airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny lystbådehavn i Akia

Qeqqata Kommunia annoncerer areal til lystbådehavn inkl. bådoplagsplads og byggefelt til klubhus i delområde 800-C15 i Akia i Sisimiut
19. juni 2023

Der annonceres nyt ledigt areal til ny lystbådehavn i Akia i delområde 800-C15. Der annonceres i tillæg til det 1 ledigt byggefelt til klubhus i forbindelse med arealet til lystbådehavn samt dertilhørende areal til bådoplag. Klubhuset må bygges i 1 etage på maksimalt 100 m2 i detailområde 800-C15.3.

Der er ingen byggemodningsandel forbundet med arealet til lystbådehavn inkl. bådoplagsplads og byggefelt til klubhus. Dog er den kommunale vej ikke ført helt ned til området, hvorfor der må forventes egenudgifter til etablering af adgangsvej, opfyld ved kysten, samt udgifter til el- og vandforsyning såfremt dette ønskes.

Følgende krav skal overholdes, ellers bortfalder en eventuelt tildelt arealtildeling:

  • Kun virksomheder/foreninger kan ansøge og tildeles arealet til lystbådehavn inkl. bådoplagsplads og byggefelt til klubhus. Enkeltpersoner kan ikke tildeles arealet.
  • Trappe og sti langs kysten ved pontonbroer skal holdes offentligt tilgængeligt hele året. Dette gælder også når pontonbroerne ligger på land i vinterhalvåret. Eventuel aflåsning af pontonbroer skal derfor ske på en sådan måde, at der stadig er offentlig adgang til sti og trappe.
  • Der skal minimum være sat 2 pontonbroer i brug senest et år efter at arealtildelingen er tildelt, for at arealtildelingen er udnyttet og dermed gyldig.

Overholdes et af ovenstående krav ikke, bortfalder arealtildelingen.

Det er ikke et krav, at byggefeltet til klubhus udnyttes inden for en bestemt tidsfrist.

Lystbådehavnens beliggenhed fremgår af kortbilag. Bestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 19 for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er gældende for delområde 800-C15. Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsprocedure kan ses på www.qeqqata.gl og https://pilersaarut.qeqqata.gl/.

Den annoncerede lystbådehavn inkl. bådoplagsplads og byggefelt til klubhus forventes frigivet 1. august 2023.

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:

  • Tidsplan for, hvornår den påtænkte lystbådehavn igangsættes og forventes afsluttet.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.

Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgninger indkommet senest mandag den 17. juli 2023 kl. 15 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.

Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.