UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 10

STED

via videokonference

STARTTIDSPUNKT

11-12-2018 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

11-12-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. november 2018
3. Byggemodning Kommuneplan 19, C15+A26 Akia
4. Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2019
5. Fordeling fællespulje byggesæt år 2018 til 3 Illorput 2100 i Kangerlussuaq og 1 privat byggesæt i Maniitsoq
6. Fordeling af 2019 renoveringspulje for Sisimiut
7. Orientering vedr. børn og familie afdelingen, Maniitsoq
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

2. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. november 2018

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance ultimo november7f62d7f4-4d1b-42e3-8b4b-643fae96819c.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste 30-11-20183136f810-de6d-4d8b-bf9e-de640ca00d32.xlsx

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance ultimo november.pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste 30-11-2018.xlsx


3. Byggemodning Kommuneplan 19, C15+A26 Akia

Byggemodning Kommuneplan 19, C15+A26 Akia

Punkt 03 Byggemodning Kommuneplan 19, C15+A26 Akia

Journalnr. 06.01.03 anlægsbudget kt 77-15

 

Baggrund

Kommunen har udarbejdet og godkendt kommuneplantillæg nr. 19 den 22.2.2018 for et boligområde A26 og et fællesområde C15 på Akia ned mod bugt med muligheder for etablering af pontonbro i Ulkebugten.

 

På økonomiudvalgets møde 13.2.2018 som pkt. 5 blev det besluttet at overføre 264.000 kr. fra konto 72-93 pontonbro til konto 77-15 råvej C15. Nogle af argumenterne var for at bane vejen for pontonbroer i det naturligt beskyttede bugt, samt for at få projekteret byggemodningen af området ift. kommuneplanen. Økonomiudvalget besluttede, at yderligere investeringsbehov for projektet, der defineres i form af et overslag baseret på nyt godkendt kommuneplantillæg nr. 19, prioriteres af TMRU i forbindelse med budgetbehandling for 2019.

 

Siden blev projektering af byggemodning iværksat iht. kommuneplantillægget med ovenfor angivne midler, og denne dagsordenspunkt handler om netop om dækning af yderligere investeringsbehov for projektet, som er lavet iht. det nye kommuneplantillæg.

 

I kommunens budget er som konto 77-50-00 byggemodning indplaceret 7 mil kr. år 2019 og 8 mil kr. hvert af årene 2020-22.

 

Regelgrundlag

Byggemodning er en kommunal opgave, for fremføring af hovedledninger kan der dog opnås betaling fra Nukissiorfiit efter aftale. Udgifter til intern byggemodning kan fordeles på områdets byggefelter.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

 

Faktiske forhold

For tidligere bevilling på konto 77-15-10 er etableret råvej af overskydende sprængsten ud fra dagældende kommuneplangrundlag. Efterfølgende er Kommuneplantillæg 19 udarbejdet, hvor den etablerede råvej udlægges som adgangsvej mod Ulkebugten for etablering af pladser til bådopstilling og pontonbroer.

Projektering af byggemodning iht kommuneplantillæg 19 har været udbudt i rådgiverudbud og kontrakt tegnet med lavestbydende firma. Dispositionsforslag revideret udgave af 20.11.2018 foreligger, se bilag 1.

 

Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af infrastrukturen med etablering af byggefelter og muligheder for etablering af pontonbro nær bycentrum, vil give mulighed for at brugere kan færdes til fods, med bus eller på cykel dertil og således være bæredygtigt.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes af rådgiver af byggemodning for Kommuneplantillæg 19 i alt koster 13,691 mil kr. excl. sti langs Ulkebugten og excl. de andele af kabelgravarbejde som Tele og Nukissiorfiit skal betale hhv 0,460 mil kr og 1,379 mil kr. Der arbejdes på at opnå tilsagn fra Tele og Nukissiorfiit på deres betalinger, men p.t. er konkret aftale ikke indgået.

Det afsatte beløb til byggemodning i budget 2019 og budgetforslag 2020, der ønskes omplaceret for byggemodning iht. Kommuneplantillæg 19:

Kontonr.

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

77-50-00

Byggemodningspulje år 2019

7.000.000

-7.000.000

0

77-50-00

Byggemodningspulje år 2020

8.000.000

-6.000.000

2.000.000

77-15-10

Akia C14/15 råvej,

691.000

13.000.000

13.691.000

 

I alt

15.691.000

0

15.691.000

Bevillingsbeløb 77-15-10 er omplacering iht ØU 13.2.2018 og overførsel uforbrugte midler 2016.

 

Administrationens vurdering

Etablering af sti langs Ulkebugten til bro, angivet på bilag2 fra Kpt 19 er vurderet til at koste 4,8mil kr., da der skal tilføres mange sprængsten. Den sti er ikke decideret nødvendig, da gående kan benytte vej ved boligerne mellem bro og område A26. Sti langs Ulkebugten vurderes for dyr og bør ikke anlægges i denne etape af byggemodningen.

Ved fordeling af byggemodningsomkostningerne på de enkelte byggefelter er det et spørgsmål om vejarbejdet og kloakpumpestation skal medtages, for hvis vejen og kloakledningen senere forlænges mod øst til nye boligområder, vil beboere i A26 kunne stille krav om betaling fra disse nye tilsluttede. Fordeling af byggemodningsudgift må derfor besluttes separat efterfølgende, de i overslaget angivne gennemsnitstal pr. byggefelt er kun orienterende.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik, Råstof & Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 

- at sti langs Ulkebugt mod bro udelades fra byggemodningen i denne etape.

- at der omplaceres bevilling fra pulje til byggemodning år 2019 og 2020 til byggemodning af A26+C15 som angivet herover.

- at projektering af byggemodning fortsætter i omfang som anført i dispositionsforslag.

 

Udvalg for Teknik, Råstof & Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2018 godkendt 1 og 3. Under indstilling 2 indstiller udvalget, at der overfor kommunalbestyrelsens godkendelse skal søges om tillægsbevilling på hhv. kr. 5.2 mil. for Maniitsoq Ungusivik og kr. 6 mil. til Sisimiut for Kommuneplan nr. 19, byggemodningen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstof & Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at sti langs Ulkebugt mod bro udelades fra byggemodningen i denne etape.

 

-at projektering af byggemodning fortsætter i omfang som anført i dispositionsforslag

 

-at der overfor kommunalbestyrelsens godkendelse skal søges om tillægsbevilling på hhv. kr. 5.2 mil. for Maniitsoq Ungusivik og kr. 6 mil. til Sisimiut for Kommuneplan nr. 19, byggemodningen

 

Bilag

 1. Dispositionsforslag byggemodning kpt 19, Masanti med tegning og overslag
 2. Bilag 2 fra Kommuneplantillæg 19.
 3. C-overslag omkostninger ved byggemodning C15+A26 af 22.11.2018.

 pkt 03 - bilag 1 - dispositionsforslag byggemodning kpt 19, masanti med tegning og overslag dk7f15818e-1ece-4a2b-bd51-596ab7feb348.pdf
pkt 03 - bilag 2 - kommuneplantillæg 193460945f-dda1-4833-8b8e-3650250f2fe6.pdf
pkt 03 - bilag 3 - c-overslag omkostninger ved byggemodning c15+a26 af 22.11.2018 dk2d2ed50e-5842-4226-b0ab-341084e0363a.pdf

Bilag

pkt 03 - bilag 1 - Dispositionsforslag byggemodning kpt 19, Masanti med tegning og overslag dk.pdf
pkt 03 - bilag 2 - Kommuneplantillæg 19.pdf
pkt 03 - bilag 3 - C-overslag omkostninger ved byggemodning C15+A26 af 22.11.2018 dk.pdf


4. Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2019

Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2019

Punkt 04 Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2019

Journalnr. 25.03.00 kt 72-42

 

Baggrund

Der er på konto 72-42-00-50-61 blevet afsat 6.000.000 kr. i budget 2019 til anlæg af nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut fælles.

Spildevandsplan med prioritering af kloakeringsarbejder for Maniitsoq og Sisimiut er under udarbejdelse, skal sendes i offentlig høring før politisk godkendelse, og kan derfor ikke nå at blive vedtaget før sommerens kloakeringsarbejder skal udbydes.

