airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Qeqqata Kommunia genannoncerer hermed ledige byggefelter til erhvervsformål i delområde 800-B8.4 langs Qinngunnguanut ved Ulkebugten i Sisimiut 

Byggefelterne annonceres på ny, da den tidligere annoncering beklageligvis indeholdte fejl i de beregnede byggemodningsandele. Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 24 Erhvervsområde ved Ulkebugten, Sisimiut.

Der annonceres 3 ledige byggefelter inkl. 3 bonusarealer med mulighed for opfyld langs den sydlige bred af Ulkebugten. Det er udlagt til erhvervsformål i detailområde 800-B8.4. Felterne kan bruges til erhverv og oplag ved Qinnguannquanut.

Der kan etableres byggeri i op til 3 etager op mod fjeldet, ellers kan der bygges i 2 etager. Det samlede bebyggede areal må maksimalt udgøre 50 % af det erhvervede grundareal. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i vejbyggelinjen eller parallelt hermed.

Oplag skal enten foregå i lukkede containere eller ske velordnet og ryddeligt, så der ikke fremstår gener for omgivelserne. Beskadiget ubenyttet terræn skal reetableres efter byggemodning og byggeri, og ubenyttede områder skal renses for sprængstykker.

Byggefelterne er opdelt med numre fra 3-5. Dertil er der bonusarealer opdelt fra A-C, disse vil blive tildelt i rækkefølge startende fra A, uafhængigt af hvilket byggefelt fra 3-5 man har fået tildelt.

Byggemodningsandelen er fastsat til kr. 57,91,- pr. kvm.

Byggemodningsandelen udgør for byggefelt 3-5:                             Bonusarealer A-E:                            

Areal

m2

Byggemodningsandel

Pris pr m2

 

Bonusareal

m2

3

2186

126.591,26 kr.

57,91 kr.

A

1790

4

1881

108.928,71 kr.

57,91 kr.

B

1770

5

1843

106.728,13 kr.

57,91 kr.

C

1620

 

 

 

 

Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 1, hvor Kommuneplantillæg nr. 24 er gældende for detailområde 800-B8.4. De øvrige byggefelter i delområde 800-B8 udbydes ikke i denne annoncering.

Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på www.qeqqata.gl og https://pilersaarut.qeqqata.gl/

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

  • Tidsplan for, hvornår det eventuelt påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
  • Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Guutaap Aqq. 5, 3911 Sisimiut eller via telefon 867460. Ansøgningsskema kan udfyldes via http://ver1.nunagis.gl/, vær dog opmærksom på at ansøgningen skal indgives med underskrift.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, eller via mail på sis.otm@qeqqata.gl Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter.

Ansøgninger indkommet senest mandag den 18. marts 2022 kl. 14 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Såfremt der efter ansøgningsfristens udløb fortsat er ledige arealer, kan der søges om arealtildeling ved henvendelse til Qeqqata Kommunia.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til den digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ samt Kommuneplantillæg nr. 24 Erhvervsområde ved Ulkebugten Sisimiut.

Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl