airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Hermann Berthelsens nytårstale

Godt nytår til Jer alle.
Jeg håber, at I alle er kommet godt over året der gik, og har fornyede resurser til det nye år.
7. januar 2015

Godt nytår til Jer alle.
Jeg håber, at I alle er kommet godt over året der gik, og har fornyede resurser til det nye år.

I starten af 2014 fik samtlige skoleelever, inkl. daginstitutioner i Qeqqata Kommunia udleveret en iPad. Således forventer vi, at vores børn vil føle sig som en del af verdenssamfundet i fremtiden, og ikke bliver tabt i udviklingen.

Når vi har overkommet de sidste kommunikationale udfordringer, vil elever i samtlige bygder og byer kunne få direkte forbindelse til internettet udenfor deres private hjem. Muligheder, der giver forbindelse til omverdenen, og vil give vores elever ubegrænset muligheder for at lære.

Således har vi også givet alle børn samme vilkår, uanset forældrenes økonomiske situation.

For at gøre folkeskolen bedre i Qeqqata Kommunia, bliver der afholdt skoleseminarer. Metoder til dels i Indien og England bliver undersøgt, ligesom det undersøges hvorvidt de kan tilpasses til vores land.

Som følge af de igangværende tiltag vil vores elever få langt mere udbytte af deres skolegang, ligesom deres videreuddannelsesmuligheder betydeligt vil øges som følge af reducering af restgruppen.

Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut er nu færdigrenoveret, og renovering af skolen i Sarfannguit påbegyndes i det nye år. Vi håber, at Naalakkersuisut vil sørge for, at vores resterende skoler snarest bliver renoveret.
For at styrke folkeskolen, er der fokus på at skoleinspektører kan deltage i forskellige kurser.
Tiltag og kurser for at styrke ungdommen er igangværende, da vi må arbejde for at forberede at så mange unge tager sig en uddannelse.

Jeg vil i den forbindelse takke Piareersarfik i Maniitsoq og Qeqqata Akademy i Sisimiut for deres indsats på området, og jeg håber at I også vil opnå meget i de næstkommende år.

Med disse år er jeg glad for, at der efterhånden er flere unge i vores kommune, der tager sig en videreuddannelse.

Jeg er også glad for, at anlæggelse af den nye ungdomsklub i Maniitsoq er i gang. Projektet forberedes i samarbejde med de kommende brugere, og jeg forventer at de kommende brugere også vil samarbejde i den daglige drift.

For at bekæmpe arbejdsledigheden i vores kommune har vi i 2014 haft fokus på kurser og revalideringer, og i det nye år vil vi have fokus på revalidering, og praktikantordninger i samarbejde med virksomheder. Levnedsmiddelkurser, der allerede er igangværende til dels samarbejde med R/G skal også udbygges.

Vi forventer at værkstedet og Pilersitsivik i Maniitsoq vil fortsætte, for at øge antal unge, der tilbydes en beskæftigelse.

Vi havde i starten af 2014 et indhandlingsseminar i Maniitsoq med deltagelse af alle parter. Som følge af seminaret er en del af tiltagene igangsat, og der er ingen tvivl om, at det vil have en positiv indflydelse for fiskere og fangere.

Det er derfor yderst vigtigt, at støtte etablerings aktive for at åbne et indhandlingsanlæg i vores kommune.

Det er tydeligt, at jollefiskeriet efter torsk har været positivt, og vi forventer at forbedringer indenfor indhandlingsanlæggene vil fortsætte.

På denne baggrund håber vi, at dette vil fortsætte i de næstkommende år, så
hav- og landdyrbestanden kan være mere til fordel for samfundet. Således vil det også munde ud i en mere bæredygtig udnyttelse af vores resurser.

Der er blevet afholdt produktionskursus for fiskere og fangere for at få flere fiskere og fangere til selvstændigt og direkte at forarbejde deres fangst. Der har således deltaget omkring 100 til kurset fra vores kommune.

Brætterne i Maniitsoq og Sisimiut renoveres. Det næste der skal startes op er et tiltag, i samarbejde med brugere og kunder, for at få flere til at gøre godt brug af dem.

I Qeqqata Kommunia finder vi det vigtigt, at der er ældreboliger. På denne baggrund er jeg glad for, at anlæggelse af i alt 24 ældreboliger er i gang i Maniitsoq og Sisimiut. Vi glæder os til, at de bliver færdigbygget.

Plejehjemmet i Sisimiut er under udvidelse, hvorefter en demensafdeling med 7 værelser vil blive taget i brug.

For at gøre vores ældreservice bedre, er der forskellige tiltag i gang. Jeg håber, at der vil indledes et godt samarbejde med ældreforeninger i den henseende.

Det kommende handicapværested i Maniitsoq er under anlæggelse, og vi forventer at dette vil forbedre servicen for de handicappede i Maniitsoq.

