airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Driftstilskud

Generelt 

Naalakkersuisut yder som generel produktionsstøtte et årligt driftstilskud til landsdækkende, trykte medier, der har til formål at fremme formidling af samfundsmæssige oplysninger, den demokratiske debat og alsidighed i mediebilledet.

Driftstilskuddet er rettet mod etablerede trykte, som for eksempel aviser og magasiner, dvs. medier der udkommer i papirformat.

 

Betingelser 

Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at:

 1. mediet har hjemsted i Grønland,
 2. mediet i hele støtteperioden har en ansvarshavende redaktør,
 3. mediet har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør har et samlet timetal, der udgør mindst 3 årsværk, medmindre ansøgeren har opstartet sin virksomhed i ansøgningsåret eller inden ansøgningsåret
  (3 årsværk skal forstås i den sammenhæng, at årsværksopgørelsen skal omfatte lønnede ansatte i foregående år omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Årsværksopgørelsen foretages for året som helhed og ikke som antallet af ansatte på et bestemt tidspunkt af året.
  Årsværk: Der forstås en arbejdsmængde svarende til den fastsatte/aftale normale arbejdstid for en helårsbeskæftiget person. Et kalenderår svarer til 2080 timer. Deltidsansatte indgår med den andel af et årsværk, som deres beskæftigelse udgør af den faste/aftale normale arbejdstid for en heltidsbeskæftiget),
 4. udgivelserne indeholder selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, som primært omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer, hvor mindst halvdelen af indholdet består af redaktionelt stof, hvori ikke medregnes reklamer, i form af artikler inden for et bredt emneområde og med fokus på behandling af aktuelt nyhedsstof,
 5. udgivelserne henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene mod bestemte erhvervs- eller faggrupper, medlemmer af arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i forskellige institutioner, og
 6. udgivelserne som minimum foreligger på grønlandsk.

Ansøger skal yderligere opfylde betingelserne:
 • Mediet skal udkomme i trykt form
 • Mediet udkomme mindst 1 gang månedligt
 • Mediet udkommer i hele landet

 

Ansøgning 

Vil du søge om driftstilskud, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan finde linket ovenfor.

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke på telefon (+299) 34 57 41 eller e-mail: ikin@nanoq.gl

 

Procedurer 

 1. Sekretariatet modtager ansøgning om projekttilskud
 2. Sekretariatet gennemgår om ansøgningen indeholder den rette dokumentation
 3. Sekretariatet gennemgår om ansøgningen lever op til de juridiske krav
 4. Sekretariatet indstiller til endelig behandling og afgørelse
 5. Ansøgningen afgøres af Naalakkersuisut

 

Regnskabspligt 

Har du fået bevilget et tilskud, har du pligt til at aflevere et regnskab, som registrerer om du har brugt tilskuddet til formålet. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

 • du får overskud eller
 • du ikke anvender pengene til formålet

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registreret revisor.

 

Frister 

Ansøgningen om driftstilskud skal være modtaget i perioden 14. november til og med 1. december i det kalenderår, som ansøgningen omhandler (støtteåret).

 

Klage 

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl