airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter

Qeqqata Kommunia annoncerer hermed ledige byggefelter til erhvervsformål i delområde 800-B8.4 langs Qinngunnguanut ved Ulkebugten i Sisimiut 

Byggefelterne er omfattet bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 24 Erhvervsområde ved Ulkebugten, Sisimiut.

Der annonceres 3 ledige byggefelter inkl. 3 bonusarealer med mulighed for opfyld langs den sydlige bred af Ulkebugten. Det er udlagt til erhvervsformål i detailområde 800-B8.4. Felterne kan bruges til erhverv og oplag ved Qinnguannquanut.
Der kan etableres byggeri i op til 3 etager op mod fjeldet, ellers kan der bygges i 2 etager. Det samlede bebyggede areal må maksimalt udgøre 50 % af det erhvervede grundareal. Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade i vejbyggelinjen eller parallelt hermed.
Oplag skal enten foregå i lukkede containere eller ske velordnet og ryddeligt, så der ikke fremstår gener for omgivelserne. Beskadiget ubenyttet terræn skal reetableres efter byggemodning og byggeri, og ubenyttede områder skal renses for sprængstykker.

Byggefelterne er opdelt med numre fra 3-5. Dertil er der bonusarealer opdelt fra A-C, disse vil blive tildelt i rækkefølge startende fra A, uafhængigt af hvilket byggefelt fra 3-5 man har fået tildelt.
Byggemodningsandelen er fastsat til kr. 134,58,- pr. kvm.

Byggemodningsandelen udgør for byggefelt 3-5:                               Bonusarealer A-E:                                  

Areal

m2

Byggemodningsandel

Pris pr m2

 

Bonusareal

m2

3

2186

294.191,88

134,58

A

1790

4

1881

253.144,98

134,58

B

1770

5

1843

248.030,94

134,58

C

1620


 

 

 


Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 1, hvor Kommuneplantillæg nr. 24 er gældende for detailområde 800-B8.4. De øvrige byggefelter i delområde 800-B8 udbydes ikke i denne annoncering.

Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.
Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på www.qeqqata.gl og https://pilersaarut.qeqqata.gl/

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:
• Tidsplan for, hvornår det eventuelt påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
• Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Guutaap Aqq. 5, 3911 Sisimiut eller via telefon 867460. Ansøgningsskema kan udfyldes via http://ver1.nunagis.gl/, vær dog opmærksom på at ansøgningen skal indgives med underskrift.
Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, eller via mail på sis.otm@qeqqata.gl Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter.

Ansøgninger indkommet senest mandag den 1. november 2021 kl. 14 anses for indkommet rettidigt.
Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Såfremt der efter ansøgningsfristens udløb fortsat er ledige arealer, kan der søges om arealtildeling ved henvendelse til Qeqqata Kommunia.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til den digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ samt Kommuneplantillæg nr. 24 Erhvervsområde ved Ulkebugten Sisimiut.

 

Qeqqata Kommunia annoncerer hermed 3 ledigebyggefelter I delområde 800-A20.2 i Sisimiut. 

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 39, en boligområde mellem Emiliap Aqquserna og Sethip Aqquserna.

3 ledige byggefelter 1.30, 1.31. 1.33 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse bestående af fritliggende enfamiliehuse i højest 1 etage med udnyttet tagetage, med maksimal bygningshøjde på 8 m.

På byggefelterne er det maksimalt tilladte bebyggede areal for hvert byggefelt 225 m²

Der opkræves en á conto for hvert byggefelt en byggemodningsandel på kr. 232.257,00


Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2 ”Kommuneplantillæg kort” i kommuneplantillæg 39. De øvrige byggefelter i delområde A30 udbydes ikke i denne annoncering.

Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale kan hentes via kommunens hjemmeside www.qaqqata.gl, ansøgningsskema kan udfyldes via www.nunagis.gl eller ved henvendelse hos Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

De annoncerede byggefelter forventes frigivet 14. maj 2021.


Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

· Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.

· Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.


Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest torsdag den 29. april 2021 kl. 15 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildeling, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til Kommuneplantillæg nr. 27 Rammer for lokalplanlægning og Retningslinjer for arealadministration samt kommuneplantillæg 39 Boligområde mellem Emiliap Aqquserna og Setheip Aqquserna i Sisimiut.

Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl