airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Qeqqata Kommunia annoncerer hermed 3 ledigebyggefelter I delområde 800-A20.2 i Sisimiut. 

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 39, en boligområde mellem Emiliap Aqquserna og Sethip Aqquserna.

3 ledige byggefelter 1.30, 1.31. 1.33 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse bestående af fritliggende enfamiliehuse i højest 1 etage med udnyttet tagetage, med maksimal bygningshøjde på 8 m.

På byggefelterne er det maksimalt tilladte bebyggede areal for hvert byggefelt 225 m²

Der opkræves en á conto for hvert byggefelt en byggemodningsandel på kr. 232.257,00


Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2 ”Kommuneplantillæg kort” i kommuneplantillæg 39. De øvrige byggefelter i delområde A30 udbydes ikke i denne annoncering.

Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale kan hentes via kommunens hjemmeside www.qaqqata.gl, ansøgningsskema kan udfyldes via www.nunagis.gl eller ved henvendelse hos Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

De annoncerede byggefelter forventes frigivet 14. maj 2021.


Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

· Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.

· Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.


Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest torsdag den 29. april 2021 kl. 15 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildeling, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til Kommuneplantillæg nr. 27 Rammer for lokalplanlægning og Retningslinjer for arealadministration samt kommuneplantillæg 39 Boligområde mellem Emiliap Aqquserna og Setheip Aqquserna i Sisimiut.

Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl