airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter i delområde B2, havneområde øst Sisimiut

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 5, 800-B2, havneområde øst.
13. maj 2015

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 5, 800-B2, havneområde øst.

Byggeområde B2.1 - 1 ledigt byggefelt til følgende anvendelse.

Havneområde, samt mulighed for etablering af havnerelaterede virksomheder i tilknytning til havnerelateret produktion og service.

Byggefeltet er udlagt til max. 3 etager og udgør en grundplan på 1000
Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 2 i kommuneplantillæg nr. 5.

I forbindelse med erhvervelse af byggefeltet kan der såfremt Qeqqata Kommunia mod forventning får udgifter i forbindelse med udnyttelsen af byggefeltet, opkræves en byggemodningsafgift.
Det annoncerede byggefelt forventes frigivet 28. maj 2015.

Ansøgning om arealreservation:
Som et tillæg til de sædvanlige betingelser vil arealerne blive tildelt den ansøger der kan dokumentere dels en teknisk parathed dels en økonomiske parathed. Dokumentation skal foreligge ved ansøgningsfristens udløb.
Der vil ved tildeling/reservation af areal blive lagt vægt på, at det firma der får tildelt arealet i så høj grad som muligt kan opfylde de i kommuneplanen udlagte rammer så hurtigt som muligt.
Den tekniske parathed:

  • Der vil blive lagt vægt på at der foreligger et gennemarbejdet projekt der er gennemførligt på det byggefelt der søges om.

Den økonomiske parathed:

  • Der vil blive lagt vægt på at ansøger kan præsentere dokumentation for, at firmaet der søger arealtildeling kan skaffe finansiering til anlæg af det byggeri der fremgår af den tekniske redegørelse.

Der skal også vedlægges:

  • Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
  • Dokumentation for ansøgeres økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen, samt til at tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Guutaap Aqq. 5, 3911Sisimiut. Ansøgningsskema kan hentes på www.nunagis.gl

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest onsdag den 27. maj 2015 kl. 14 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.
Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. En eventuel byggemodningsandel skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Såfremt arealet ikke ansøges inden ansøgningsfristens udløb, kan der efterfølgende frit søges om arealtildeling ved henvendelse til Qeqqata Kommune.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til den digitale Kommuneplan http://qeqqata.odeum.com/ for arealadministration samt kommuneplantillæg nr. 5, Det østlige havneområde i Sisimiut.

Bilag