme afsætning fra forbrændingsanlægget. Der er planlagt med kommunal budget vedr. tilslutning af større offentlige bygninger til fjernvarmenettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvsty­ret ønsker at medfinansiere.

Administrationens vurdering

Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finan­siere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den priori­terede liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.

Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer til Selvstyret.

Administrationens indstilling

Borgmesteren indstiller på vegne af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen efter drøftelse og eventuel omprioritering godkender

-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

Borgmester beslutning

Borgmester beslutter den 21. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,

-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

Indstilling

Borgmester indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Under kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2018 blev det besluttet at sagen skal genoptages ved næste ØU-møde efter der er blevet afholdt gruppemøder.

Indstilling

Det indstilles,

-at de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

 

 

Bilag

Ingen

5. Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017

Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017

Punkt 05 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017

Journalnr. 00.22

Baggrund

Årsregnskaber for de kommunale ærespriser og legater 2017 er udarbejdet. De omfatter

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

De udarbejdede årsregnskaber for 2017 indeholder følgende informationer:

Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris har uddelt én hæderspris á 5.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -2.119 kr.

Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2017 på 181.594 kr.

Maniitsoq Kommunea´s Ærespris har uddelt én ærespris á 5.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -2.643 kr.

Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2017 på 183.345 kr.

Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia har ikke foretaget legatuddeling i 2017. Resultatopgørelsen viser et overskud på 92 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2017 på 153.303 kr.

Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia har ikke foretaget legatuddeling i 2017.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 106 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2017 på 164.463 kr.

De 4 hæders- og æresfonde har pr. 31.12.2017 en samlet egenkapital (formue) på 682.705 kr.

Det relativt lave renteniveau for såvel indestående i pengeinstitutter som for obligationer har betydet, at der ikke i de seneste år har været tilstrækkelige midler fra fondene til dækning af uddelinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Pris- og legatuddelinger påvirker ikke den kommunale årsberetning.

Indstilling

Det indstilles at fonds- og legatregnskaberne 2017 tages til efterretning.

 

Bilag

Årsregnskaber og balancer 2017 for

 1. Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,

 2. Sukkertoppen Kommunes Ærespris

 3. Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia og

 4. Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.pkt 05 bilag 3 - kaaleerannguup aningaasaateqarfia dkfe30660e-39f2-47bb-98ed-b91968e10cb8.docx
pkt 05 bilag 1 - fonden for sisimiut kommunes hæderspris dk9274c9bd-702a-43a1-8105-6d3a51b09413.doc
pkt 05 bilag 2 - sukkertoppen kommunes ærespris dk37013331-da08-4c92-b722-a64a9d8bfe9c.doc
pkt 05 bilag 4 - pavia petersen-ip inuusuttunut aningaasaateqafia dk483e593a-c574-49de-a3e1-2a72f9abc2b5.doc

Bilag

pkt 05 bilag 3 - Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia dk.docx
pkt 05 bilag 1 - Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris dk.doc
pkt 05 bilag 2 - Sukkertoppen Kommunes Ærespris dk.doc
pkt 05 bilag 4 - Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqafia dk.doc


6. Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018

Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018

Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

 

Maniitsoq:

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Området for Familie

Lea Jessen

Sagsbehandler

 1. januar 2018

IT Afdeling

Alex Olesen Lyberth

IT konsulent

 1. marts 2018

Familiecenteret

Anna Lisa Ostermann

Pædagog

 1. marts 2018

Pilersitsivik

Henrik Stach

Medhjælper

28. februar 2018

Fritidsklubben

Kulunnguaq J. Nielsen

Socialhjælper

28. februar 2018

Skolehjemmet

Inger Lyberth

Souschef

27. februar 2018

Familiecenter

Helene Kreutzmann

Socialrådgiver (vikar)

20. februar 2018

Teknik og Miljø

Jan Boller

Drift leder

08. februar 2018

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Skolen i Atammik

Ane L. Poulsen

Timelærer

28. februar 2018

 

Sisimiut:

 

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Stabs funktion

Helga Nielsen

Projektkonsulent

15. februar 2018

Qinnguata Atuarfia

Kristiane Kleist

Timelærer

19. februar 2018

Qinnguata Atuarfia

Ane Grethe Rosing

Timelærer

19. februar 2018

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Bogholderiet

Susanne Andersen

Overassistent

28. februar 2018

Meeraateqarfik Nuka

Kangerlussuaq

Arnajaaq Larsen

 

23. marts 2018

 

 

 1. På orlov

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Periode

Entreprenør klassen

Hans Frederik Olsen

Formand

1. oktober 2017 – 31. marts 2018

Direktion

Christina Johnsen

Specialkonsulent

1. november 2017 – 1. november 2018

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

 

Bilag

Ingen

7. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 07 Eventuelt