Fordeling af puljebeløb til nye kloakker for år 2018 blev behandlet på TRMU-møde 1/2018 pkt 4.

 

Regelgrundlag

Det lovmæssige grundlag for bortskaffelse af spildevand er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10. af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

Udbygning af kloaknettet er i overensstemmelse med kommunens planstrategi under Miljø ”Vi vil fortsætte udbygningen af kloaknettet i byerne og sikre, at borgernes boliger tilsluttes.”

 

Faktiske forhold i Maniitsoq

I Maniitsoq er i 2018 anlagt ny hovedkloak til Nalunnguartarfissuaq. Ny kloak til Savinnut er påbegyndt, men kan først færdiggøres i 2019.

 

Herudover er det vigtigt, at der i 2019 etableres ny hovedkloak til heliport området, da der er planer om privat boligbyggeri i området med start i 2019. Projekt for hovedkloakken er færdig og klar til udbud i starten af 2019.

 

Faktiske forhold i Sisimiut

Der er flere boligområder i Sisimiut der mangler at blive kloakeret, for en del områder vil det dog være nødvendigt med sprængning af fjeld ved eksisterende bygninger.

Med meterpriser fra Kaaliikassaap Aqq. (med sprængning for ledning under vej) og Aqissilik nord (dækket ledning på fjeld) vil priserne for 215m med 12 brønde ved Saalimiip Aqq. være ca. 2.900.000 kr og for 115m med 5 brønde op til Siimuup Aqq. ca 900.000 kr.

Samlet anlægspris for de 2 kloakforlængelser i Sisimiut år 2019: i alt 3.8 mil kr.

 

Saalimiip Aqq. er et boligområde med ældre huse, hvor næsten alle bygninger har septiktank. De fleste kan derfor tilslutte sig hovedkloakledning uden at skulle lave større renovering i bygningen. Der har været borgerhenvendelser fra området om hvornår en kloakledning skal anlægges. Den nye hovedkloakledning lægges under terræn, derfor skal der sprænges i fjeld / nedgraves. Kaassassuup Aqq. hovedkloakledning kommer til at blive lagt under eksisterende grusvej / indkørsel. Efter anlæggelse af kloakledning vil vejen kunne etableres med tidsvarende bredde og derefter asfaltering.

 

Siimuup Aqq. er et boligområde med nyere typehuse, hvor alle 4 bygninger også har septiktanke. De har ligeledes efterspurgt hovedkloakledning. Hovedledningen kommer ikke til at ligge ved en vej men på en stejl fjeldside, derfor lægges ledningen på fjeld men tildækkes med græstørv i videst mulige omfang.

 

Bæredygtige konsekvenser

Ved anlæg af en hovedkloak vil boligejerne få mulighed for at gå bort fra septiktankløsningen, alternativt natrenovationsordningen, for det sorte spildevands vedkommende. Anlæg af en kloak giver tillige mulighed for at eliminere udledning af gråt spildevand til terræn.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Maniitsoq:

Færdiggørelse af hovedkloakken til Savinnut i 2019 vil koste kr. 450.000,-.

B-overslag for ny hovedkloak til Heliporten lyder på kr. 1.750.000,-

 

Sisimiut:

Gennemførsel af forlængelse hovedkloak Kaaliikassaap Aqq. i Sisimiut er afsluttet og forlængelse Aqissilik og Ukalilik er under udførelse.

 

Ved fordeling af puljen år 2019 til nye kloakker som vist herunder, kan der i Manitsoq færdiggøres kloakprojektet ved Savinnut og anlægges en ny hovedkloak ved gl. heliport og for Sisimiut udføres kloakudbygning ved Saalimiip Aqq. og Siimuup Aqq.

 

Budget år 2019, Nye kloakker, 1000 kr.

