UDVALG

Økonomiudvalg

MØDE

Økonomiudvalgsmøde 02 / 2019

STED

via videokonference

STARTTIDSPUNKT

19-03-2019 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-03-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo 2018
3. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 28. februar 2019
4. Ansøgning om budgetomplacering på konto 4. Sisimiut og Maniitsoq
5. Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019
6. Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag
7. Fordeling af byggesæt i 2019
8. Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik
9. Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. marts 2019
10. Orientering vedrørende sagsbehandling af alderspensionister og førtidspensionister, Maniitsoq
11. Undersøgelse af trivsel og grunde til opsigelse af lærerjobbet på de 3 by skoler i Qeqqata Kommunia
12. Fordeling af udendørs sportsfaciliteter for børn og unge
13. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

2. Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo 2018

Sagsfremstilling

pkt 02 bilag 1 - balance ultimi 2018-13 dkdb4e628d-457f-4874-afdf-cd81576d2cb5.pdf
pkt 02 bilag 2 - restanceliste 28-12-2018864f9968-fae6-4383-826c-772ca6a6d598.pdf

Bilag

pkt 02 bilag 1 - Balance Ultimi 2018-13 dk.pdf
pkt 02 bilag 2 - Restanceliste 28-12-2018.pdf


3. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 28. februar 2019

Sagsfremstilling

pkt 03 bilag 1 - balance pr. 28.02.2019 dk7a96e632-8f90-4aca-a159-ec978b4c5d43.pdf
pkt 03 bilag 2 - restanceliste 28-02-201991e2caca-ada2-4cba-b570-e5e17467a706.pdf

Bilag

pkt 03 bilag 1 - Balance pr. 28.02.2019 dk.pdf
pkt 03 bilag 2 - Restanceliste 28-02-2019.pdf


4. Ansøgning om budgetomplacering på konto 4. Sisimiut og Maniitsoq

Ansøgning om budgetomplacering på konto 4. Sisimiut og Maniitsoq

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4. Sisimiut og Maniitsoq


 1. 06.02.01


Baggrund

Efter lovændring i Inatsisartutlov om støtte til børn i 2017, har Området for Familie oprettet ny kontoer som kan anvendes til aflønninger til samordner og forplejning i forbindelse med Familierådslagning.

 

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21 stk 4. pkt.1

 

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsbemyndigelse.

 

Faktiske forhold

I følge lovgivningen skal kommunalbestyrelsen træffe en afgørelse om støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov, der bedst kan løse barnets og familiens problemer og behov.

Inden der tilbydes en støtteforanstaltning skal Området for familie have afholdt en samtale med barnet og udført en socialfaglig undersøgelse, samt udarbejde handleplan, hvori en af støtteforanstaltningen er i form af Familierådslagning.

 

Sisimiut:

Efter lovændring om støtte til børn, har Området for Familie afviklet kursus i september 2018 for sagsbehandlere, alle bygderne, samt ansatte fra daginsitutioner, således familierådslagningsmetoden kan implimenteres.

 

Maniitsoq:

Der vil blive kursus i Maniitsoq til efteråret 2019, idet kursusholderen ikke kan komme tidligere, og at sagsbehandlerne vil arbejde på hjemgivelsessagerne.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 41, vil resultere, at aflønninger til samordner samt til forplejning vil kunne anvises.

 

Overordnet ser bevillingsbehovet for konto 41 ud: Sisimiut

Konto

Tekst

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

41-05-10-42-00

Takstbetaling for Selvstyrets døgninstitutioner

4.181

-80

4101

41-01-11-01-11 (ny konto)

Timeløn, familierådslagning

0,00

+30

30

41-01-11-16-02 (ny konto)

Forplejning, familierådslagning

0,00

+50

50

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet ser bevillingsbehovet for konto 41 ud: Maniitsoq

Konto

Tekst

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

41-04-20-01-10

Månedsløn for proffessionelle plejeforældre

601

-80

521

41-01-21-01-11 (ny konto)

Timeløn, familierådslagning

0,00

+30

30

41-01-21-16-00 (ny konto)

Forplejning, familierådslagning

0,00

+50

50

 

 

 

 

 

 

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtig at forebygge anbringelser af børn uden for hjemmet, hvorimod vil forældrene sammen med deres børn vil lære at styrke deres sammenhold og kommunikation, hvor fokus på barnets tarv vil være i centrum.

 

Administrationen vurdering

Området for Familie kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere hvor stort behov der vil være fremadrettet, derfor er ansøgning om omplacering er ca. beløb, som Området for Familie vurdere løbende.

 

Administrationens indstilling

Området for Familie i Sisimiut / Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

 

 1. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-01-11
 2. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-16-02
 3. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-01-11
 4. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-16-00

 

Udvalget for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. Marts 2019 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

 1. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-01-11

 2. At godkende budgetomplacering fra konto 41-05-10-42-00 til konto 41-01-11-16-02
 3. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-01-11
 4. At godkende budgetomplacering fra konto 40-05-20-42-00 til konto 41-01-21-16-00

 

 

Bilag

Ingen

5. Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019

Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019

Punkt 05 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019

Journalnr. 06.03.01

 

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra 2018 til 2019 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager.

Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

 

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TMU er ansvarlig for konto 7-området.

 

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Blandt anlægssagerne er konti med et puljebeløb der afsættes årligt til småsager. Disse mange mindre renoverings- og vedligeholdsopgaver har mere karakter af driftsopgaver og overføres ikke, for at kunne holde anlægsbudgettet overskueligt.

 

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelafhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Årlige puljebeløb og de dertilhørende mindre renoverings- og vedligeholdssager overføres ikke, evt. senere indkomne fakturaer må afholdes af næste års puljebeløb.

