airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring af borgere i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia er i gang med at forberede og udarbejde en ny ørredvedtægt.
Under § 9, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred står følgende:
Kommunale vedtægter
21. maj 2014

Qeqqata Kommunia er i gang med at forberede og udarbejde en ny ørredvedtægt. 
Under § 9, stk. 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred står følgende:
Kommunale vedtægter
§ 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 5. år en liste over potentielt gode ørredelve, som skønnes mest truet af for stort fiskeri. Listen fremsendes til Direktoratet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved en kommunal vedtægt hvert 5. år med virkning for en femårig periode fredning af et eller flere områder med bestande af fjeldørreder. Kommunale vedtægter stadfæstes af Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 3. De i stk. 2 nævnte områder skal have naturlig sammenhæng, vurderet på baggrund af de farvandsområder, hvori bestande af fjeldørreder fra de fredede elve formodes at opholde sig i den periode, de er i havet. Ved afgrænsningen skal der lægges vægt på at opnå størst mulig effekt af fredningen, jfr. stk. 1, samtidig med størst mulig overskuelighed for kontrollen, som kan udføres af jagtbetjente eller andre dertil af Landsstyret udpegede personer samt af politiet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelsen af fredningen af områder vælge at udpege samme områder, som blev fredet ved kommunal vedtægt i forlængelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 18. juni 1997 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.
Stk. 5. Kommunalvedtægter kan indeholde adgang til fiskeri med håndliner og fiskestang i det fredede område, for derved at bibeholde fjeldørredområdernes traditionelle, rekreative værdi.
Qeqqata Kommunia udsender hermed en høring om, hvilket område eller områder med bestande af fjeldørred i Qeqqata Kommunia, der skal indsendes som forslag til fredning i 5 år.
Forslag om fredning af et område eller områder indsendes senest 30. maj 2014 til Qeqqata Kommunias administration med begrundelse for forslag. 
Forslag med begrundelse kan ligeledes sendes til e-mail: qeqqata@qeqqata.gl

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, telefon 863569 Otto Berthelsen eller Iver Lyberth 817813.