UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 03 / 2018

STED

Via videokonference

STARTTIDSPUNKT

17-04-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

17-04-2018 12:55:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31. marts 2018
3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. marts 2018 (1. kvartal)
4. Kangaamiut Museum
5. Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter
6. Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021
7. Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn
8. Årsregnskabsberetning 2017
9. Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018
10. De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017
11. Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut
12. Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018
13. Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver
14. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance for qeqqata kommunia på udvalgsniveauf92736d1-7ca3-41f7-969f-76957dd77b2b.pdf
pkt 02 rapport bilag 2 - restanceliste pr. 03.04.18 - akiitsunut allattorsimaffik 2018 apriilip pingajuaneersoq dk-glf9ffc381-9894-4e23-a04c-a135eb3d912a.pdf

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.pdf
pkt 02 rapport bilag 2 - Restanceliste pr. 03.04.18 - Akiitsunut allattorsimaffik 2018 apriilip pingajuaneersoq dk-gl.pdf


3. Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. marts 2018 (1. kvartal)

Sagsfremstilling

pkt 03 rapport bilag 1 - balance for qeqqata kommunia26fa8ab4-3c16-434e-ba4c-64f66bc95316.pdf
pkt 03 rapport bilag 2 - restanceliste pr. 29. december 2017 - 2017-mi decembarip 29-ani akiitsut allattorsimaffiat dk-gl01c7378f-42a0-4a8a-a539-66a1f9933846.pdf

Bilag

pkt 03 rapport bilag 1 - Balance for Qeqqata Kommunia.pdf
pkt 03 rapport bilag 2 - Restanceliste pr. 29. december 2017 - 2017-mi decembarip 29-ani akiitsut allattorsimaffiat dk-gl.pdf


4. Kangaamiut Museum

Kangaamiut Museum

Punkt 04 Kangaamiut Museum

Journalnr. 58.01

Baggrund

Bygdebestyrelsesformand i Kangaamiut Barnabas Larsen fremsendte brev d. 1 marts 2018

Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 18 og dermed økonomiudvalgets ansvarsområde.
Inatsisartutlov nr. 8, af 3. juni 2015 om Museer.

Faktiske forhold

Kangaamiut Museum blev startet i 2011, med det formål at indsamle de mange kunstværker, der stammer fra de berømte kunsthåndværkere i Kangaamiut. Samlingerne blev langsom flere med tiden, afhængig af hvor svært det er, at anskaffe de udskårne figurer, malerier og tegninger fra Kangaamiut.

Bygdebestyrelse besluttede at driften af daværende nyetablerede museum i Kangaamiut skulle drives fra konto 18. Barnabas Larsen ønsker at midlerne tilbageføres til konto 18.

Tidligere bygdebestyrelsesmedlemmer har ligeledes haft sagen behandlet af økonomiudvalget den d. 17 marts 2017, d. 20. august 2013, og dengang blev det besluttet at økonomiudvalgets beslutning fra 2011 fortsættes; hvilket vil sige, at det drives som nu, og betales igennem konto 18.

Bæredygtige konsekvenser

Det lovmæssigt fredede og kulturbeskyttede bygninger der benyttes som museer og til udstilling, benyttes også til udstilling og til salg for turister.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Driftsudgifterne på kr. 89.000,00 betales fra bygdebestyrelsens konto 18, som er på kr. 206.000 om året. Som overføres til konto 56-02-60 for driften af museet i Kangaamiut.

Hvis denne driftsudgift ud fra Barnabas Larsens ønske tilbageføres til bygdebestyrelsens konto, kan denne ikke dækkes fra konto for Maniitsoq Museum, da budgetterede midler til Maniitsoq Museum akkurat plejer at dække for udgifterne.

Administrationens vurdering

Alle bygder har reelt 206 t.kr. på dispositionskontiene på konto 18, men for Kangaamiut er opdelt på 117 t.kr. på konto 18-20 og 89 t.kr. på Kangaamiut Museum konto 56-02 da bygdebestyrelsen ønskede at oprette og drive et museum, hvorfor de nødvendige midler hertil blev flyttet fra konto 18-20-60 til konto 56-02-60.

Ved seneste ændringer af normeringer i bygderne som Økonomiudvalget godkendte d. 14 november 2017, er der godkendt at man i Kangaamiut opretter et kombineret stilling som forebyggelses- og museumsmedarbejder, der samtidigt kan sidde ved museet og lave forebyggelsesarbejd. Dette betyder at medarbejderen i dag holder museet åben, og at der derfor ikke er behov for en tilsynsfører som man tidligere betalte igennem konto 56 fra overførte midler fra konto 18.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

 

 

Bilag

 1. Brev fra Barnabas Larsen formand for bygdebestyrelsenpkt 04 bilag 1 - brev fra barnabas larsen formand for bygdebestyrelsen den 1.3.1893991541-b4a4-47dd-8c67-90d7c688716d.pdf

Bilag

pkt 04 bilag 1 - Brev fra Barnabas Larsen formand for bygdebestyrelsen den 1.3.18.pdf


5. Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter

Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter

Punkt 05 Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter

 

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Byggeriet af den kommende dagplejecenter/-institution i Atammik har været forsinket over 1 år og flere måneder. Der er nu udsigt til, at institutionen bliver færdiggjort og åbnet den 1. maj 2018. Den nye bygning er mere rummelig end den nuværende, og har således plads til flere børn. Med flere børn skal personalenormeringen også tilpasses i henhold til lovgivningen, og dermed skal driftsbudgettet tilpasses de nye forhold.

Ved kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2009, den 24. november 2009 besluttede kommunalbestyrelsen at omdanne bygdedaginstitutionerne i Atammik, Kangaamiut, Itilleq og Sarfannguit til bygdedagplejecentre pr. 1. januar 2010.

Ved fremlæggelsen for Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid d. 26. marts 2018 var der indarbejdet fejlagtig oplysning om størrelsen på den nybyggede institution i Atammik, hvorfor sagen efterfølgende er blevet opdateret.

 

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

 

Faktiske forhold

 1. beslutning i november 2009 om at oprette dagplejecentre for bygderne langs kysten indebar, at hver kommunal dagplejer kunne passe op til 4 børn i dagplejecentret.

Efterfølgende blev det i december 2009 besluttet at øge normeringen med ½ medarbejder til madlavning i Atammik, Itilleq og Sarfannguit samt 1 medarbejder i Kangaamiut.

Da kommunens situation i slutningen af 2010 var vanskelig blev der indført generelle 5% driftsbesparelser, hvor der blev sparet 200.000 kr. på løn i dagplejecentret INEQUNAAQQAT i Atammik.

 

Der er på nuværende tidspunkt i alt 16 børn på INEQUNAAQQAT, 8 spædbørn i en stue og 8 hos stuen for større børn. Det nuværende personale på 5 udfører børnepasning, madlavning og rengøring samt vaskeri. Der er behov for opnormering, hvis ventelisten til INEQUNAAQQAT skal til livs.

 

Bæredygtige konsekvenser

Nye dagplejecenterlokaler i stedet for gamle utidssvarende lokaler er vigtigt i forhold til at give børnene en god start på tilværelsen.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt 7 børn på venteliste. Der er således på kort sigt behov for 2 dagplejere. Der er mulighed for at flytte 1 ikke-benyttet normering fra Napasoq til Atammik samt tage lønmidler fra Kilaaseeraq skolen pga. faldende børnetal.

 

Kontonr

Kontonavn

Budget

Omplacering

Ny bevilling

50.06.70.01.10

Månedsløn, Napasoq

231

-231

0

50.06.80.01.10

Månedsløn, Atammik

698

+432

1.130

51.01.21.01.09

Månedsløn Forud (Atuarfik Kilaaseeraq)

7.121

-201

6.920

 

Total

8.050

0

8.050

 

Næsten alle møbler og inventar i daginstitutionen er ikke brugsegnet, på grund af at møblerne er gamle, utidssvarende genbrugsmøbler fra daginstitutionerne i Maniitsoq. Og da den nye daginstitution er større og børnenormeringen bliver flere, er anskaffet nye møbler - af værdi på i alt på kr. 103.000,-. Disse betales via bygningsbevillingen, bilag 4 (“NDO ordrebekræftelse”). Det betyder at der ikke bliver yderligere omkostninger til indkøb af møbler og inventar.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at når det nye dagplejecenter åbner, og når børn som kan starte bliver flere, kan forældrene påtage sig arbejde. Forholdene i dag er, at det er svært at skaffe arbejdskraft i Atammik, fordi forældrene ikke kan få deres børn passet, mens der er venteliste til dagplejecenteret. Royal Greenland har en fabrik i Atammik, der drives året rundt.

Ligeledes bliver indtægterne fra betalingerne fra forældrene også forøget, når der bliver plads til flere børn på dagplejecenteret.

 

Område for Uddannelse har ikke andre anvendelsesmuligheder for det gamle dagplejecenter, der forlades i slutningen af april. Efter forespørgsel hos Område for Teknik, der heller ikke har andre forslag, indstilles at bygningen sættes til salg.

 

Oprettelsen af dagplejecentre i 2009 blev blandt andet gennemført for at gøre styringen af normeringer for ansatte og børn fleksibel. Når børnetallet falder et sted og stiger et andet, kan normering hurtig flyttes. Det kan ikke på samme måde ske med daginstitutioner. Til gengæld er der andre fordele med daginstitutioner. Pædagogisk arbejde og dokumentationsarbejdet ville kunne køre vedvarende og dermed udviklingen af hele institutionen. Administrationen vurderer, at der er behov for at se på muligheden for at omdanne nogle af dagplejecentrene i bygder til daginstitutioner.

 

Når den nye dagplejecenter er indviet, afholdes en navnekonkurrence blandt borgerne i Atammik.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Forkvinden for Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur, Fritid efter skriftlig høring af udvalget godkender

 1. at der omplaceres i 2018 og overslagsårene i henhold til ovenstående tabel

 2. at det gamle dagplejecenter sættes til salg

 3. at administrationen undersøger mulighederne for og konsekvenserne af at omdanne dagplejecentre til daginstitutioner

 4. at sende sagen videre til økonomiudvalgets endelige godkendelse

   

  Forkvindebeslutning

  Udvalgsformand for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid har godkendt indstillingen den 12. april 2018.

   

   

   

  Indstilling

  Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur, Fritid indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

   

 1. at der omplaceres i 2018 og overslagsårene i henhold til ovenstående tabel

 2. at det gamle dagplejecenter sættes til salg

 3. at administrationen undersøger mulighederne for og konsekvenserne af at omdanne dagplejecentre til daginstitutioner

 4. at sende sagen videre til økonomiudvalgets endelige godkendelse

   

   

  Bilag

 1. Atammik ny gældende BHV tegning.

 2. NDO ordrebekræftelse.pkt 05 bilag 1 - atammik bhv titartagaq atuuttoq - atammik ny gældede bhv tegning0c7e9872-e4d6-494f-9f41-fc2c285b6444.pdf

Bilag

pkt 05 bilag 1 - Atammik BHV titartagaq atuuttoq - Atammik ny gældede BHV tegning.pdf


6. Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Punkt 06 Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021
 

Journalnr. 60.10

 

Baggrund

Økonomiudvalget den 12. december 2017 behandlede udkast til Servicekontakt med ACB, og godkendte udkastet for servicekontraktens indhold. ACB har anmodet om at forhøje servicekontraktens midler med i alt 171.000 kr., med begrundelse i at der er behov for ekstra midler til virksomheders pensionsbidrag, som bliver lovpligtig pr. 1. januar 2018, behov for ekstra midler til personalekurser ved ACB, samt behov for anskaffelser af nye PC’er. På det baggrund har Økonomiudvalget givet administrationen mandat til en forhandling.

 

Regelgrundlag

Tilskuddet følger Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. jf. § 3 stk. nr. 1: Kommuner kan efter de i denne lov nærmere fastsatte bestemmelser:

1)Yde tilskud til eller deltage med ansvarlig kapital i organisationer, selskaber eller andre sammenslutninger, som har til formål at fremme erhvervsudvikling i kommunen eller i flere kommuner gennem rådgivning om projektudvikling mv.

 

Faktiske forhold

Der har været forhandling mellem Administrationen og formanden for ACB sammen med ACB direktør, på baggrund af ACB’s ønske om ekstra midler til alt 171.000 kr. Parterne er nu nået til enighed, mht. hvor meget ekstra midler ACB vil kunne tildeles ekstra midler til servicekontrakten.

 

Følgende forhandling er nået til enighed:

I alt 143.600 kr.