 

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2018 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført i år, men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

 

 

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

 

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 i alt 134.411.000 kr. sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

 

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. marts 2019 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 i alt 134.411.000 kr. sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

 

 

Bilag

 1. Tabel 1 Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2018 til 2019 og Tabel 2 beløb der ikke overføres.


pkt 05 bilag 1 - fremførsel af uforbrugte anlægsmidler 2018 til 2019 dkae7f7640-ec2f-4d25-8d2a-23676d32c935.pdf

Bilag

pkt 05 bilag 1 - Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler 2018 til 2019 dk.pdf


6. Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag

Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag

­Punkt 06 Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag

Journal nr. 06.01.03

 

Baggrund

I anlægsbudgettet er afsat 10 mio. kr. til opførelse af et nyt Familiecenter i Maniitsoq. Der er udarbejdet projektforslag med B-overslag lydende på 12,4 mio. kr. Her til kommer løst inventar for 200.000 kr., så i alt mangler 2,6 mio. kr.

 

Regelgrundlag

Administrationen kan ikke uden en tillægsbevilling igangsætte et byggeri, hvor overslaget overskrider budgettet.

 

Faktiske forhold

Nyt Familiecenter blev optaget i anlægsbudgettet i 2017. Ligesom andre år var der til 2017 et meget stort antal budgetønsker, og det var derfor ikke muligt for administrationen at lave gennemarbejdede overslag for alle ønsker. Familiecentret blev således indarbejdet i budgettet ud fra et løst overslag baseret på et anslået m2-behov ganget med en erfaringsmæssig m2-pris, og så landede overslaget på 10 mio. kr.

 

Under planlægningen af byggeriet har Familieområdet deltaget og argumenteret fornuftigt for deres behov, og projektforslaget har så resulteret i et hus på ca. 400 m2 fordelt på 2 plan, opført mellem Majoriaq og Elisibannguaq institutionen. Huset rummer plads til 12 medarbejdere, fordelt på enkelt- og dobbeltkontorer, et personalerum/køkken, et stort møderum samt et aktivitetsrum til børn.

 

B-overslaget inkl. inventar overskrider desværre budgettet med 2,6 mio. kr. Det hører med i vurderingen, at der er tale om et meget velisoleret hus, hvor isoleringstykkelserne overstiger bygningsreglementets krav. Huset er desuden indrettet med et ventilationssystem med varmegenvinding. Et sådant system koster ca. 1 mio., men sammen med den tykke isolering vil det give et hus med et godt indeklima og et meget lavt varmeforbrug.

 

Bæredygtige konsekvenser

Høj isolering og ventilationssystem med varmegenvinding vil give et lavt varmeforbrug og dermed højne bæredygtigheden af byggeriet.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 

Kontonummer

Kontonavn

Bevilling

Tillæg

Ny bevilling

 

 

 

 

 

74-20-20

Familiecenter Man.

10.000

2.600

12.600

 

 

 

 

 

 

I alt

10.000

2.600

12.600

 

Administrationens vurdering

Der kan opnås en besparelse på ca. 1 mio. i anlægsudgift ved at droppe ventilationssystemet, men det vil betyde højere varmeforbrug og ringere indeklima, så det kan ikke anbefales.

 

Det undersøges, om der kan findes besparelser ved at ændre på føringsveje for vand- og fjernvarmeledninger, men det vil ikke ændre stort på B-overslaget.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende projektforslaget og yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byggeriet.

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. marts 2019 godkendt indstillingen. Det skal undersøges hvilket muligheder kørestolsbruger og dårligt gående har.

 

Indstilling

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

 

-at godkende projektforslaget og yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byggeriet

 

Bilag

 1. B-overslag af 18.01.2019
 2. Pris på løst inventar
 3. Situationsplan
 4. Plan af underetage
 5. Plan af overetage
 6. 3D visualisering


pkt 06 bilag 1 - b-overslag af 18.01.2019d1861475-bdde-4010-8265-249cb912688e.pdf
pkt 06 bilag 2 - pris på løst inventar dk1b64cb71-ff32-4bac-8245-12ac1fc34a20.pdf
pkt 06 bilag 3 - situationsplan m. forsyningsledninger4d0d0b0a-d31c-4113-b45c-d07d453dce65.pdf
pkt 06 bilag 4 - plan af underetage6906c1e0-1379-4730-b7b6-973d16dad5a5.pdf
pkt 06 bilag 5 - plan af overetage6b4f7a7a-2b35-4f86-97ea-e12b00331e56.pdf
pkt 06 bilag 6 - 3d visualisering85b5a2a9-4358-4602-8526-b8177a705797.pdf

Bilag

pkt 06 bilag 1 - B-overslag af 18.01.2019.pdf
pkt 06 bilag 2 - Pris på løst inventar dk.pdf
pkt 06 bilag 3 - Situationsplan m. forsyningsledninger.pdf
pkt 06 bilag 4 - Plan af underetage.pdf
pkt 06 bilag 5 - Plan af overetage.pdf
pkt 06 bilag 6 - 3D visualisering.pdf


7. Fordeling af byggesæt i 2019

Fordeling af byggesæt i 2019

Punkt 07 Fordeling af byggesæt i 2019

Journalnr. 17.20

 

Baggrund

Fra 2017 blev de i finansloven afsatte midler til ”Boligprogram for Bygder og Yderdistrikter” som bloktilskud overdraget til kommunerne. For Qeqqata Kommunia er det 5,2 mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene. Boligprogrammet omfatter Maniitsoq og bygderne, men ikke Sisimiut. Kommunen kan fordele midlerne på private medbyggere, kommunale byggesæt og multifunktionshuse (servicehuse).