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

72-42-00

Nye kloakker fælles

6.000

-6.000

0

72-42-10

Nye kloakker Sisimiut

0

3.800

3.800

72-42-20

Nye kloakker Maniitsoq

0

2.200

2.200

 

I alt

6.000

0

6.000

 

Administrationens vurdering

I Sisimiut vil Saalimiip Aqq. kloakforlængelse giver mulighed for 11 boligers tilslutning og Siimuup Aqq. kloakforlængelse giver mulighed for 3 boligers og 1 kirkebygnings tilslutning. Samtidig vil udledning af gråt spildevand i den centrale del af byen blive mindsket for især Saalimiip Aqq. vedkommende.

 

I Maniitsoq er udførelse af ny hovedkloak til Heliporten en forudsætning for, at der kan opføres boliger i Heliport området i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 700- A18.1 Boligområde ved Gl. Heliport, Maniitsoq.

 

Indtil der er udarbejdet et forslag til spildevandsplan, der nærmere prioriterer mellem de enkelte byer/bygder og prioriterer mellem de enkelte kloakstrækninger, skønnes de her opstillede strækninger at være dem der giver mest nytte for kloakeringsudgiften.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø og til Økonomiudvalget:

 

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles 3.8 mio. kr. til Sisimiut by og 2.2 mio. kr. til Maniitsoq by, som opstillet i tabel herover

 

-at der i Maniitsoq udføres kloakledning ved Savinnut og gl. heliport 2019

 

-at der i Sisimiut udføres forlængelse af kloaker ved Saalimiip Aqq. og Siimuup Aqq. 2019

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2018 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles 3.8 mio. kr. til Sisimiut by og 2.2 mio. kr. til Maniitsoq by, som opstillet i tabel herover

 

-at der i Maniitsoq udføres kloakledning ved Savinnut og gl. heliport 2019

 

-at der i Sisimiut udføres forlængelse af kloaker ved Saalimiip Aqq. og Siimuup Aqq. 2019

 

Bilag

 1. Kortbilag med ledningsføring ved gl. heliport, Maniitsoq.
 2. Kortbilag med ledningsføring på Savinnut, Maniitsoq.
 3. Kortbilag kloakledning Saalimiip Aqq., Sisimiut.
 4. Kortbilag, kloakledning Siimuup Aqq. Sisimiut.


pkt 04 - bilag 1 kortbilag med ledningsføring ved gl. heliport, maniitsoq6aa5a1f8-1df6-4bbb-8576-6873c75cdccb.pdf
pkt 04 - bilag 2 kortbilag med ledningsføring på savinnut, maniitsoqb727faa9-c8de-470e-9e10-f9f330a79c40.pdf
pkt 04 - bilag 3 kortbilag kloakledning saalimiip aqq. sisimiut98aa1d17-28ad-4901-b058-ec1e7e18f473.pdf
pkt 04 - bilag 4 kortbilag med ledningsføring siimuup aqq. sisimiutcf5932c3-0fe1-4561-910b-646be07f2f06.pdf

Bilag

pkt 04 - bilag 1 Kortbilag med ledningsføring ved gl. heliport, Maniitsoq.pdf
pkt 04 - bilag 2 Kortbilag med ledningsføring på Savinnut, Maniitsoq.pdf
pkt 04 - bilag 3 Kortbilag kloakledning Saalimiip aqq. Sisimiut.pdf
pkt 04 - bilag 4 Kortbilag med ledningsføring Siimuup aqq. Sisimiut.pdf


5. Fordeling fællespulje byggesæt år 2018 til 3 Illorput 2100 i Kangerlussuaq og 1 privat byggesæt i Maniitsoq

Fordeling fællespulje byggesæt år 2018 til 3 Illorput 2100 i Kangerlussuaq og 1 privat byggesæt i Maniitsoq

Punkt 05 Fordeling fællespulje byggesæt år 2018 til 3 Illorput 2100 i Kangerlussuaq og 1 privat byggesæt i Maniitsoq

Journalnr. 06.01.03 anlægsbudget kt 70-62-35

 

Baggrund

Der er i kommunens budget som konto 70-62-00 afsat 10,975 mil kr. til byggesæt, fælles.