Bæredygtige konsekvenser

ACB er på mange måder med i bæredygtighedsprojekter som også er indarbejdet servicekontrakt, og vil samtidigt sikre fortsatte erhverv- og turisme udvikling for Qeqqata Regionen.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Servicekontraktprisen for Qeqqata Kommunia pr. 1. juli 2017 har været 1.862.846 kr. inklusiv forbrugerprisindeks som var på 1,5 % i fremskrivning i forhold til 1. januar 2017. Grønlands Statistik fremskriver forbrugerprisindekset, som er ikke sket endnu pr. 1. januar 2018.

 

Såfremt Udvalg for Erhverv og Turisme godkender forhandlingsprisen på 146.600 kr. mellem Admini-strationen og ACB, så vil servicekontraktprisen pr. 1. januar 2018 være ikke mindre end 2.009.446 kr.

 

Der vides ikke endnu, hvilket forbrugerprisindeks der vil være for pr. 1. januar 2018. Forbrugerprisindekset ændrer sig i forhold til hvordan priserne på varer og tjenesteydelsers udvikler sig. Det meddeles fra Grønlands Statistik at man regner med at forbrugerprisindeks for 1. januar 2018 vil være tilgængelig i slutning af marts 2018.

 

 1. ønskede midler til Arctic Circle Business, ekslusivt forbrugerprisindeks er: 2.009.446 kr.

For budgetåret 2018 er der budgetteret kontoen: 37-01-00-35-01 tilskud til: 1.469.000 kr.

Manglende budget såfremt inklusiv 146.600 kr. godkendes af ØU er: 540.446 kr.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med ekstra midler til lovpligtig pensionsbidrag, samt at ACB’s medarbejderes kompetenceudvikling vil kun være til fordel for erhvervslivet i Qeqqata Kommunia, mhp. bedre rådgivning og service.

 

Administrationen vurdere også at kontoen 37-01-00-35-01 Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd har ikke været tilpasset gennem årene, således budgetbeløbet ikke har fulgt den forbrugerprisindekserne siden 2014.

 

Økonomiudvalget i sit møde den 12. december 2017 godkendte i princippet administrationens indstilling om at der skal ske en budgetomplaceringssag når forhandlinger med Arctic Circle Business er sket.

 

Såfremt Udvalg for Erhverv og Turisme beslutter sig for at godkende forhandling med beløb på 146.600 kr. kan midlerne hentes fra følgende kontoer gennem budgetneutrale omplacering:

 

Tabel 1. Budgetomplacering for konto 37-01

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

37-01-00-35-01

Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd

1.469.000

550.000

2.019.000

37-01-10-35-02

Tilskud til erhvervsudvikling

464.000

-300.000

164.000

37-01-20-35-02

Tilskud til erhvervsudvikling

252.000

-150.000

102.000

37-01-20-35-05

Tilskud til Turisme

123.000

-100.000

23.000

 

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Erhverv og Turisme godkender

 

 

Bilag

Ingen

7. Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn

Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn

Punkt 07 Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt

beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn

 

Journalnr. 36.04.02

Baggrund

Naalakkersuisut har med virkning fra 1. jan. 2018 vedtaget nye love om offentlige boliglån, hvorved den hidtidig gældende lovgivning for boliglån til nyt boligbyggeri ophæves. Landstingsforordningen vedr. ”Lejer-til-ejer” bibeholdes, men er samtidig givet 2 tilføjelser.

Kommunalbestyrelsen kan fra 1. jan. 2018 yde boliglån til pensionister i egen bolig.

Der ønskes en præcisering af Kommunalbestyrelsens uddelegering til Økonomiudvalget i sager om lånetilsagn med tilknytning til boligområdet.

 

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 (ejerbolig), Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 (andelsbolig) samt Landstingsforordning nr. 12 af 19. nov. 2007 (lejer-til-ejer).

Qeqqata Kommunia´s kasse- og regnskabsregulativ.

 

Faktiske forhold

Naalakkersuisut har på EM-2017 vedtaget nye landstingsforordninger, hvorefter offentlige boliglån fra 1. jan. 2018 udelukkende bevilges af Kommunalbestyrelsen.

Den ny lovgivning fremgår af følgende Inatsisartutlove:

 

De væsentligste ændringer vises i nedenstående oversigt med fokus på de nye regler i forhold til nugældende landstingsforordninger.

 

Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger erstattes af Inatsisartutlov nr. 33 af

23. november 2017 om andelsboliger. De væsentligste ændringer:

 

Andelsboliglån

 

 

 

 

 

Lovhenvisn.

 

Nye regler

 

Før

 

 

§ 3 stk. 3

 

max. 20.000 kr./kvm.

Indtil 65 kvm.

15.500

 

 

 

 

fra 66-110 kvm

10.250

 

 

 

 

   

 

§ 5

Sisimiut

55% lån, max. 1.210.000

25%, max. 525.250 for KB og Selvstyret

 

 

 

 

   

 

§ 6

Maniitsoq

60% lån, max. 1.320.000

25%, max. 525.250 for KB og Selvstyret

§ 7

Bygder

65% lån, max. 1.430.000

 

Ingen lån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

Ansøgning skal indeholde

     

 

 

udtalelse fra Inddrivelses-

     

 

 

Myndigheden om bygherres gæld til det offentlige

     

 

 

 

     

§ 21

 

Ingen lån såfremt

     

 

 

ansøger har forfalden

     

 

 

gæld til det offentlige

     

 

 

over 100.000 kr.

     

§ 80

Omtaler situationer hvor lån forfalder til betaling.

 

 

Ellers rente- og afdragsfrit.

 

 

 

               

 

 

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering erstattes af Inatsisartutlov nr. 39 af

23. november 2017. De væsentligste ændringer:

 

Almindelig boliglån til énfamilieshus og ejerlejlighed:

 

Lovhenvisn.

 

Nye regler

 

Før

 

 

§ 4 stk. 3

 

max. 20.000 kr./kvm.

Indtil 65 kvm.

15.500

 

 

og max. 110 kvm.

 

fra 66-110 kvm.

10.250

 

 

 

 

   

 

§ 6

Sisimiut

30% lån, max. 660.000

20%, max. 293.750

 

 

 

 

 

   

 

§ 7

Maniitsoq

35% lån, max. 770.000

20%, max. 293.750

 

 

 

 

 

   

 

§ 8

Bygder

40% lån, max. 880.000

Ingen lån.