Selvstyret har udarbejdet en vejledning i administration af Boligprogrammet.

Kommunen har selv i anlægsbudgettet for 2019 afsat 6 mio. kr. til opførelse af kommunale byggesæt.

 

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse.

 

Faktiske forhold

De 5,2 mio. afsat i Boligprogrammet til Qeqqata Kommunia i 2018 kan bruges til 3 forskellige formål: Medbyggerordningen, Kommunale udlejningsboliger og Multifunktionshuse.

 

Medbyggerordningen

Medbyggerordningen har hidtil været administreret af INI på vegne af Selvstyret, men fra 2017 er den administreret af kommunerne.

Fra 2019 er ny Inatsisartutlov om medbyggerhuse trådt i kraft, som hæver den andel af byggeomkostningerne, som medbyggerne kan låne af kommunen.

Medbyggere kan via ordningen få et rente- og afdragsfrit lån af kommunen på mellem 5 og 95% af byggeudgifterne til opførelse af et medbyggerhus, resten skal de selv finansiere ved opsparing eller banklån. Størrelsen af det kommunale lån afhænger af husstandsindkomsten de seneste 5 år samt af hvor stor en del af arbejdet, medbyggeren selv kan udføre. Størrelsen af lånet kan derfor teoretisk variere fra 0,1 mio. kr. til ca. 2,8 mio. kr. Alle udgifter til lån efter medbyggerordningen går over Boligprogrammets midler.

Medbyggerordningen er begrænset til hustypen Illorput 2100, som er den eneste, der er typegodkendt som medbyggerhus.

 

Kommunale udlejningsboliger

Efter ordningen kan kommunen vælge at opføre kommunale udlejningsboliger for midlerne fra Boligprogrammet. Gennem de senere år er der opført byggesæt i alle kommunens bygder, 16 i Kangerlussuaq, 5 i Kangaamiut, 3 i Atammik og 1 i hver af de øvrige bygder.

Efter ordningen betales levering af byggesæt samt et mandtimetilskud på kr. 150.000 pr. byggesæt af Boligprogrammets midler, i alt ca. 1,25 mio. pr. byggesæt. Hvis alle Boligprogrammets midler anvendes til kommunale byggesæt vil der kunne leveres 4 byggesæt i 2018.

Alle øvrige omkostninger til opførelsen betales af kommunen, i alt ca. 1,5 mio. pr. byggesæt.

Kommunen er ikke begrænset til Illorput 2100.

 

Multifunktionshuse

Endelig kan midlerne til Boligprogrammet benyttes til opførelse af multifunktionshuse (servicehuse).

Alle kommunens bygder bortset fra Kangerlussuaq har servicehuse, så kommunen har ikke tidligere gjort brug af ordningen. Et forsamlingshus har i flere år været et budgetønske fra Kangerlussuaq, opførelse af et multifunktionshus efter Boligprogrammet kunne være en mulighed for at opfylde ønsket.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

 

Medbyggerordningen

Private huse opført efter medbyggerordningen indebærer ikke udgifter for kommunen ud over de 5,2 mio., der modtages i bloktilskud. Administrativt medfører ordningen en del arbejde med rådgivning og tilsyn af medbyggere.

 

Der er indkommet 8 ansøgninger, 5 fra Maniitsoq, 2 fra Itilleq og 1 fra Sarfannguit. En ansøger har fået afslag fra banken, 3 har fået tilsagn, mens de sidste 4 mangler at vedlægge tilsagn om banklån.

Bortset fra en af ansøgerne fra Maniitsoq har alle øvrige ansøgere så lav indkomst, at det kommunale lån udgør 86 – 95% af byggeomkostningerne. Der vil derfor kunne tildeles 2 eller 3 lån inden for rammen på 5,2 mio.

 

Ansøger

Bosted

Alder

Indkomst

Låneandel

Tilsagn fra bank

Egen andel

Kom. lån

A

Itilleq

56 + 59

293.000

95%

Mangler

145.000

2.755.000

B

Itilleq

26 + 22

101.000

95%

Afslag

145.000

2.755.000

C

Maniitsoq

23 + 24

272.000

95%

Ja

262.000

2.140.000

D

Maniitsoq

22 + 27

174.000

95%

Ja

262.000

2.140.000

E

Maniitsoq

27 + 18

194.000

95%

Ja

112.000

2.140.000

F

Maniitsoq

53 + 31

574.000

48%

Mangler

1.259.000

1.091.000

G

Sarfannguit

50 + 39

350.000

86%

Mangler

392.000

2.508.000

H

Maniitsoq

40 + 31

319.000

93%

Mangler

158.000

2.092.500

 

Kommunalt lån og egen andel er beregnet ud fra anslåede byggeomkostninger. Det er generelt dyrere at bygge i bygderne. Hvis man ønsker at bygge på en grund, hvor der er byggemodningsafgift, stiger egen andel, da afgiften ikke indgår i det kommunale lån.

 

Kommunale byggesæt

Opførelse af kommunale udlejningsboliger medfører en udgift for kommunen på ca. 1,4 – 1,7 mio. pr. byggesæt, typisk dyrest i de små bygder. Det har vist sig vanskeligt at udleje boligerne i de mindre bygder, hvis de ikke kan benyttes som lærerboliger, da huslejen bliver ret høj. Derfor er der de senere år primært opført boliger i Kangerlussuaq.

 

Multifunktionshuse

Den fulde omkostning til opførelse af et multifunktionshus kan afholdes over midlerne til Boligprogrammet, så opførelse af et multifunktionshus indebærer ikke omkostninger for kommunen. Multifunktionshuse er dog ikke så relevante, da der er servicehuse i alle bygder bortset fra Kangerlussuaq, men i Kangerlussuaq er der afsat 8 mio. til et multihus.