For at få egnede handicapboliger forventer vi, at byggeriet af i alt 32 handicapboliger i Maniitsoq og Sisimiut vil blive igangsat i løbet af 2015 og blive ibrugtaget om ca.2 år.

Stærke familier er fundamenter i samfundet, og på denne baggrund kan vi ikke undvære folk, der støtter de svage familier. På denne baggrund glæder vi os til at fortsætte vores tiltag med at hjælpe familierne i helhed.

Anlæggelse af andelsboliger og 20-20-60 boliger i vores kommune er i gang, hvilket vi forventer skal fortsætte i de næste år. Vi håber, at de nye medlemmer af Naalakkersuisut vil samarbejde for at denne ordning kan fortsætte. Vi forventer desuden, at Selvstyret vil fortsætte med at bygge almene boliger i Sisimiut og Maniitsoq.

2 selvbyggerhuse i Atammik er blevet færdigbygget, og 1 i Napasoq er under anlæggelse.

4 selvbyggerhuse, er under anlæggelse i Kangerlussuaq.
Forskellige miljøtiltag er i gang. Dumpe i Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq er under oprydning, ligesom lignede projekter i bygderne er i gang og vil fortsætte.
Byggemodninger i Sisimiut og Maniitsoq er i gang, idet vi forventer at byggerier i de nye byggefelter også vil medføre nye boligbyggerier.
Kloakanlæggelse i Atammik og Kangerlussuaq er i gang.

Den nye ungdomsklub i Maniitsoq er under anlæggelse, ligesom anlæggelse af den nye ungdomsklub i Sisimiut, som vil blive indviet til sommer, er i gang i samarbejde med Igdlo Mountain. Når de to byggerier bliver færdiganlagte, er jeg sikker på, at mulighederne for vores unges bliver forbedret.

Vi er bekendt med, at musikskolen i Sisimiut giver børn gode muligheder for at lære indenfor musik. På denne baggrund er jeg glad for, at vi også vil få os en musikskole i Maniitsoq.
Den gamle Aja vil til dels blive omdannet til en musikskole, ligesom ældreforeningen, Ikioqatigiiffik og Røde Kors vil have til huse der.

Vi er bekendt med, at der er mange borgere i Maniitsoq, der er ski entusiaster. For at forbedre deres muligheder har vi anskaffet os en pistemaskine. Jeg håber, at borgerne i Maniitsoq vil tage godt imod den nye mulighed i løbet af det nye år.

I løbet af årene har der været mange råstofundersøgelser i vores kommune, og det næste er at give udvindingstilladelser.

Jeg vil opfordre Naalakkersuisut til nøje at undersøge, hvorvidt de tiltag kan igangsættes snarest.

Vi har lige haft valg til Inatsisartut, og har fået nye medlemmer af Naalakkersuisut. Jeg håber, at vi vil får et godt samarbejde med de nye medlemmer af Naalakkersuisut, idet jeg mener at anlægsbevillinger til vores kommune bør forhøjes, og det ville være mest passende at der gives anlægsbevillinger svarende til befolkningsantallet.

Tidligere medlemmer af Naalakkersuisut har nu i flere år drøftet, at Inatsisartuts anlægsbevillinger til kommunerne skal overtages af kommunerne selv. Jeg håber, at Naalakkersuisut snarest vil tage en beslutning herom.

Jeg vil desuden opfordre Naalakkersuisut til at arbejde for snarest at overdrage flere områder til kommunerne som følge af omdannelse til storkommuner.

Vi er i Qeqqata Kommunia beredt på at overtage flere områder, idet vi forventer at det vil føre til en forbedret service for borgerne.

I den nye Naalakkersuisuts koalitionsaftale kan man se, at der er højere bevillinger til andre kommuner.

I koalitionsaftalen findes der ikke direkte større bevillinger til Qeqqata Kommunia. Vi arbejder alle for at forbedre landets økonomi, hvorfor jeg er enige i Naalakkersuisut om, at turismebranchen skal udvikles.

Et af udviklingsområderne er, at man ikke kan komme udenom en forbedring af havnefaciliteterne i Kangerlussuaq og stadfæstelse af bevaring af storlufthavnen i Kangerlussuaq.
Erhvervsmulighederne vil desuden forøges væsentligt, når vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bliver anlagt.

Vi er i Qeqqata Kommunia ikke i tvivl om, at udenlandske investorer vil tiltrækkes, når Naalakkersuisut stadfæster bevaring af Kangerlussuaq.

På dette område skal Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia have modigt samarbejde. Det er på tide, at vores Landsøkonomi kommer i fremgang.

Uden at nævne hver enkelt borger, der har ydet en særlig indsats til fordel for Qeqqata Kommunia, vil jeg ytre min tak til dem. Tak for at I har ydet en indsats for at gøre forholdene i vores 6 bygder og 2 byer bedre.

På vegne af Qeqqata Kommunia takker jeg alle borgere for det forgangne år, og ønsker Jer et godt nytår.

Borgmester Hermann Berthelsen

Du kan også se nytårstalen ved at klikke på billedet.