Tidligere er på TRMU-møde 6.3.2018 som pkt. 8 (lukket) behandlet placering, hvor de 4 huse der skønnedes at kunne opføres for bevillingen blev fordelt med 2 private til ansøger i Maniitsoq hhv. i Atammik og 2 som kommunale byggesæt i Kangerlussuaq. Da den ene private bygherre ikke kunne opnå lån, blev dette byggesæt efterfølgende flyttet til Kangerlussuaq.

 

Regelgrundlag

Bevilling af byggesæt er fra 2017 overgået til 100 % kommunal finansiering, da Selvstyret ikke længere afholder udgift til byggematerialer og bloktilskud er samtidigt ændret.

Landstingsforordning nr 11 af 19.11.2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

 

Faktiske forhold

For de 3 byggesæt i Kangerlussuaq er materialer leveret, licitation på opførelse afholdt og A-overslag er udarbejdet, se bilag 1.

For privat Illorput i Maniitsoq er medbygger sammen med et lokalt tømrerfirma i gang med fundamentet. Huset opføres på Nalunnguartarfissuaq.

 

Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af boligforholdene i Kangerlussuaq og Maniitsoq med bedre isolerede boliger end de ældre bygninger vil mindske varmeforbruget og højne livskvaliteten for beboerne.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er boligventeliste i Kangerlussuaq, og der er p.t. størst efterspørgsel efter den mindre 3-rums boligtype grundet den lavere husleje og mindre familiestørrelser.

Det afsatte beløb til byggesæt fælles indstilles fordelt:

 

Kontonr.

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

70-62-00

Byggesæt fælles

10.975.000

-10.975.000

0

70-62-35

Byggesæt Kangerlus. 3 stk.

0

8.230.000

8.230.000

70-62-20

Byggesæt 1 stk. privat Man.

0

2.745.000

2.745.000

 

I alt

10.975.000

0

10.975.000

 

Administrationens vurdering

Fordelingen af årets pulje til byggesæt rækker lige netop til opførelse af 3 små (91m2) boliger i Kangerlussuaq og 1 privat i Maniitsoq.

Hustypen Illorput 2100 er projekteret via Selvstyret som typehus, derfor har kommunen ingen projekteringsudgift. Hustypen er dog vanskelig at opføre grundet en byggetakt hvor vægge og tag rejses først og tagisolering monteres ovenpå meget vejrudsat. Hustyper der hurtigt lukker yderbeklædning så isoleringsarbejdet kan foregå indefra er at foretrække i arktisk klima.

Med en opførelsespris på 2,7 mil for Illorput-2100 hustypen svarende til en opførelsespris på 30.147 kr/m2 er det en forholdsvis dyr hustype, som det fremover kan overvejes at finde et alternativ til.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik, Råstof & Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget:

 

- at fordele fællespulje Byggesæt som anført i tabel herover

 

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2018 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

- at fordele fællespulje Byggesæt som anført i tabel herover

 

Bilag

 1. A-overslag 3 Illorput huse i Kangerlussuaq lev 2018.


pkt 05 - bilag 1 a-overslag 3 illorput huse i kangerlussuaq lev 20181aec17f6-9345-49ed-8d48-ae0a66090027.pdf

Bilag

pkt 05 - bilag 1 A-overslag 3 Illorput huse i Kangerlussuaq lev 2018.pdf


6. Fordeling af 2019 renoveringspulje for Sisimiut

Fordeling af 2019 renoveringspulje for Sisimiut

Punkt 06 Fordeling af 2019 renoveringspulje for Sisimiut

 

Journalnr.: 15.00

 

Baggrund

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare bygningerne i fremtiden. Renoveringspuljen kørte også videre efter budgetbehandling for 2019, hvor der er afsat 15 mio. kr. i år 2019, og med samme beløb i hvert overslagsår fra 2020-2022.

 

De afsatte beløb til formålet er fordelt efter bygningsmassen fra daværende sagsfremstilling til 8.8 mio. kr. til administratrering af OTM Sisimiut.

Hvert år skal OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for 4 år til Teknik og Miljøudvalget. Desuden skal der på samme måde med andre anlægsopgaver under konto 7, fremlægges en status på området.

 

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f eks installering af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje.