 

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

 

Administrationens vurdering

Efter vedtagelsen af den nye Inatsisartutlov er medbyggerordningen blevet særdeles fordelagtig for folk med lav indkomst, man forærer reelt folk et nyt hus for en meget beskeden egen investering. Det har medført, at halvdelen af ansøgningerne er fra unge mennesker i tyverne, som endnu ikke har opnået ret høj indkomst. Det er nok tvivlsomt, om det politiske sigte med ordningen har været at give nye huse til helt unge mennesker.

 

Kun 3 af ansøgerne har vedlagt tilsagn om banklån, mens en har fået afslag. De sidste 4 mangler at vedlægge tilsagn fra bank, men vurderet ud fra deres indkomst er det sandsynligt, at de vil kunne opnå banklån. Der vil for de 5,2 mio. kr. fra Boligprogrammet kunne ydes kommunalt lån til 2 eller 3 medbyggere.

 

Alternativt kan kommunen vælge at opføre kommunale udlejningsboliger for midlerne fra Boligprogrammet. De 5,2 mio. kr. fra Boligprogrammet sammen med de 6 mio. kr., der er afsat til opførelse af kommunale byggesæt, giver i alt 11,2 mio. kr. For dette beløb vil der kunne opføres 5 kommunale boliger som et rækkehus byggeri. Man kan med fordel kopiere et kommunalt rækkehus, der blev opført i Kangerlussuaq for ca. 10 år siden.

 

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø enten:

 

-at udvælge 2 eller 3 ansøgere som tildeles kommunalt lån inden for rammen på 5,2 mio. kr. fra Boligprogrammet

 

eller:

 

-at beslutte at anvende de 5,2 mio. kr. fra Boligprogrammet sammen med de 6 mio. i budgettet til at opføre 5 kommunale udlejningsboliger i Kangerlussuaq.

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. marts 2019 godkendt første indstilling. Fordeles til tre familier.

Udvalget foreslår lodtrækning i næste uge.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at udvælge 2 eller 3 ansøgere som tildeles kommunalt lån inden for rammen på 5,2 mio. kr. fra Boligprogrammet. Fordeles til tre familie.

Udvalget foreslår lodtrækning i næste uge.

 

Bilag

Ingen

8. Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik

Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik

Punkt 08 Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik

Journal nr. 06.01.03

 

Baggrund

I mailhenvendelse pr. 14. februar 2019 har udvalgsformand Frederik Olsen skrevet følgende ønske om dagsorden:

”… under sidste møde havde udvalget drøftelse omkring forhold der

havde med vejene at gøre, såsom:

 

 1. Plan for veje og trafik:

  1 mio. kr. til udarbejdelse af plan for veje og trafik. Derefter kan nye veje og renovering af eksisterende veje kunne laves efter denne plan, og budgetter til enkelte projekter indeholdt i planen kunne komme som forslag til enkelte budgetår. Dette har været igennem fagudvalget før, men blev ikke til prioriteret ifm. kommunalbestyrelsens budgettering for 2019. Tiltaget kræver budget for at kunne blive udført, og fagudvalget må prioritere den i f. m. budgetlægning for 2020, såfremt man ønsker at få projektet videre.

   

 2. Renovering af vejen mellem Kaaliikassaap Aqq. og Eqqaavimmut:

  Jf. korrespondance mellem udvalgsformand og administrationen er der en række minimums arbejdsomfang, der skal gøres:

  Vejen skal nedsprænges ved bakke midt på for at give bedre oversigtsforhold, og 1 lysmast skal flyttes samt der skal opsættes nye gadelys. Dertil skal tilslutningen til Kaaliikassaap gøres bedre, hvilket tages med i sprængningsarbejdet. Sten fra nedsprængningen skal anvendes til at gøre vejen bredere, idet den i dag er for smal uden fortov, samt tilstrækkelig afvanding skal sikres. Dertil skal vej asfalteres og øvrige trafikforanstaltninger som skilte, tilslutning til sidevej Sanasup Aqq. og indkørsel til Naja-Aleqa udføres. Prisen vil sandsynligvis ligge på omkring 1,2-1,6 mio. kr.

   

 3. Sofie Dorthe Olsens fokus på snedynger ved vejkryds er økonomiske neutrale, i det snerydning allerede udføres under driftskontoen.

   

 4. Overslag til ”Ny hovedvej til Maniitsoqs nye bydel” er i 2017 beregnet til 18,4 mio. kr., som egentlig bør afholdes af Selvstyret, men det kan have lange udsigter.

   

 5. Mindre gøremål mht. skiltning af veje og lignende gøres inden for eksisterende driftsbudget. Jf. tidligere behandling om samme i emne i udvalget er det vigtigt, at enkelte specifikke tiltag har fagligt udgangspunkt.

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående og tidligere dagsordenspunkter om samme emner er tilstrækkelige til at fokus på forbedret trafiksikkerhed kan komme op på politisk prioriteringsliste til næste budgetår.

 

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til TMRU, at:

 

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. marts 2019 godkendt indstillingen.