 

 

 

 

 

 

   

 

§ 11

 

15% ejerskifteafdrag

Ingen afdrag ved ejerskifte

 

 

 

 

   

 

§ 13

Istandsættelse

40% af samlede

 

Långivning udelukkende hos Selvstyret.

 

forbedring og

udgifter.

 

 

 

 

udvidelse

max. 300.000

   

 

 

 

 

 

   

 

§§ 14 - 18

 

Særlige lånevilkår

   

 

 

 

 

 

   

 

§§ 19 - 24

Pensionist

max. 300.000

Kapitel 4 er ny

 

 

           

 

§ 22

OBS – at lånene til pensionister er rente- og afdragsfrie.

 

 

           

 

§ 29

 

§37

Offentlig gæld over 25.000 kr. - intet lån…!

 

Den giver mulighed for førtidsindfrielse af lån med rabat

 

 

 

 

Landstingsforordning nr. 12 af 19. nov. 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (”lejer-til-ejer”) har ved Inatsisartutlov nr. 26 af 17. nov. 2017 fået 2 tilføjelser.

 

I § 3 stk. 1 indsættes der efter nr. 8 et nyt nr. 9 for at præcisere, at forordningen ikke finder anvendelse for enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. For Qeqqata Kommunia betyder dette, at kommunalt ejede énfamlie- og dobbelthuse i Sisimiut ikke kan sælges til lejer efter reglen i landstingsforordningen for ”lejer-til-ejer” med virkning fra 1. jan. 2018. Derimod er de tilsvarende kommunalt ejede boliger i Maniitsoq fortsat omfattet af landstingsforordningen.

For Sisimiut vil ”Lejer-til-ejer”-ordningen alene omfatte lejligheder i boligblokke, dvs. ved oprettelse af en ejerboligforening.

 

Dernæst er der indsat en ny § 14a, som omtaler udlejningsejendomme i form af énfamilie- og dobbelthuse, ejet af Selvstyret eller kommunen med en markedsværdi under 275.000 kr. For disse ejendomme gælder der nu særlige overtagelsesvilkår.

 

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at give endnu mere favorable boliglån end hidtil.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er uvist, hvor stor efterspørgslen vil blive som en konsekvens af de forbedrede låneforhold. Det gælder særligt for de helt nye muligheder for pensionister uden eget indskud og for førtidindfrielsesmuligheden. Lige netop på de to områder har der været mange henvendelser fra borgere. Da førtidsindfrielsesmuligheden er en ’skal’ formulering er denne allerede under gennemførelsen. Modsat er pensionistlånene en ’kan’ formulering, så der afventes kommunalbestyrelsens afgørelse og afsættelse af bevilling, inden de eventuelt kan bevilges.

 

Kommunerne er med bloktilskudsaftalen for 2018 blevet kompenseret med samlet 35 mio. kr., hvoraf Qeqqata Kommunia har fået de 5,8 mio. kr. Borgerne i Qeqqata Kommunia har i de senere år fået 20/20/60 og andelsboliglån fra Selvstyret i omegnen af 10 mio. kr. om året på baggrund af de hidtidige satser. Der er således en underfinansiering til Qeqqata Kommunia på 4,2 mio. kr. efter de hidtidige satser. Med stigende satser og nye favorable muligheder til borgerne vil dette beløb være større.

 

Kommunalbestyrelsen må således forvente, at der skal afsættes yderligere ressourcer til såvel udlånskapital som administrativ sagsbehandling. Primært som følge af, at Kommunalbestyrelsen fremover også kan yde lån til istandsættelse, forbedring og udvidelse af eksisterende boliger samt yde boliglån til pensionister efter særlige regler. Øget information og vejledning til låneinteresserede i de ændrede regler for boliglån må ligeledes forventes.

 

En væsentlig konsekvens af boliglovene på almindelige boliglån (tidligere 20/20/60 lån) og andelsboliglån er, at der lægges op til forskelsbehandling af borgerne internt i de enkelte kommuner. I Qeqqata Kommunia lægges der op til, at kommunalbestyrelsen kan operere med forskellige lånesatser og lånebeløb afhængig af om låntager/boligejer bor i Sisimiut, Maniitsoq eller bygderne.

 

Som en konsekvens af den nye lovgivning vedr. boligfinansiering vil der være behov for oprettelse af nye konti under konto 93 - Langfristede tilgodehavender.

 

Sager om bevilling af boliglån er lovgivningsmæssigt et anliggende for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har tidligere, ved uddelegering, henlagt opgaven til afgørelse i Økonomiudvalget.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at borgerne kun skal henvende sig et sted, nemlig kommunen frem for både til selvstyret og kommunen for at få boliglån.

 

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt, at nye boliglån er markant mere favorable end hidtidige lån. Kommunalbestyrelsen kan fx indføre lån til andelsboliger i bygder på 1.430.000 kr. mod hidtidige 1.050.500 kr. og til almindelige boliger (tidligere 20/20/60) på 880.000 kr. mod tidligere 587.500 kr.

 

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt, at de hidtidige høje satser for op til 65 m2 og lavere satser over 65 m2 ikke er fortsat i den nye lov. De første m2 er dyrere, idet der skal badeværelse og køkken i alle boliger, mens de sidste m2 er billigere at opføre, når der skal være flere eller større værelser, der ikke medfører dyr rørlægning osv. Når der ikke er forskel på satserne, så er støtten for de sidste m2 relativt større end for de første m2 sammenlignet med tidligere. Det gør det knap så interessant at opføre mindre private boliger som fx ældre-, studio-, ungdoms- og singleboliger.

 

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt med den meget favorable førtidsindfrisordning. Det medfører betydelige kontante gevinster for formuehavnende boligejere.

 

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt med den særlige pensionistordning, hvor pensionister kan få 300.000 kr. til renovering fra kommunen uden selv at bidrage til renovering af eget hus. Det kan medføre, at pensionister ikke flytter ud af store dyre boliger og over i ældreboliger, ligesom det kan medføre, at ældre boligejere ikke istandsætter deres boliger løbende frem mod pension, idet de ved pension kan få det store offentlige tilskud. Desuden kan det ligesom medføre kontante gevinster til formuehavende pensionister i egen bolig, som ellers kunne finansiere renoveringen selv.

 

Det er administrationens vurdering, at der er behov for grundige politiske drøftelser om hvorledes Qeqqata Kommunia skal indføre de fleksible dele i boliglovene. Det er vigtigt, at der gælder langsigtede regler, som ikke ændres løbende, idet det skaber usikkerhed og manglende boliginvesteringer.