 

Regelgrundlag

Teknik og Miljøudvalget er ar ansvarlige for konto 7.

Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger.

 

Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en vane, at igangsætte opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne.

 

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til eftertiden. Dette er målsætningen. Nogle bygninger er i den forfatning, at de først skal saneres og bygges op på ny, såfremt det ikke er bæredygtigt at renovere dem.

 

De afsatte midler til vedligeholdelse for året 2018 er nu alle sammen igangsat, nogle af arbejderne pågår stadigvæk hvor nogle er afsluttede, og ses på bilag 1.

 

Et par stykker af arbejderne er af gode grunde er udsat til sommer 2019, f.eks. Tilslutning til kloakledning fra B-1495 Nuniaffik og tilslutning til fjernvarme for bygning B1291 Ungaannguaq. Det fleste af opgaverne vil blive afsluttet ultimo 2018. Arbejdet på B-902 Administrationsbygning vil pågå til og med februar 2019.

 

Status for renoveringsopgaver for denne regnskabsår 2018 er at det fleste opgaver er færdige og nogle opgaver pågår.

 

Planen for år 2019 er blandt andet at udskifte oprindelige vinduer i Paaqqinnittarfik/Fritidshjem Naasoq, Naalu og Naasunnguaq i Sarfannguit, vi skal også blandt andet have udskiftet gamle belysning i Naasoq. det vil betyde bedre indeklima, både for børn og ansatte

Se bilag 1.

Bæredygtige konsekvenser

Planlagte vedligeholdelse kan resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, eller at de kan bruges i længere tid, endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygnigner unødigt, såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger mm, som vil være billigere for samfundet.

 

I samarbejder med brugerne vil der blive foretaget vurderinger af behovet for vedligeholdelse af bygningerne, hvorved bygninger med mest behov vil blive prioriteret.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Status rapporteringen for renoveringspulje 2018 er integreret i kvartalsvise økonomirapporter for konto 7 til TMRU. Bilag 1 viser en detaljeret status for selve renoveringspuljen for år 2018.

 

OTM i Sisimiut kommer med udkast til fordeling af de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2019-22 på 8.8 mio kr. årligt i henhold til opgaver, der er redegjort for i bilag 2 jf. tidligere beslutning om renoveringspuljen. Samtidig bemyndiges OTM af omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med der bliver indgået kontrakter på de enkelte projekter.

 

Såfremt renoveringer af bygninger og anlæg skal være færdigrenoveret ultimo 2019, må renoveringerne opstartes hurtigst muligt. Ellers må man forvente, at kun en del af renoveringsopgaver løses.

 

En del af nævneværdige anlægsopgaver er Qimatulivik, hvor renoveringsarbejdet har ventet på både nødvendig plangrundlag og af kommunalbestyrelsens ønske om undersøgelse om privatisering af brædtet i løbet af en årrække. OTM afventer fortsat undersøgelsen for evt. privatisering, før omkostninger til evt. ny bygning kan bruges.

 

Det ses af bilag 1 at samtlige årlige udgifter ligger inden for bevillingen på 8,8 mio kr.for Sisimiuts vedkommende. Efter udlicitering af enkelte projekter vil man først kunne se, om det vil være den korrekte udgift, der er budgetteret. OTM fik under behandlingen af renoveringspulje for 2017 bemyndigelse til at foretage ændringer på bevillinger til enkelte projekter inden for bevillingerne på 8,8 mio kr, såfremt alle opgaver eller næsten alle opgaver skal kunne udliciteres.

 

 

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

71

Administrationsbygning, kontorbygning

1900

 

1900

72

Teknisk forvaltning m.m.

1760

 

1960

72

Salgsbræt

1000

 

1000

72

Akutte sager

700

 

700

73

B-963 Væft, udvendig maling

200

 

200

75

Undervisning, kultut

3240

 

3240

 

I alt

8.800

 

8.800

 

 

 

 

Administrationens vurdering

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret fra 2018 og flere år frem, også fortsætter. Dette sikrer, at tidligere godkendte projekter naturligvis fortsætter, og evt. ændringer ikke medfører spild af ressourcer på igangsatte projekter, der ikke fuldføres.