 

Indstilling

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at Udvalget for Teknik, miljø og Råstoffer medtager ønskerne om rådgiverbidrag på 1 mio. kr. vedr. plan for veje og trafik, ønsket om opgradering af vejen mellem Kaaliikassaap Aqq. og Eqqaavimmut med budget på 1,6 mio. kr. og en ny hovedvej i Maniitsoq, når udvalget skal prioritere maksimalt 5 ønsker til budget 2020 og overslagsårene

 

 

Bilag

Ingen

9. Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. marts 2019

Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. marts 2019

Punkt 09 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. marts 2019

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

 

 

Maniitsoq:

 

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Borgerservice

Agathe Fisker

Assistent vikar

1. februar-30. september 2019

Angerlarsimaffik Neriusaaq

Marie Petersen

Sundhedsassistent

1. februar 2019

Fritidsklubben

Hansine Kleist Dahl

Medhjælper

1. marts 2019

Atuarfik Kilaaseeraq

Margrethe Larsen

Forskolelærer

1. marts 2019

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Atuarfik Kilaaseeraq

Jonna Jakobsen Olsen

Forskolelærer

31. januar 2019

Atuarfik Kilaaseeraq

Bolethe Rasmussen

Lærer

28. februar 2019

 

 1. På orlov

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Periode

Atuarfik Kilaaseeraq

Arnannguaq R. Olsen

Lærer

1. februar-30. juni 2019

Området for Økonomi

Dina Olsen

Tjenestemand

1. april 2013-

 

 

 

Sisimiut:

 

 1. Ansættelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Nalunnguarfiup Atuarfia

Karla Reimer Olsen

Køkkenleder

1. marts 2019

Minngortuunnguup Atuarfia

Arnatsiaq Mortensen

Lærer

26. februar 2019

Qinnguata Atuarfia

Patricia Guldhammer Sabra

Timelærer

1. februar 2019

Int. Daginstution Kanaartaq

Grethe Andersen

Socialhjælper

1. marts 2019

Stabsfunktion

Paninnguaq Fleischer-Lyberth

UNESCO site manager

1. februar 2019

Majoriaq

Jenna Padilla

Vejleder

1. februar 2019

Majoriaq

Johanne Egede Evaldsen

Projektleder

1. marts 2019

 

 

 

 

 

 

 1. Fratrædelser

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Fratrådt pr.

Området for Uddannelse

Poul Olsen

Afdelingsleder

31. marts 2019

Børnehave Sisi

Erninnguaq Frederiksen

Pædagog

28. februar 2019

Børnehave Sisi

Nukardlek Ludvigsen

Socialhjælper

28. februar 2019

Vuggestue Nuka

Nanna Andersen

Pædagog

31. marts 2019

Int. Daginstitution Nuniaffik

Paornanguak Kleist

Medhjælper

31. marts 2019

Nalunnguarfiup Atuarfia

Karla Reimer Olsen

Køkkenleder

6. marts 2019

Qinnguata Atuarfia

Patricia Guldhammer Sabra

Timelærer

25. februar 2019

Majoriaq

Esaias Petersen

Faglærer

31. marts 2019

Plejehjemmet QUPANUK

Inger Lukassen

Sundhedsassistent

31. marts 2019

Forbrændingsanlæg

Otto Kielsen

Leder

31. marts 2019

 

 

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra

til

Navn

Stilling

Periode

Nalunnguarfiup Attuarfia

Qinnguata Atuarfia

Andreas Jensen

Lærer

1. marts 2019

Minngortuunnguup Atuarfia

Minngortuunnguup Atuarfia

Nivi H. Efraimsen

Fra skoleinspektør til lærer

1. april 2019

Skolen i Sarfannguit

Minngortuunnguup Atuarfia

Anna Lise Kreutzmann

Fra skoleleder til lærer

1. februar 2019

 

5. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads

Navn

Stilling

Ansat pr.

Område for Teknik og Miljø

Hans Peter Dahl

Vejformand i Sarfannguit

1. marts 2019

Qeqqani MISI

Lene Damborg Andersen

Konsulent for specialundervisning

1. marts 2019

 

 

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

 

 

 

Bilag

10. Orientering vedrørende sagsbehandling af alderspensionister og førtidspensionister, Maniitsoq

Orientering vedrørende sagsbehandling af alderspensionister og førtidspensionister, Maniitsoq

Punkt 10 Orientering vedrørende sagsbehandling af alderspensionister og førtidspensionister, Maniitsoq

 1. 02.01

Baggrund

Sagsbehandleren for alderspensionister og førtidspensionister er placeret under souschef under Området for Familie i Maniitsoq, der arbejdes på at placere sagsbehandleren for alderspensionister og sagsbehandler for førtidspensionister under afdelingslederen for handicapafdelingen, formålet er at den nye sagsbehandlingsorganisationen ibrugtages pr. 1. marts 2019.

 

Faktiske forhold

Ændringsgrundlaget:

I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspensionmed relevante Selvstyrets bekendtgørelse, og Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med relevante lovændringer og relevante Selvstyrets bekendtgørelser, fordeler sagsbehandlerne klienter efter cpr.nr. 01-15 og 16-31, uanset om det er alderspensionister eller førtidspensionister.

 

Målsætningen er

To sagsbehandlere fra Området for Familie skal nu betegnes som sagsbehandler for alderspensionister og sagsbehandler for førtidspensionister, hvor sagsbehandlingen skal foregår i henhold til lovgivningen. Sagsbehandler for alderspensionister og sagsbehandler for førtidspensionister skal nu referere til afdelingslederen under handicapafdelingen.

Ved at ændre dette vil det lette henvisning af borgerne, hvor sagsbehandlerne nu vil være fordelt med udgangspunkt i lovgivninger, som de arbejder i henhold til.

 

Vedr. personalet

Fuldt kendskab til klienterne og opfølgning.

Udnytte personalets kompetencer.

 

Sagsbehandler for alderspension har følgende ansvarsområder

 

Sagsbehandler for førtidspension har følgende ansvarsområder

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sagsbehandler for alderspensionister er ansat som fuldmægtig, og skal ikke ændres.

Sagsbehandler for førtidspension er ansat som assistent, undersøges om der er mulighed for ændring til sagsbehandler og efteruddannelse som rådgivningsassistent.

