airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indkaldelse af bistandsværge

Indkaldelse af bistandsværge for personer, der er i dømt en foranstaltning efter kriminalloven.
Efter 1. maj 2016 trådte ny bekendtgørelse om bistandsværge beskikket i medfør af kriminalloven for Grøn- land i kraft. Det fremgår af bekendtgørelsen nr. 366 af 19. april 2016 om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland § 1, stk. 1 at Politimesteren i Grønland efter indstilling fra de kommunale myndigheder antager et antal bistandsværge med bopæl i Grønland.
3. oktober 2016

Qeqqata Kommunia søger hermed et antal bistandsværge til indstilling hos Politimesteren i Grønland, som vil gerne være med i en liste for bistandsværge.

Bistandsværgernes opgaver og beføjelser fremgår som blandet andet:

 • Handle i samråd med den sigtede, tiltalte eller dømte.
   
 • Sammen med forsvarer bistå for sigtede eller tiltalte under sagens behandling.
   
 • At have underrettet om den dømtes tilstand og at drage omsorg for, at opholdet på sygehuset eller
  sygehusafdelingen, i institutionen eller anstalten og andre foranstaltninger ikke udstrækkes længere
  end nødvendigt.
 • Bistandsværgen skal rådgive og vejlede den sigtede, tiltalte eller dømte om klageadgang og om mu-
  ligheden for at søge en idømt foranstaltning ændret eller ophævet efter §§ 159 og 162 i kriminalloven
  for Grønland.

 • Bistandsværgen skal bistå den pågældende med at udforme eventuelle klageskrivelser og anmodninger om foranstaltningsændring eller – ophævelse, samt bistand ved behandling af disse sager.

Vederlag

 • Politimesteren vederlægger bistandsværgerne med 1.488 kr. der er optaget på fortegnelsen over bistands- værger med bopæl i Grønland, og som er beskikket for en sigtet eller tiltalt under kriminalsagens behandling. Politimesteren i Grønland udbetaler også årligt grundbeløb 1.984 kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen.

Hvem kan indstilles som bistandsværge

Forudsætning for at kunne blive optaget til en liste er at du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.
Bistandsværge antages efter forud indhentet udtalelse fra politiet. Politiet indhenter efter skriftligt samtykke oplysninger om ansøgeren i Det Centrale Kriminalregister før udtalelsen afgives.

Personer, der er ansat på psykiatrisk sygehus eller sygehusafdeling, institution for personer med vidtgående psykisk handicap mv. må ikke antages som bistandsværge. Det sammen gælder for personer der har driften eller administrationen af det pågældende psykiatriske sygehus eller afdeling eller pågældende institution mv. at gøre. Ansatte i anklagemyndigheden, politiet og kriminalforsorgen antages også ikke.

Yderligere oplysninger om beskikkelse som bistandsværge kan indhentes til bæredygtighedskonsulent ved Qeqqata Kommunia, Hans Henrik Olsen (+299 867314), e-mail: hhol@qeqqata.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgning med kopi af relevant personlig oplysninger sendes senest den 14. oktober 2016.

Ansøgning sendes til :
Qeqqata Kommunia Postboks 101
3911 Sisimiut
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl Web: www.qeqqata.gl