 

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med en politisk drøftelse af principper i april møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvorefter administrationen på baggrund af disse drøftelser kan komme med et konkret forslag til maj møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

 

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte om der vedr. de tidligere 20/20/60 lån og andelsboliglån skal gælde følgende

  1. ensartede regler fx omkring 600.000 kr. for 20/20/60 lån og omkring 1.000.000 kr. for andelsboliglån i hele Qeqqata Kommunia som hidtil eller

  2. boliglovenes maksimumsgrænser og dermed forskellige satser for Sisimiut, Maniitsoq og bygder skal indføres
    

 2. at drøfte om der vedr. de tidligere 20/20/60 lån og andelsboliglån skal gælde følgende

  1. ensartede satser for alle m2 op til 110 m2

  2. fortsat højere satser for de første 65 m2, fx 20.000 kr. pr m2 og 15.000 kr. for over 65 m2

 3. at drøfte om der vedr. pensionistlån på op til 300.000 kr. skal gælde følgende

  1. ingen krav eller

  2. krav om egen medfinansiering, dokumentation om at ikke-formue, dokumentation om løbende istandsættelse i årene op til pension eller

  3. slet ikke indføres
    

 4. at drøfte om Selvstyrets håndtering af renoveringslån på 40% skal fortsætte
   

 

 

Bilag

 1. Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger

 2. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

 3. Inatsisartutlov nr. 26 af 17. november 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (Undtagelse for Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq samt mulighed for overtagelse mod kontant betaling)pkt 07 bilag 1 - inatsiartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboligerad27686d-3675-464a-ab59-452a4cd3de1f.pdf
pkt 07 bilag 2 - inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering62169853-5e4c-4aea-a7e5-ee50b2d31531.pdf
pkt 07 bilag 3 - inatsisartulov nr. 26 af 17. november 20174e71b249-059c-4b9b-8bd4-95a7e64e8917.pdf

Bilag

pkt 07 bilag 1 - Inatsiartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger.pdf
pkt 07 bilag 2 - Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.pdf
pkt 07 bilag 3 - Inatsisartulov nr. 26 af 17. november 2017.pdf


8. Årsregnskabsberetning 2017

Årsregnskabsberetning 2017

Punkt 08 Årsregnskabsberetning 2017

 

Journalnr. 06.03.01

 

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2017, som indeholder borgmeste­rens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskri­velse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2017 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetning 2017.

 

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring og regnskab.

 

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2017 har et overskud på 97,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

 

Mio. Kr.

Konto

Bevilling

Resultat

Indtægter

749,1

789,6

Driftsudgifter

- 640,7

-624,0

Driftsresultat

108,4

165,6

Anlægsudgifter

154,7

67,7

Resultat i alt

-46,3

97,9

 

Resultatopgørelsen for 2017 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 789,6 mio. kr. og driftsudgifter på 624,0 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 165,6 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2017 på 67,7 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 97,7 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

 

Indtægterne var i 2017 bevilget med 749,1 mio. kr. og er på 789,6 mio. kr., svarende til en forbedring på 40,5 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 640,7 mio. kr. og er på 624,0 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 16,7 mio. kr.

Anlægsudgifterne var bevilget med 154,7 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016. Anlægsudgifterne er på 67,7 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 87 mio. kr. Disse uforbrugte anlægsmidler er af Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansøgt overført fra 2017 til 2018.

Økonomiudvalget godkendt overført for 2016 til 2017. Det skete på mødet den 14. marts 2017.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte drifts­midler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 231.000 kr. Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø har ansøgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 på i alt 88,7 mio. kr.

 

Kassebeholdning ved udgangen af 2018 er i økonomirapporter pr. 31. marts 2018 beregnet til 65,6 mio.kr. Beregningen tager udgangspunkt i en kassebeholdning primo 2018 på 157,7 mio.kr., et budgetteret driftsoverskud på 4,4 mio. kr., forventet udbetaling til boliglån i 2018 på 7,9 mio. kr. samt at anlægsmidler bliver overført fra 2017 med 88,7 mio. kr.

 

Den forventede likviditetsbeholdning ultimo 2018 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring og at overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag.

 

Administrationens vurdering

Forbedringen på 40,5 mio. kr. på indtægtssiden i 2017 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større personskatter på 34,3 mio. kr. og selskabsindtægter med knap 17,0 mio. kr. mere end budgetteret.

 

Mindre forbruget på 15,7 mio. kr. kan fordeles på alle 6 kontoområder. Administrationen med 4,2 mio. kr., Teknik har mindreudgifter på 0,9 mio. kr., arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet bidrager med 4,0 mio. kr., Familieområdet er registreret med mindre udgifter på

4,8 mio. kr. og Undervisning og kultur, her er mindreforbruget 2 mio. kr. Forsyningsvirksomheder har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

 

På anlægssiden er det ikke lykkes at få anvendt det hele som budgetteret i 2017. De uforbrugte midler skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde samt udsættelse af byggemodninger.

 

Qeqqata Kommunia har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 26. Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 26. Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden, hvor driftsudgifterne fortsat søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

 

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

 

-at godkende Årsberetningen 2017 og sende den til revision

 

-at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 231.000 kr.

 

 

Bilag

 1. Årsberetningen 2017

 2. Ejendomsfortegnelsen

 3. Restancelisten

 4. Balanceudskrift for ultimo 2017pkt 08 bilag 1 - årsberetning 2017 redaktionelt afsluttet dk2acef5c7-ec8c-44fa-befd-b97949c55851.pdf
pkt 08 bilag 2 - pigisat allattorsimaffiat - ejendomsfortegnelsee8db91fc-e3d8-440b-a4a4-c52a61f76e83.pdf
pkt 08 bilag 3 - akiitsut allattorsimaffiat - restancelistea084612c-edd7-40ab-8ce9-2586b2fe8dd3.pdf
pkt 08 bilag 4 - balanceudskrift for ultimo 2017117d1774-4f8e-465f-ae61-bcdbc1a3f01d.pdf

Bilag

pkt 08 bilag 1 - Årsberetning 2017 redaktionelt afsluttet dk.pdf
pkt 08 bilag 2 - Pigisat allattorsimaffiat - Ejendomsfortegnelse.pdf
pkt 08 bilag 3 - Akiitsut allattorsimaffiat - Restanceliste.pdf
pkt 08 bilag 4 - Balanceudskrift for ultimo 2017.pdf


9. Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Punkt 09 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager.

Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TRMU er ansvarlig for konto 7-området.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelafhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2017 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført iår, men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

-at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 på i alt kr. 86.976.000,- sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2018 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 på i alt kr. 86.976.000,- sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

 

 

Bilag

 1. Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2017 til 2018.
 2. Konti hvor beløb ikke overføres.


pkt 09 bilag 1 - konti og beløb for overførel af ikke-forbrugte anlægsbeløb fra 2017 til 2018d57a1ff5-49d9-49c7-8e18-9e8850b1af0a.pdf
pkt 09 bilag 2 - konti hvor beløb ikke overføresfd0d43ea-0f28-4319-8374-c0890e9c157d.pdf

Bilag

pkt 09 bilag 1 - Konti og beløb for overførel af ikke-forbrugte anlægsbeløb fra 2017 til 2018.pdf
pkt 09 bilag 2 - Konti hvor beløb ikke overføres.pdf


10. De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017

De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017

Punkt 10 De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har modtaget årsrapporter for 2017, som er forelagt og godkendt i de politiske udvalg. Årsrapporterne har været til gennemsyn med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia´s Kasse- og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Udvalget for Familie og Sundhed, budgetansvarlig for konto 4, havde i Maniitsoq-området en samlet bevilling på 105,7 mio. kr. Forbruget er opgjort til 107,6 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til bevilling.

Udvalgets bevilling for Sisimiut-området var på 118,4 mio. kr. Forbruget er opgjort til 118,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 0,2 mio.kr. i forhold til bevilling.

Administrationen har i sin vurdering af 2017 bl.a. beskrevet, at det har været en udfordring at skulle bruge midler inden for budget for 2017. Hjælp til familier med børn har blandt andet resulteret i ansøgninger om omplacering fra andre konti på ca. 6,3 mio. kr. Der er omplaceret midler fra konto for handicapområdet, hvilket medførte et merforbrug for handicapområdet ved årets udgang.

Der er omplaceret ca. 6,7 mio.kr. til konto 41 (Hjælpeforanstaltninger for børn og unge) samt ca. 1 mio.kr. inden for ældreområdet til hjemmehjælpskontoret og plejehjemmet ”Neriusaaq”.

Administrationen i Sisimiut vurderer, at forbruget ultimo december 2017 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som endnu ikke er tilgået kommunen.

Bilag 1a) er udvalgets økonomirapport for 2017

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, budgetansvarlig for konto 5, havde i Maniitsoq-området en samlet bevilling på 80,1 mio. kr. Forbruget er opgjort til 77,4 mio.kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til bevilling på 2,7 mio. kr.

Udvalgets bevilling for Sisimiut-området var på 149,9 mio. kr. Forbruget er opgjort til 150,4 mio.kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til bevilling.

Bilag 1b) er udvalgets økonomirapport for 2017

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, budgetansvarlig for konto 2, 6 og 7, havde i Maniitsoq-området følgende økonomiforløb for 2017:

 1. 2 bevilling på 15,9 mio.kr. Forbrug 15,0 mio.kr., mindreforbrug på 0,9 mio.kr. Konto 6 bevilling på 1,9 mio.kr. Forbrug 1,9 mio.kr.
 2. 7 bevilling på 45,5 mio.kr. Forbrug 26,2 mio.kr., mindreforbrug på 19,3 mio.kr.

For Sisimiut-området var der følgende økonomiforløb for 2017:

konto 2 bevilling på 22,9 mio.kr. Forbrug 22,9 mio.kr.

Konto 6 bevilling på 2,4 mio.kr. Forbrug 1,5 mio.kr.

konto 7 bevilling på 105,8 mio.kr. Forbrug 41,2 mio.kr., mindreforbrug på 64,6 mio.kr.

Bilag 1c) er udvalgets økonomirapport for 2017. Denne rapport omfatter tillige økonomiforløbet for konto 23-22, hvor budgetansvarlig er Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold.

Udvalget for Erhverv og Turisme, budgetansvarlig for konto 3, har følgende økonomiforløb for 2017:

 1. 3 bevilling på 27,4 mio. kr. Forbrug 23,4 mio. kr., mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget omfatter alle 4 hovedkontoområder. Vedr. “Revalidering” har administra-tionen bemærket, at den ændrede lovgivning for førtidspension har medført større efter-spørgsel efter personer til flexjobordninger. Således er det omtalt, at flere borgere vurderes til at have bevaret arbejdsevne i større eller mindre omfang – og denne personkreds er typisk berettiget til at indgå i flexjobordning.

Bilag 1d) er udvalgets økonomirapport for 2017.

Administrationens vurdering

Administrationen har ingen yderligere vurderinger til de politiske udvalgs årsrapporter for 2017.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

-at godkende fagudvalgenes økonomiårsrapporter for 2017,

 

 

Bilag

Årsrapporter 2017 fra de politiske faglige udvalg

 1. Udvalg for Familie og Sociale forhold

 2. Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur

 3. Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø

 4. Udvalg for Erhverv og Turismepkt 10 bilag 1a - familie og sociale forhold 2017.dk - maniitsoq4aec6980-62bc-4ad4-b79f-d6e06270c71e.pdf
pkt 10 bilag 1b - familie og sociale forhold sisimiut dk474277f0-7cb2-49a8-817e-12ad57ce1116.pdf
pkt 10 bilag 3a - teknik-råstoffer-miljø 2017 dk - maniitsoq95db89f0-5ec6-484b-9cb6-cdd37de31df1.pdf
pkt 10 bilag 3b - teknik-råstoffer-miljø 2017 dk - sisimiut350b76d3-ac35-4aca-9924-f23dfe47b034.pdf
pkt 10 bilag 4 - erhverv og turisme regnskab 2017 samlet konto 32b423817-03d1-46e2-87bf-7b9e0bb6439c.pdf

Bilag

pkt 10 bilag 1a - Familie og Sociale forhold 2017.dk - Maniitsoq.pdf
pkt 10 bilag 1b - Familie og Sociale forhold Sisimiut DK.pdf
pkt 10 bilag 3a - Teknik-Råstoffer-Miljø 2017 DK - Maniitsoq.pdf
pkt 10 bilag 3b - Teknik-Råstoffer-Miljø 2017 DK - Sisimiut.pdf
pkt 10 bilag 4 - Erhverv og Turisme regnskab 2017 samlet konto 3.pdf


11. Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut

Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut

Punkt 11 Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af overnatningshytter til udlejning til turister ved lufthavnsvejen øst for anstalten ved lufthavnen. Området henligger som natur og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg inden der kan etableres nye fysiske anlæg i området.