 

Bæredygtige konsekvenser

Sagsbehandlerne skal nu arbejde i henhold til lovgivningen, som specifikt vedrører deres klienter, på lang sigt skal sagsbehandler for alderspensionister samarbejde om indstilling af alderspensionister med demens og handicap til handicapforordningen.

Sagsbehandler for førtidspensionister samarbejder med Majoriaq i forbindelse med revalideringsforløb, og skal i henhold til lovgivningen følge og vurdere klienternes arbejdsevne, inden der er gået fem år.

 

Administrationens vurdering

Området for Familie Maniitsoq vurderer, at ændringen af sagsbehandlernes organisering vil resultere i, at klienterne serviceres bedre i henhold til den gældende lovgivning, og på lang sigt vil placeringen af sagsbehandlere under afdelingsleder for handicapafdelingen medføre optimalt servicering af borgerne.

 

 

 

Administrationens indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Familie og Sociale forhold

 

 1. at orienteringen tages til efterretning og

 2. at det videresendes til økonomiudvalget som orienteringssag.

   

  Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

  Udvalget har under sit møde den 13. marts godkendt indstillingen.

   

  Indstilling

  Udvalg for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

   

  -at orienteringen tages til efterretning

   

Bilag

 1. Beskrivelse af sagsbehandlingsændring af pensionister.

  1. Fordelsbilag.

 2. Beskrivelse af sagsbehandlingsændring af førtidspensionister.

  1. Fordelsbilag.pkt 10 bilag 1 - utoqqalinersiutilinnik sullissinermi aaqqissuusseqqinneqfaa8b69a-986f-45d8-9486-f2226dd62bde.pdf
pkt 10 bilag 1a - pitsaaqutit utoqqalinersialinnik sullissisoqeb9fe5cc-f53c-4403-9c85-f9e2711a4969.pdf
pkt 10 bilag 2 - siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnaatitaasunut sullissinermi aaqqissuusseqqinneqf75eb27a-91f3-4489-af98-b64c4bb53cf4.pdf
pkt 10 bilag 2a - pitsaaqutit siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnatitaasunik sullissisoqe62221bd-1514-4e68-bc14-9d062e8e2fde.pdf

Bilag

pkt 10 bilag 1 - Utoqqalinersiutilinnik sullissinermi aaqqissuusseqqinneq.pdf
pkt 10 bilag 1a - Pitsaaqutit utoqqalinersialinnik sullissisoq.pdf
pkt 10 bilag 2 - Siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnaatitaasunut sullissinermi aaqqissuusseqqinneq.pdf
pkt 10 bilag 2a - Pitsaaqutit siusinaartumik pensionisianik pisartagaqarsinnatitaasunik sullissisoq.pdf


11. Undersøgelse af trivsel og grunde til opsigelse af lærerjobbet på de 3 by skoler i Qeqqata Kommunia

Undersøgelse af trivsel og grunde til opsigelse af lærerjobbet på de 3 by skoler i Qeqqata Kommunia

­Punkt 11 Undersøgelse af trivsel og grunde til opsigelse af lærerjobbet på de 3 by skoler i Qeqqata Kommunia

 

Journal nr. 03.03.02.04

 

Baggrund

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur besluttede på sit møde 01/2018, den 29. januar 2018, at der skulle foretages en undersøgelse til årsager for lærermanglen på Atuarfik Kilaaseeraq.

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur besluttede på sit møde 30. april 2018, at der skulle igangsættes en internetbaseret undersøgelse blandt eksisterende lærere på de 3 byskoler i Sisimiut og Maniitsoq, samt blandt lærere der er stoppet inden for de seneste 5 år.

 

Regelgrundlag

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid er ansvarlig for folkeskolen i Qeqqata Kommunia.

Økonomiudvalget er ansvarlig for personaleforhold i Qeqqata Kommunia.

 

Faktiske forhold

Undersøgelsen er inddelt i 2 dele. Den ene del omhandler de lærere, der er ansat på de 3 byskoler i Qeqqata Kommunia lige nu. Den anden del omhandler de lærere, der er stoppet på de 3 byskoler inden for de sidste 5 år.

Undersøgelsen er foregået via 2 forskellige online spørgeskemaer. Spørgeskemaerne er udformet, så der er spørgsmål der omhandler ansættelsesforhold, hvad lærerne ligger vægt på når de bliver ansat, grunde til de stopper samt hvad der kan gøres for at tiltrække og fastholde lærere.

 

De 2 internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blev gennemført i august-oktober.

I spørgeskemaundersøgelsen blandt de nuværende lærere er der kommet 77 ud af ca. 143 mulige besvarelser. Dette giver en svarprocent på over 50%, hvilket regnes for at være repræsentativt. Svarene er næsten ligeligt fordelt blandt de 3 skoler.

 

I undersøgelsen blandt lærere, der er stoppet inden for de sidste 5 år, var det svært at få kontakt til de tidligere lærere og nogle kunne slet ikke kontaktes. Dette har været medvirkende til, at vi kun har modtaget 19 besvarelser ud af ca. 90 mulige. Ud af de 19 besvarelser fra tidligere lærere, var der 4, der var ansat på Atuarfik Kilaaseeraq, mens 9 var ansat på Minngortuunnguup Atuarfia og 6 var ansat på Nalunnguarfiup Atuarfia.

Resultatet giver dog et billede af grundene til, hvorfor lærerne er stoppet, samt hvad der kan gøres for at tiltrække og fastholde lærere.

 

Bæredygtige konsekvenser

Hvis der kan findes baggrunde for hvorfor lærere stopper og hvad der skal gøres for at tiltrække dem kan man sikre flere uddannede lærere på skoler der mangler lærere. Men det kan også være med til at påpege, hvad der kan gøres for at forbedre trivslen for de nuværende lærere og kan være med til at fastholde dem.

