airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata-modellen

Formålet med Qeqqata-modellen er at implementere erfaringer fra forebyggelsesarbejdet i Island i Qeqqata Kommunia tilpasset lokale forhold. Island har vist gode resultater ved at arbejde med de unges fællesskaber, forældrene og hele det omgivende samfund for at nedbringe forbruget af rusmidler og fremme trivslen. Den Islandske Model er udbredt til en lang række andre lande. I oktober 2018 var kommunalbestyrelsen på inspirationstur til Island. Kommunalbestyrelsen be-handlede på deres møde d. 25. oktober 2018, hvordan kommunen kan arbejde videre med den inspiration, man indsamlede i Island.

I september 2020 underskrev kommunen sammen med Center for Folkesundhed i Grønland (SIF) og Paarisa under Departement for Sundhed en partnerskabsaftale. Samarbejdet har fokus på, hvordan vi kan implementere inspirationen fra Island gennem Qeqqata-modellen og arbejdet med Inuuneritta III ved en bedre udnyttelse af eksisterende data fra HBCS-undersøgelsen og ressourcer med viden om sundhed og forebyggelse, som allerede eksisterer i Grønland. Center for Folkesundhed udfører løbende forskning på projektet og dokumenterer og evaluerer arbejdet løbende.

HBSC-undersøgelsen (Health Behavior in School-aged Children) er en international spørgeskemaundersøgelse om skolebørns sundhed og sundhedsvaner, som foretages hvert 4. år. Undersøgelsen støttes af verdenssundhedsorganisationen WHO. Undersøgelsen er blevet gennemført i Grønland siden 1994. Qeqqata Kommunia ønsker, at undersøgelsen gennemføres oftere i kommunen, for at man kan følge udviklingen i børns sundhed og trivsel tæt. 96% af eleverne i 5.-10. klasse i Qeqqata Kommunia besvarede undersøgelsen i 2020.

De seneste rapporter fra undersøgelsen kan læses her.

HBSC-undersøgelsen viser, at en stor del af børnene i kommunen trives og har et begrænset forbrug af rusmidler. Der er dog også en gruppe børn, som ikke trives og/eller har et tidligt påbegyndt forbrug af rusmidler, som kan skade deres sundhed og trivsel.

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater samarbejdes der på tværs af partnerskabet samt afdelinger og institutioner i kommunen med foreninger, borgere, forældre og børn om at styrke sunde og inkluderende fællesskaber for børn og unge og derigennem forebygge mistrivsel og brug af rusmidler blandt skoleelever.

Det er vigtigt, at den grønlandske kultur og natur samt lokalsamfundenes styrker bruges i forebyggelsesarbejdet. Derfor har partnerskabet bag Qeqqata-modellen i efteråret 2020 lavet en videnskabelig kortlægning af styrker og værdier i Qeqqata Kommunia med inddragelse af borgere fra alle byer og bygder.


Læs mere om Qeqqata-modellen her 

Gennemførte aktiviteter i Qeqqata-modellen 

Februar 2020: Kommunalbestyrelsen beslutter at indgå i et partnerskab med Paarisa og Center for Folkesundhed (SIF).

August 2020: Skolebørnsundersøgelsen HBSC gennemføres blandt alle elever i 5.-10. klasse i Qeqqata Kommunia.

September 2020: Partnerskabsaftalen med Paarisa og Center for Folkesundhed underskrives.

Oktober-november 2020: Opstartsseminarer i alle byer og bygder for borgere, foreninger og børn. Styrker og værdier for byer og bygder i Qeqqata Kommunia undersøges og kortlægges.

Januar 2021: Forældremøder i Sisimiut og Maniitsoq med indgåelse af forældreaftaler.

Januar 2021: Kick-off for nøglepersoner og beslutningstager i kommunen og centrale samarbejdspartnere.

Januar 2021: Møder med foreninger i Sisimiut og Maniitsoq.

Februar 2021: Kommunalbestyrelsen beslutter at arbejde videre med 5 indsatser fra kick-off.

Marts 2021: Den endelige HBSC-rapport fra undersøgelsen i 2020 udgives.


Kommende aktiviteter 

Kick-off-aktiviteterne skal udbredes til bygderne, og der skal gennemføres opfølgende kvalitative undersøgelser med børn.

Børn i kommunen repræsenteret ved Nakuusaaqqat og elevrådene samt foreninger, frivillige og borgere skal involveres i de indsatser, der igangsættes.

Fremover forløber modellen med skolebørnsundersøgelser hvert eller hvert andet år efterfulgt af revurdering, evaluering og tilpasning af de igangsatte indsatser. Forældreaftalerne skal revideres årligt ved forældremøder på skolerne.


Skolebørnsundersøgelsen HBSC 

Læs de tidligere HBSC-rapporter her.