Forslaget blev behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. februar hvor det besluttedes at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg til forelæggelse for kommunalbestyrelsen i april måned 2018.

Regelgrundlag

Et kommuneplantillæg skal udarbejdes i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Som det fremgår af vedlagte forslag åbnes der for etablering af ca. 20 hytter á 80 m2 til udlejning til turister, fordelt på 3 områder med henholdsvis 440 m2, 600 m2 og 680 m2 bebygget areal, med mulighed for at en af hytterne kan fungere som fælleshus, hvor der kan suppleres med 40 m2, så disse hytter kan være i alt ca.120 m2. Der er mulighed for at etablere en bebyggelse med mindre hytter blot det samlede antal m2 overholdes i hvert detailområde.

For at kunne honorere brandkravene og sikre tilgængelighed i øvrigt er der stillet krav om etablering af en 3 m bred grusvej. Tilsvarende lægges der op til at der ved bygherres foranstaltning etableres fælles forsyningsanlæg så hytterne kan fungere med en god komfort der er attraktiv for turister og uden at der afledes sort eller gråt spildevand til terræn. Det er i planen indarbejdet at parkering skal foregå på den fælles p-plads ved Asummiunut og at grusvejen i området primært anvendes i forbindelse med aflæsning af passagerer og baggage.

Der kan etableres fælles forsyningsanlæg ved de enkelte fælleshuse eller ved parkeringspladsen ved Asummiunut.

Der er i forslaget indarbejdet en beskyttelse af en beplantning som naturlig opdeler området i 2 dele.

For at sikre en fælles drift af området, med forsyning og snerydning m.v. stilles der krav om at der etableres en ejerforening.

Bæredygtige konsekvenser

Ved etablering af en hytteby vil det være oplagt at der satses på vedvarende energiløsninger enten som supplement til traditionelle løsninger eller som en hel løsning for 1 eller flere hytter. Det vil være op til de fremtidige bygherre at tilrette bebyggelsen med de bedst rentable løsninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Det forventes at de muligheder der skabes gennem kommuneplantillægget kan udnyttes gennem private investeringer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at en etablering af et hytteområde til udlejningshytter ved foden af Præstefjeldet vil kunne være en god mulighed for turister og gæster og at de vil kunne bidrage positivt til udviklingen af turismen i og omkring Sisimiut.

I vedlagte forslag er området til hytter begrænset til området vest for elven. Der er taget højde for at stien til Præstefjeldet skal kunne forløbe uhindret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

-at der forslaget til kommuneplantillæg nr. 59 godkendes i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

 

 

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 59pkt 11 - for et hytteområde ved lufthavnsvejen sisimiut - kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 59 siunnersuut82650e01-5c55-4650-bc49-a91f6b87e390.pdf

Bilag

pkt 11 - For et hytteområde ved lufthavnsvejen Sisimiut - Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 59 siunnersuut.pdf


12. Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018

Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018

Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Området for Økonomi

Alex Olesen Lyberth

IT konsulent

26. marts 2018

Området for Uddannelse

Ane Kaspsersen

Pædagog

1. marts 2018

Pilersitsivik

Henrik Stach

Medhjælper

7. marts 2018

Området for Familie

Mette Heilmann

Sagsbehandler

1. april 2018

Området for Familie / Uddannelse

Mette Willumsen

½ forebyggelseskonsulent/ ½ museumsmedhjælper

1. marts 2018

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Majoriaq

Bitten Heilmann

Centerleder

30. april 2018

 

 1. Rokeringer

Fra Arbejdsplads

Til

Navn

Stilling

Periode

Området for Familie

Ældreafdeling

Sibora Levisen

Assistent

1. maj 2018

Sisimiut:

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Området for Uddannelse

Poul Olsen

Afdelingsleder

1. april 2018

Området for Familie

Bibi Alaufesen

Socialrådgiver

1. april 2018

Minngortuunnguup Atuarfia

Peter Frederik Kreutzmann

Lærer

1. marts 2018

Minngortuunnguup Atuarfia

Elisabeth Jensen

Lærer

1. april 2018

Alderdomshjemmet

Dorthe Marie W Andersen

Sundhedshjælper

15. marts 2018

Alderdomshjemmet

Andrea Berthelsen

Sundhedshjælper

15. marts 2018

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Området for Teknik- og Miljø

Laasi Kristiansen

Bygningskonstruktør

28. februar 2018

Området for Familie

Olivia Napatoq

Sagsbehandler

6. marts 2018

Alderdomshjemmet

Dorthe Marie W Andersen

Sundhedshjælper

13. april 2018

Alderdomshjemmet

Andrea Berthelsen

Sundhedshjælper

3. april 2018

Minngortuunnguup Atuarfia

Susanne Jørgensen

Lærer

30. april 2018

 

 1. På orlov

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Periode

Området for Økonomi

Katrine Jensen

Kontorfuldmægtig som tjenestemand

1. april-30. september 2018

 

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra

til

Navn

Stilling

Periode

Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq

Familiecenter i Maniitsoq

Anna Lisa Ostermann

Fra leder til pædagog

1. april 2018

Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq

Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq

DortinguaK F. Davidsen

Fra pædagog til leder

1. april 2018

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

 

Bilag

Ingen.

13. Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver

Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver

Punkt 13 Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver

Journalnr. 66.15

Baggrund

Borgmesteren har anmode administrationen om at lave en oversigt over kontrakter ifm. udliciterede kommunale opgaver, med bemærkning om hvilket perioder kontakterne gælder, mhp. at man skal kunne se hvornår kontrakterne skal fornyes.

 

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke opgaver, man vil udlicitere, og hvilke, man vil udføre med eget personale.

Qeqqata Kommunias principper for udlicitering i Qeqqata Kommunia, samt Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektor.

 

Faktiske forhold

Der er på nuværende udliciteret i alt 39 opgaver. Udformning af kontrakter er udarbejdet meget forskelligt, alt afhængig af typen for opgaven. Alle disse opgaver er primært inden for serviceområdet. For nogle kontrakter er der sat uden udløbsdato, dog har opsigelsesvarsler.

 

Tabel 1. Oversigt over udliciterede kommunale opgaver.