 

Konklusionen på undersøgelsen er:

Del 1: Undersøgelsen viser, at i forhold til tiltrækning er der en tendens til at en stor del af lærerne søger tilbage til den by de kommer fra eller hvor de har familie. Derfor kan der være en styrke i at tiltrække lærere der kommer fra kommunen.

Det kan også konkluderes, at et af de områder der vejer tungt er boligforhold og kommunen skal se på hvordan man kan tilbyde bedre boligforhold for lærerne, da gode boligforhold er med til at sikre at folk bliver i stillingen, men også at de har lyst til at flytte til byen i første omgang.

 

Kommunen skal overveje at forbedre ansættelsesforholdene på skoler, hvor der mangler uddannede lærere. Her kan åremålsansættelse, samt ordninger med særlige tillæg eller goder være løsningen i forhold til at tiltrække lærere.

 

For at lærerne trives og ønsker at blive i deres job er det vigtigt, at de får den nødvendige støtte og faglige sparring fra deres ledere, så de kan udvikle sig fagligt. Dette kan ske gennem styrkelse af teamsamarbejdet, men også ved at ledelsen både trinlederne og den overordnede ledelse åbner mere op for at følge med i, men også deltage i undervisningen, så lærerne kan udvikle deres pædagogiske praksis.

 

De enkelte skole/skoleledelse kan tænke på, hvordan de styrker kommunikationen med lærerne, og skaber mulighed for mere dialog, da dette måske kan mindske følelsen af dårligt samarbejde med ledelsen, som en del påpeger som grunden til at det kan være svært at fastholde lærere.

 

Undersøgelsen peger også på, at man kan styrke forholdene for lærerne er ved at satse mere på personalepleje som fri frugt, gratis motion, osv. Desuden kan man overveje at lave flere sociale arrangementer blandt lærerne, da det skaber bedre sammenhold og fællesskab og kan styrke trivslen blandt lærerne.

 

Del 2: De adspurgte lærere, som er stoppet fortæller, at når lærere skal tiltrækkes handler det om at sørge for gode vilkår for lærerne i form af gode ansættelsesforhold som god løn, gode personaleboliger, at skolens forhold og omgivelser er gode.

Undersøgelsens del 2 viser endvidere, at når lærerne skal fastholdes er det vigtig at ledelsen sørger for at de trives og dette kan ske gennem god kommunikation til lærerne og via inddragelse, men også ved at de stiller krav til lærerne og engagerer sig i deres undervisning. Desuden kan lærernes trivsel styrkes ved at de får lov til at bruge deres kompetencer og samarbejde med deres leder og kollegaer omkring undervisningen, så de føler et fælles ansvar og fællesskab. Det er også vigtigt at lærerne har gode udviklingsmuligheder, da det styrker fagligheden og trivslen.

 

Det er tydeligt, at kommunikation og samarbejde med ledelsen fylder meget for lærerne og at samarbejde med ledelsen og indflydelse er med til at styrke motivationen og trivslen hos lærerne. Og da det er en vigtig faktor for lærerne, er det også en direkte årsag til, at lærere stopper i deres job, når lærerne ikke føler at deres ledelse støtter dem eller inddrager dem. Derfor er ledelse et tema, der ikke kan undgås, når der tales om hvorfor vi har svært ved at fastholde lærere

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gennemførelse af de foreslåede tiltag kan gennemføres via de afsatte midler til folkeskolerne (konto 51), renovering af skolerne (konto 75), opførelse af personaleboliger (konto 72).

Samt ved at lederne bliver bedre til at lede deres ledere i det de gennemgår den igangsatte ledelsesudvikling. Desuden er der mulighed for at der kan ske omprioritering inden for konto 51(midler til folkeskolerne).

Der er dermed ikke behov for flere midler, men i stedet skal der ske en mere optimal udnyttelse af de afsatte midler.

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de 2 undersøgelser har belyst, hvilke grunde der er til, hvorfor lærerne stopper i Qeqqata Kommunia, men også hvad der kan gøres for at styrke trivslen blandt de ansatte lærere og fastholde dem i deres nuværende stilling.

Dårlige skolebygninger og omgivelser er en direkte grund til at lærere stopper og derfor skal der sikres gode skolebygninger, hvis man ønsker at fastholde lærere.

Der bør tilbydes særlige ordninger for at tiltrække lærere. Her kan overvejes åremålsansættelse, ferie-frirejser og bonusordninger.

 

Der skal sikres gode personaleboliger til lærere, da en dårlig bolig kan få lærere til at flytte.

Samarbejdet med ledelsen er en vigtig faktor for trivslen hos lærerne og en vigtig grund til, hvorfor lærerne stopper, hvis det ikke fungerer. Ledelsen på de enkelte skoler kan derfor se på, hvordan de forbedrer forholdet til lærerne gennem tydelig kommunikation, åben dialog men også ved at give dem den faglige og ledelsesmæssige opbakning de har brug for. Og ved at inddrage dem mere i større forandringer.

Den enkelte skole kan arbejde med at styrke fællesskabet mellem medarbejderne på skolen gennem flere sociale sammenkomster. Men de kan også overveje at lærerne får flere personalegoder, da dette er med til at de føler sig værdsat.

 

Den kommunale ledelse skal se på, hvordan de kan støtte skolelederne bedre, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Skolelederne på de enkelte skoler skal sikre, at lærerne har mulighed for at udvikle sig fagligt. Dette kan ske ved, at lederne tilbyder faglig sparring, stiller krav til og involverer sig mere i undervisningen og sikre at lærerne udvikler deres pædagogiske praksis. Faglig udvikling er en vigtig faktor for, at lærerne trives i deres arbejde, men også for at sikre at de fastholdes i deres arbejde.