 

De ikke afsluttede projekter for 2018 afsluttes i 2019 og betales fra 2018 bevillingen. De projekter, der finansieres fra 2019 puljen planlægges snarest til opstart og udførelse fra 2019.

 

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil OTM få tid til at kunne foretage en grundigt teknisk undersøgelse.

Formålet er, at bevillinger for de næstkommende år vil blive benyttet til at bevare anlæg og bygninger i længere tid.

 

Administrationens indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og senere til Økonomiudvalget:

-at fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut fra 2018 i henhold til bilag 2 godkendes

-at OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af OTM Sisimiut.

-at status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2018 jf. bilag 1 tages til orientering

 

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2018 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut fra 2018 i henhold til bilag 2 godkendes

 

-at OTM fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af OTM Sisimiut

 

-at status på projekterne fra budgettet for renoveringspulje 2018 jf. bilag 1 tages til orientering

 

Bilag

 1. Renoveringspulje, opfølgning 2018.

 2. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2019-22.pkt 06 - bilag 1 ansøgning om etablering af et havneselskab og drift af havne i sisimiut dkdc544132-56e6-4343-bb21-5af41e8f837f.pdf
pkt 06 - bilag 2 trmu orientering om oprettelse af havneråd i sisimiut dke9899b0d-9691-493d-a411-5f90df0293d8.pdf
pkt 06 - bilag 3 ordensreglement for qeqqata kommunias kommunale havn dka015ed99-de63-473b-8e17-bcbacfe77a49.pdf
pkt 06 - bilag 4 seneste mødereferat fra havnerådet grl + dkbb029b3d-8dc3-4da7-a0a8-8002b66e2ebc.pdf
pkt 06 - renoveringspulje 2019-22cccff5af-ae80-460a-87c3-6c5a548e2d96.pdf

Bilag

pkt 06 - bilag 1 Ansøgning om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut dk.pdf
pkt 06 - bilag 2 TRMU orientering om oprettelse af havneråd i Sisimiut dk.pdf
pkt 06 - bilag 3 Ordensreglement for Qeqqata Kommunias kommunale havn dk.pdf
pkt 06 - bilag 4 Seneste mødereferat fra havnerådet grl + dk.pdf
pkt 06 - Renoveringspulje 2019-22.pdf


7. Orientering vedr. børn og familie afdelingen, Maniitsoq

Orientering vedr. børn og familie afdelingen, Maniitsoq

Punkt 07 Orientering vedr. børn og familie afdelingen, Maniitsoq

 1. 02.01

Baggrund

Omstrukturering i Børn og Familie afd. i Området for familie i Maniitsoq, blev startet pr. 1. november 2018.

 

Faktiske forhold

Ændringsgrundlaget:

Ifølge Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, er sagsomfanget for stort hvis en sagsbehandler alene skal behandle det, samt er det for meget hvis sagsbehandlerne enkeltvis skal prøve at huske det hele.

 

Formål

Forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet, og grundig sagsbehandling af sager, når anbragte børn udenfor hjemmet skal hjemsendes til forældrene.

 

Ang. personalet

Fuldt kendskab til klienterne og opfølgning.

Udnytte personalets præferencer. Forebygge sygefravær og stress.

Skabe stærke kollegaer med kendskab til opgaver.

 

1 socialrådgiver i skolen som skal stå for samtaler med børn, og skal stå for forslag vedr. nedenstående.

 1. at orienteringen tages til efterretning og

 2. at det videresendes til økonomiudvalget som orienteringssag.

 

Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. november 2018 taget til efterretning og sagen videresende til Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen.

Der ønskes at der bliver lavet orientering til udvalget når det nye arbejdsmetode har været evalueret igen.

 

Indstilling

Udvalg for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at taget til efterretning

 

Bilag

 1. Skrivelse vedr. omstruktureringpkt 07 bilag 1 - børn og familie afdeling omstruktuering56e2fddc-d073-4109-bc05-b7fc77b5de36.pptx

Bilag

pkt 07 bilag 1 - børn og familie afdeling omstruktuering.pptx


8. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 08 Eventuelt