airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Udvidelse af kirkegård i Maniitsoq 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed Udvidelse af kirkegård i Maniitsoq. Udvidelsen udgør ca. 2800 m2 stor kirkegård beliggende sydøst for den eksisterende kirkegård. På gravområdet etableres også ca. en 45 m lang hovedsti. Derudover etableres P-pladsområde med plads til 7 biler.

Opgaven omfatter afgravnings- og jordarbejder, terrænbefæstelse, etablering af hegn samt indgangsporte inkl. fundamenter, levering og opstilling af betonfliser ved porte, flagstang inkl. fundament samt affaldsbeholdere.

Alle arbejder udbydes i hovedentreprise og omfatter følgende fag:
• Afgravnings- og jordarbejder
• Terrænbefæstelsesarbejder
• Betonarbejder

Arbejdet planlægges opstartet ultimo juli 2021 og forventes afsluttet 1. december 2021.

Tildelingskriterium er laveste pris.

Kriteriet for tildeling forudsætter, at der i tilbuddet vedlægges Tro- og loveerklæring, hvoraf det skal fremgå, at bydende maksimalt har forfaldende gæld til det offentlige på kr. 100.000,-.

Det digitale udbudsmateriale bestilles hos Rambøll Grønland ved fremsendelse af mail til: ramboll@ramboll.gl

Tid og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelse (US).

Bygherre forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkommende tilbud.

Med venlig hilsen
Rambøll Grønland
ramboll@ramboll.gl
Box 850
3900 Nuuk
Tlf.: 32 40 88

 

Qeqqata Kommunia udbyder rengøring af Minngortuunnguup Atuarfia, Skolepasning, samt Specialundervisningslokal Qilalugaq 

Qeqqata kommunia udliciterer samlet rengøring af Minngortuunnguup Atuarfia B-796, Special-undervisningslokaler ved Qilalugaq B-903, samt bygning til Skolepasning B-109.

Der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet og personaleledelse.

Der holdes gennemgang af bygninger, rengøringsartikler og udstyr, samt tvivlsspørgsmål tirsdag den 22. juni kl. 10:00.

Yderligere specifikationer og detaljeret opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse:

Minngortuunnguup Atuarfia

Guutaap Aqq. 1

3911 Sisimiut

Telefon: +299 864188

E-mail: minngoq@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt udbudsmateriale pr. e-mail. Den elektroniske udgave kan også hentes selv på hjemmesiden: www.qeqqata.gl/Borger/Licitationer&salg/Licitationer

Tilbud afleveres i lukket kuvert til kontoret i Minngortuunnguup Atuarfia, senest mandag den 28. juni 2021 kl. 12.00.

Udbudsmaterialer:

Udbudsmaterialer

Bilag:

Bilag 2 - B-796 plantegninger 2 Plan 0

Bilag 2 - B-796 plantegninger 2 Plan 1

Bilag 2 - B-796 plantegninger 2 Plan 2

Bilag 2 - B-796 plantegninger 2 Plan 3

Bilag 3 - B-903 Plantegninger Qilalugaq

Bilag 4 - B-109 Plantegning Skolepasning

 

 

Ny vej til kirkegård i Kangaamiut 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Ny vej til kirkegård i Kangaamiut.

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

  • Entreprise nr. 1:                     Jordarbejder

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Alle arbejder forventes afleveret 30.09.2022.

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 25.05.2021 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 109, 3912 Maniitsoq, tlf. 81 31 32, e-mail: mik@masanti.gl. Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

Spørgsmål modtaget senere end den 22.06.2021 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitationen holdes 25.06.2021 kl. 10:00 hos Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq.

 

På vegne af Qeqqata Kommunia

Masanti A/S
Niels Lynge-p Aqq. 14 • Postboks 109 • 3912 Maniitsoq

E-mail: mik@masanti.gl

Tlf.: 81 31 32