Aktuelle kontrakter for Qeqqata Kommunia april 2018.

 

Udliciteret til

 

Qeqqata Kommunia

privatfirma

Kontraktperiode

 

Erhvervsrådgivning

Arctic Circle Business

01.01.2018 - 31.12.2021

 

 

 

Maniitsoq OTM

Snerydning

Kamma Entreprise ApS

01.10.2015 - 31.04.2019

Dag- og natrenovation, Maniitsoq

Transportservice v/Kamma ApS

01.01.2014 - 31.12.2019

Dag- og natrenovation, Kangaamiut

Sanasut Entreprise v/ Ole Kreutzmann

01.01.2014 - 31.12.2019

Kloakdrift i Maniitsoq

Kamma Entreprise ApS

01.01.2015 - 31.12.2018

Pumpestation og natrenostation

Sukkertoppen Rør

01.01.2015 - 31.12.2016

Tilsyn med teknikrum

Arctic VVS v/Niels Chr. Steffensen

01.01.2015 - 31.12.2018

Skorstensfejning

Brøndum Grønland A/S

01.01.2015 - 31.12.2018

Buskørsel

Ice Cube ApS

01.06.2011 - 31.05.2021

Rengøring af kommunekontoret

Et lille Rengøringsfirma

01.03.2018-28.02.2022

 

 

 

Sisimiut OTM

Snerydning

Permagreen A/S og Polar Entreprise

01.11.2017 - 01.05.2018

Dag- og natrenovation

Sisimiut Reno ApS

01.01.2014 - 31.12.2019

Drift af skicenter

Igloo Mountain

01.11.2014 - 30.10.2019

Drift af sommerlejer

Themothæus Filemonsen og Knud B. Sørensen

01.01.2015 - 01.03.2021

Jernskrot

B.J. Entreprise A/S

01.08.2016 - 01.08.2021

Skorstensfejning

Brøndum A/S

01.01.2015 - 31.12.2018

Buskørsel

Polar Enterprise A/S

01.07.2015 - 01.07.2020

Drift af turisthytter

K.S. Taxa v/Steen Gordon Jensen

01.06.2016-01.06.2019

Buskørsel Kangerlussuaq

Sten Mortensen

I udbud - 01.01.2023

 

 

 

Maniitsoq OU

Rengøring, Atuarfik Kilaaseeraq

Maniitsoq Cleaning Service

-

Rengøring, Piareersarfik

Søren Heilmann

01.07-2016 -

Rengøring, Museet

 

-

Madordning, Daginstitutioner

Taqussat I/S

15.10.2017 - 15.10.2021

Daginstitution Kuunnguaq

 

I udbud - 30.04.2021

Tilsyn af teknikrum

 

-

 

 

 

Sisimiut OU

 

 

Rengøring, Minngortuunnguup Atuarfia

Eqqiaasut I/S

01.09.2014 - 31.08.2019

Rengøring, Minihallen Skole 2

Eqqiaasut I/S

01.02.2018 -31.01.2021

Rengøring, Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq

NIKAP, Rengøring

01.11.2017 -

Rengøring, MISI/PPR Sisimiut

ISIU v/Malene Mørch

01.06.2016 -

Ungdomshuset Nutaraq

Igloo Mountain

01.08.2015 - 01.08.2026

Museet Kangerlussuaq

World of Greenland

01.01.2015 -

Madordning, Daginstitutioner Sisimiut

Hotel Sisimiut

16.10.2016 - 15.10.2020

Rengøring, Sukorsit

Eqqiaasut I/S

01.06.2016 - 31.05.2017

 

 

 

Maniitsoq OF

Rengøring, Familiecenter

Eqqiaasut I/S v/Vittus Rasmussen

01.01.2016 -

 

 

 

Sisimiut OF

Rengøring, Familiecenter

L.C. Eqqiaasut v/Louise Christensen

 

Madudbringning, Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Huch-Suli v/Cecilie Thomassen

01.01.2017 - 31.12.2021

 

 

 

Maniitsoq, Administration området

Kantinedrift,

Taqussat v/Louisa Lange Lyberth

01.11.2015 - 01.12.2019

 

 

 

Sisimiut, Administrationsområde

Rengøring, Centraladministration

 

I udbud - 30.04.2021

Kantinedrift, Centraladministration

Pisiffik A/S

01.01.2017 - 31.12.2019

 

 

 

 

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt for kommunen når erhvervslivet tilfører opgaver fra kommunen der skaber arbejdspladser. Og er i tråd med kommunen bæredygtighedspolitik.

 

Administrative og økonomiske konsekvenser

Samlet set er der ikke mindre end 26 mio. kr. årligt for alle udliciterede kommunalopgaver.

 

Nogle opgaver er der sat timepris for opgave, således det ikke kan vides konkret hvor meget det årligt koster, for det afhængig af hvor meget der udføres. F.eks. er det snerydning, som kommunen betaler timepris.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurder, at som udgangspunkt bør kommunen indgå kontrakter med firmaer i maksimum 4 år, som derefter udliciteres igen. Dog, hver enkelt opgaver bør vurderes konkret, da nogle opgaver kan indebære omkostningstunge projekter, hvor tilbudsgiveren må investere i udstyre til løsning af opgaven, således at kontraktperioden i denne forbindelse bør kunne være længere periode før der udliciteres igen.

 

Administrationen vurder, at de bør være mere ensartethed ifm. indgåelse af kontrakter for dem alle, således kommunen har en vis standard for kontraktindgåelse, for at sikre kommunalinteresse for disse opgaver. Der bør etableres mere koordinerende funktion for dem alle.


Administrationen vurder dog, at fagområderne sammen med stabsfunktionen bør udvikle et mere ensartethed for kontraktindgåelse, evt. i et samarbejde med eksternt juridisk rådgivning, med henblik på varetagelse af kommunalinteresse for disse opgavers gennemførelse.

 

Administrationen vurder også, at der bør være mere kontraktopfølgning med henblik på at sikre at disse opgaver bliver løst bedst.

 

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender,

 

-at der skal være maksimum 4 år for indgåelse af kontrakter

 

-at der skal konkret vurderes efter opgaven for kontraktindgåelse og dennes varighed

 

-at administrationen udvikler mere ensartethed for kontraktindgåelse, og mere kontrakt

opfølgning

 

-at kommunalbestyrelsen orienteres herom

 

 

 

Bilag

Ingen

14. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 14 Eventuelt