Kommunen har allerede igangsat forskellige tiltag for at imødekomme disse udfordringer. Disse tiltag er blandt andet:

 1. Resultater af undersøgelsepkt 11 bilag 1 - resultater lærermangelundersøgelsec9807cb0-4744-4f54-bdcb-e0c5cb84ea4b.pdf

Bilag

pkt 11 bilag 1 - Resultater lærermangelundersøgelse.pdf


12. Fordeling af udendørs sportsfaciliteter for børn og unge

Fordeling af udendørs sportsfaciliteter for børn og unge

Punkt 12 Fordeling af udendørs sportsfaciliteter for børn og unge

 

Journalnr. 55.02.00

 

Baggrund

Qeqqata Kommunia har i 2016 besluttet at etablere udendørs sportsfaciliteter for børn og unge, hvorved der bliver afsat 1 mio. kr. til formålet hvert år.

I 2018 blev det besluttet at bevillingerne skulle forhøjes til 2 mio. kr., formålet var, at udendørsfaciliteterne skulle kunne benyttes til sport eller fritidsaktiviteter for borgere, børn og unge.

I forbindelse med dette, blev bygderne prioriteret i 2016, hvor der blev etableret udendørsfitness samt legepladser.

 

Regelgrundlag

Bestemmelser i Qeqqata Kommunia.

 

Faktiske forhold

Man plejer forhøre bygdebestyrelsen samt bygdekontoret, for at finde ud af hvad man mangler, hvor man på baggrund af besvarelserne anskaffes udendørsfaciliteter.

 

Oversigt over fordeling af midler i 2018 samt beliggenheder ser således ud:

 

By

Aktivitet

Udgifter

Sisimiut

Etablering af sportsudstyr ved Spejdersøen, der kan benyttes af alle

1.000.000,-

Maniitsoq

Etablering af legepladser

100.000 .-

Napasoq

Udendørsfitness

150.000 .-

Itilleq

Klatretårn

100.000 .-

Sarfannguit

Klatretårn, påfyldning af sand på fodboldbanen

300.000,-

Kangerlussuaq

Nye udendørs legeborde og nye 7 mandsmål på fodboldbanen.

100.000 .-

Kangaamiut

Nye udendørs legeborde

100.000 .-

Atammik

Udendørsmål til håndbold

20.000,-

I 2017

Indkøb der endnu ikke er blevet bogført

90.000,-

Reserver

Midler til rådighed

40.000,-

 

Efter der blev afgivet midler i 2016, kom der flere fysiske fritids- og udendørsmuligheder, således har borgerne flere udendørsfaciliteter at vælge imellem.

 

Bæredygtig konsekvenser

Det er bæredygtigt at etablere udendørsfaciliteter samt løbende udvikling af selvsamme.

Det er bæredygtigt, at der er mulighed for borgerne i Qeqqata Kommunia, for at kunne føre sundere livsstil.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvens, idet man har allerede afsætte 2 mio. kr. årligt.

 

Fordeling af midlerne ser således ud i 2019 på baggrund af ønsker:

 

 

By

Konto

Hvad der skal købes

Pris

Sisimiut

75-06-10-50-61

Pumptrack cykelbane

225.000,-

75-06-10-50-61

Rampe udstyr til cykelbanen

135.000,-

Kangerlussuaq

75-06-30-50-61

Kunstgræsbane på eksisterende bane

600.000,-

Sarfannguit

75-06-40-50-61

Platform terrasse som skal stå ved fodboldbanen

100.000 .-

Itilleq

75-06-50-50-61

Babygynge til børn

18.000,-

75-06-50-50-61

Karrusel med stænger legeplads til børn

43.000,-

75-06-50-50-61

Robiniagynge til børn

24.000,-

Maniitsoq

75-06-20-50-61

Pumptrack cykelbane

225.000,-

75-06-20-50-61

Legepladser

250.000,-

Kangaamiut

75-06-60-50-61

Tilskuerplads og depot ved fodboldbanen

180.000 .-

75-06-60-50-61

Stjernekikkert

10.000,-

Atammik

75-06-80-50-61

Legepladser

150.000 .-

75-06-80-50-61

10 borde med bænke

20.000,-

Napasoq

75-06-70-50-61

10 borde med bænke

20.000,-

Samlet udgifter

2.000.000,-

 

Der er lavet konti til hver ting i indkøbslisten.

Og der skal oprettes konti.

 

Forsendelsesprisen samt etablering er inkl. i prisen.

Der er afgivet midler lidt over selve indkøbsprisen samt etableringsprisen, for at undgå man ikke overstiger budgettet hvis opgaven skulle være dyrere.

 

Hvis der bliver mindreforbrug kan der foreslås omplaceringer før udgangen af året.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag og ønsker om etableringer i 2019 er passende for nævnte beliggenheder.

 

Når godkendelsen foreligger, vil indkøb af udstyre foretages snarest, med henblik på installering til sommer.

 

Administrationens indstilling

At Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid godkender ovenstående ønsker for 2019.

 

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. marts 2019 godkendt indstillingen.

 

4 for.

 

Frederik Olsen stemmer blank, med faldne bemærkning: Opfordrer til at sende en høring til sportsforeningerne og andre forvaltninger for børn, inden der indsendes en endelig indstilling.

 

Ruth Heilmann: Administrationen skal undersøge mulighed for etablering af en skøjtebane på Tasersuaq.

 

Indstilling

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

 

-at godkende ovenstående ønsker for 2019

 

 

Bilag

Ingen

13. Eventuelt

Eventuelt

Punkt 13 Eventuelt